Gesuchter Begriff Lichte Höhe hat 3 Ergebnisse
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für höhe

Höhe (n) {f} góra (n) {f} (siehe auch góry)
Höhe (n) {f} wysokość (n) {f}
Höhe (n) [absolute height] {f} wysokość (n) {f} [absolute height]
Höhe {f} wysokość nad poziom terenu
DE Phrasen mit lichte höhe PL Übersetzungen
bis zu einem Abstand von 1320 mm, wenn die lichte Höhe wenigstens 1150 mm beträgt, na odległość do 1320 mm, jeśli wysokość swobodnego dostępu wynosi co najmniej 1150 mm;
die Fläche aller Bereiche, deren lichte Höhe, bezogen auf den Fußboden, weniger als die Höhe des Ganges nach Nummer 7.7.5.1 beträgt (Haltegriffe werden hierbei nicht berücksichtigt); powierzchni wszystkich części podłogi, gdzie wolna przestrzeń ponad podłogą jest mniejsza niż wysokość przejścia określona w ppkt 7.7.5.1 (w związku z tym nie bierze się pod uwagę uchwytów);
PRÜFUNG IM LICHTE DER ANZUWENDENDEN BESTIMMUNGEN ANALIZA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Sonderräume können unter der Vorraussetzung, dass die gesamte lichte Höhe für Fahrzeuge 10 Meter nicht überschreitet, mehr als ein Deck umfassen. Pomieszczenia kategorii specjalnej mogą być rozmieszczone na więcej niż jednym pokładzie, pod warunkiem, że wysokość całkowitej wolnej przestrzeni ponad przestrzenią przeznaczoną dla pojazdów nie przekracza 10 m.
Sonderräume können unter der Vorraussetzung, dass die gesamte lichte Höhe für Fahrzeuge 10 Meter nicht überschreitet, mehr als ein Deck umfassen. Pomieszczenia kategorii specjalnej mogą znajdować się na więcej niż jednym pokładzie, pod warunkiem że dla pojazdów całkowita wysokość w świetle nie przekracza 10 m.
die Fläche aller Bereiche, deren lichte Höhe, bezogen auf den Fußboden, weniger als die Höhe des Ganges nach Absatz 7.7.5.1 beträgt (Haltegriffe werden hierbei nicht berücksichtigt); powierzchni wszystkich części podłogi, gdzie wolna przestrzeń ponad podłogą jest mniejsza niż wysokość przejścia określona w pkt 7.7.5.1 (nie bierze się pod uwagę uchwytów);
Lichte Räume Przejścia
Lichte Räume przejścia,
Innentüren, durch die das Zugpersonal den Führerstand betritt, müssen über eine lichte Breite/Höhe von mindestens 1700 × 430 mm verfügen. Drzwi wewnętrzne wykorzystywane przez załogę pociągu do wsiadania do kabiny powinny mprzeświteświt minimalny 1700 × 430 mm.
Kerzen „Lichte“ aller Art und dergl. Świece i podobne
Bis zu einer Höhe von 0,90 m über dem Gangbord kann die lichte Breite des Gangbords bis auf 0,50 m verringert werden, wenn darüber eine lichte Breite zwischen Bordwandaußenkante und Laderauminnenkante von mindestens 0,65 m vorhanden ist.“ Do wysokości 0,90 m nad schodnią pokładową boczną, szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej może być zmniejszona do 0,50 m, pod warunkiem że ta szerokość w świetle między zewnętrzną krawędzią kadłuba a wewnętrzną krawędzią ładowni wynosi co najmniej 0,65 m.”;
Lichte Breite des Gangbordes Szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej
Die lichte Höhe über jedem Sitz muss vom Boden aus gemessen mindestens 1680 mm betragen, außer in Doppelstockwagen, in denen über den Sitzen Gepäckablagen angebracht sind. Wolna przestrzeń nad każdym siedzeniem musi sięgać przynajmniej 1680 mm nad poziomem podłogi, poza pociągami piętrowymi, w których nad siedzeniami znajdują się półki na bagaż.
In solchen Fällen ist für Vorrangsitze unter den Gepäckablagen eine geringere lichte Höhe von 1520 mm zulässig, sofern bei mindestens 50 % der Vorrangsitze eine lichte Höhe von 1680 mm gegeben ist. W takim przypadku dla siedzeń uprzywilejowanych pod półkami na bagaż dozwolona jest mniejsza wysokość nad siedzeniem (1520 mm), o ile przynajmniej 50 % miejsc uprzywilejowanych ma nad sobą wolną przestrzeń wynoszącą przynajmniej 1680 mm.
Aufgrund baulicher Einschränkungen (Begrenzungslinien, verfügbarer Raum) darf die lichte Höhe in diesen Bereichen geringer sein. W tych obszarach dopuszcza się ograniczenie wolnej przestrzeni w wyniku ograniczeń konstrukcyjnych (skrajnia, przestrzeń fizyczna).
Lichte Räume (Abschnitt 4.2.2.6) Przejścia (pkt 4.2.2.6)
lichte Räume, przejścia,
Innentüren, durch die das Zugpersonal den Führerraum betritt, müssen über eine lichte Breite/Höhe von mindestens 1700 × 430 mm verfügen. Drzwi wewnętrzne wykorzystywane przez załogę pociągu do wsiadania do kabiny mprzeświteświt minimalny 1700 × 430 mm.
Lichte Räume (Breite und Höhe) innerhalb des Fahrzeugs, die dem Fahrgast freien Zugang zu allen Einrichtungen ermöglichen (betrifft auch Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität). Prześwitt (szerokość i wysokość) przestrzeni wewnątrz pojazdu na potrzeby pasażerów w celu zapewnienia swobodnego dostępu do wszystkich urządzeń (również w odniesieniu do pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej).
Anforderungen an die Sicht nach hinten und zur Seite: öffnende Seitenfenster/Klappen an jeder Seite des Führerraums (lichte Breite/Höhe), Außenspiegel, Kamerasystem. Wymogi dotyczące widoczności do tyłu i na boki: otwierane okna boczne/otwierany luk z każdej strony kabiprześwitświt otwieranego okna/luku), lusterka zewnętrzne, system kamer.
die Fläche aller Bereiche, deren lichte Höhe, bezogen auf den Fußboden, weniger als die Höhe des Ganges nach Absatz 7.7.5.1 beträgt (Haltegriffe werden hierbei nicht berücksichtigt); powierzchni wszystkich części podłogi, gdzie wolna przestrzeń ponad podłogą jest mniejsza niż wysokość przejścia określona w pkt 7.7.5.1 niniejszego załącznika (w związku z tym nie bierze się pod uwagę uchwytów);
Im Falle von Bodenluken ist die Luke so anzuordnen, dass sie einen direkten und ungehinderten Ausstieg aus dem Fahrzeug ermöglicht und die lichte Höhe über der Luke der Höhe des Gangs entspricht. Luk ratunkowy zamontowany w podłodze musi zapewniać bezpośredni i swobodny dostęp na zewnątrz pojazdu i montowany jest w takim miejscu, gdzie powyżej luku występuje wolna przestrzeń równa wysokości przejścia.
ii) muß der Abstand zwischen den Ebenen mindestens 45 cm lichte Höhe betragen; ii) wysokośprześwitwitu między poziomami musi wynosić co najmniej 45 cm;
im Lichte der uzasadnione etycznie