Gesuchter Begriff Laffer-Kurve hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Laffer-Kurve Krzywa Laffera
DE Phrasen mit laffer-kurve PL Übersetzungen
(Kurve für die Prüfung von Bremseinrichtungen) (Krzywa dla badań urządzenia zatrzymującego)
abgeleitete Kurve krzywa pochodna
Kurve C2 Krzywa C2
Kurve C Krzywa C
Kurve C1 Krzywa C1
+0 %, –10 % für die AC-Kurve C +0, –10 % dla krzywej C linii AC
+0 %, –10 % für die AC-Kurve C1 (C1 ist eine Kurve, die den oberen Grenzwert darstellt) +0 %, –10 % dla krzywej C1 linii AC (C1 jest to górna krzywa graniczna)
+10 %, –0 % für die AC-Kurve C2 (C2 ist eine Kurve, die den unteren Grenzwert darstellt) +10 % –0 % dla krzywej C2 linii AC (C2 jest to dolna krzywa graniczna)
Kurve Krzywa
eine log-p-gegen-1/T-Kurve, krzywa zależności log p od 1/T,
die Messergebnisse einschließlich der Temperatur/Zeit-Kurve, wyniki pomiarów, włącznie z krzywą zależności temperatura/czas,
das Auftragen der Konzentrations-Wirkungs-Kurve; wykreślanie krzywej/stężenia w odniesieniu do powodowanej reakcji,
Abbau-Kurve mit Beschreibung; krzywa biodegradacji wraz z opisem,
Typische Temperatur/Zeit-Kurve Typowa krzywa zależności temperatura/czas
Die Fläche unter der Kurve der aufrichtenden Hebelarme (GZ-Kurve) darf nicht kleiner sein als Powierzchnia pod krzywą ramion prostujących (krzywa GZ) nie jest mniejsza niż:
Die Fläche unter der Kurve der aufrichtenden Hebelarme (GZ-Kurve) darf nicht kleiner sein als Powierzchnia pod krzywą ramion prostujących (krzywa GZ) nie może być mniejsza niż:
Die Beschleunigungs-Zeit-Kurve muss unimodal sein. Uzyskana krzywa czasu przyspieszenia jest jednomodalna.
eine Kurve log p vs. 1/T; krzywą zależności log p od 1/T,
Kraft-Verformungs-Kurve Wykres zależności siły i odkształcenia
Die S-N-Kurve (Basquin-Kurve) stellt die Lastamplituden der Zahl der Wiederholungen gegenüber (SA,i gegenüber Ni). Krzywa S-N (krzywa Basquina) jest to wykres amplitudy naprężenia w funkcji liczby cykli (SA,i w funkcji Ni).
Minimaler Bogenhalbmesser einer horizontalen Kurve Minimalny promień łuku
Minimaler Bogenhalbmesser einer horizontalen Kurve Minimalny promień łuku poziomego
Kurve mit Schräglage; głębokie zakręty;
(Fläche unter der Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve): die Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve einer Prüfsubstanz im Plasma. (pole pod krzywą stężenia w osoczu w czasie): pole pod krzywą na wykresie stężenia badanej substancji chemicznej w osoczu w czasie.
Kurve: Krzywa
Min. Kurve Krzywa wartości min.
Max. Kurve Krzywa wartości maks.
Art der Kurve (falls zutreffend) Rodzaj krzywej (w stosownych przypadkach)
Festlegung der Ausroll-Kurve; określenie krzywej wybiegu;
Festlegung der Ausroll-Kurve Określenie krzywej wybiegu
Andere Messpunkte der Kurve [%] Inne punkty pomiarowe na krzywej [%]
Wann zeigt die Kurve wieder nach oben? Co zrobi Europa w obliczu kryzysu?
Wann zeigt die Kurve wieder nach oben? Co powinna zrobić UE?