Gesuchter Begriff Klimazone hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Klimazone strefa klimatyczna
DE Phrasen mit klimazone PL Übersetzungen
Dazu gehört auch die Anwendung der Grundsätze der integrierten Schädlingsbekämpfung in einer bestimmten Klimazone gemäß der Richtlinie 91/414/EWG sowie die Verwendung einer möglichst geringen Menge an Pestiziden und die Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten/vorläufigen Rückstandshöchstgehalten auf dem niedrigsten Niveau, das es ermöglicht, die gewünschte Wirkung zu erreichen; Powoduje to również stosowanie, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, zasad zintegrowanego zwalczania szkodników w określonej strefie klimatycznej, a także stosowanie minimalnych ilości pestycydów i ustanawianie NDP/tymczasowych NDP na najniższym poziomie umożliwiającym uzyskanie pożądanego skutku;
Der Mitgliedstaat kann nun zwei Klimazonen bestimmen, die durch die Isotherme 9 oC getrennt werden: eine Klimazone zwischen den Isothermen 9 oC und 13 oC mit einer mittleren jährlichen Umgebungstemperatur von 11 oC und eine zweite Klimazone zwischen den Isothermen 5 oC und 9 oC mit einer mittleren jährlichen Umgebungstemperatur von 7 oC. Państwo członkowskie ma możliwość ustanowienia dwóch stref klimatycznych rozdzielonych izotermą 9 oC, tworząc jedna strefę klimatyczną między izotermami 9 oC i 13 oC, ze średnią roczną temperaturą otoczenia 11 oC, i druga strefę klimatyczną między izotermami 5 oC i 9 oC, ze średnią roczną temperaturą otoczenia 7 oC.
Der wirksame Betrieb dieser Wärmepumpe kann nur dann garantiert werden, wenn die Anlage genau auf die Heiz- bzw. Kühlerfordernisse des Gebäudes und der Klimazone, in der sie installiert ist, zugeschnitten ist! W celu zapewnienia efektywnej pracy tej pompy ciepła należy poprawnie dopasować system do zapotrzebowania grzewczego lub chłodniczego budynku oraz strefy klimatycznej, w której zostanie zainstalowana!
Die Steuerermäßigung soll in geografischen Gebieten (Gemeinden) angewendet werden, die zumindest eines der folgenden Kriterien erfüllen: i) Gemeinden in Klimazone F gemäß dem Präsidentialerlass Nr. 412 von 1993 [2], d. h. Gemeinden mit mehr als 3000„Tagesgraden“, ii) Gemeinden in Klimazone E gemäß Präsidentialerlass Nr. 412 von 1993, d. h. Gemeinden mit „Tagesgraden“ [3] zwischen 2100 und 3000; und iii) Sardinien und die kleineren Inseln (alle italienischen Inseln mit Ausnahme von Sizilien). Obniżka podatku obowiązuje na obszarach geograficznych (gminach) spełniających następujące, alternatywne kryteria: (i) gminy znajdujące się w strefie F, zgodnie z definicją podaną w dekrecie prezydenckim nr 412 z 1993 r. [2], czyli gminy na terenie, których liczba „stopniodni” przewyższa 3000; (ii) gminy znajdujące się w strefie E, zgodnie z definicją podaną w dekrecie prezydenckim nr 412 z 1993 r., czyli gminy na terenie, których liczba „stopniodni” kształtuje się w przedziale od 2100 do 3000 [3]; oraz (iii) Sardynia i małe wyspy (wszystkie wyspy włoskie z wyjątkiem Sycylii).
Die durchschnittlichen Heizkosten liegen in Klimazone E aufgrund der klimatischen Bedingungen um 90 % und in Zone F um 170 % über dem Landesdurchschnitt. Gegenüber dem Festland fallen auf den Inseln höhere Heizkosten infolge ihrer geografischen Besonderheiten, der eingeschränkten Heizstoffversorgung sowie zusätzlicher Transportkosten und daher höherer Heizstoffpreise an. W związku z warunkami klimatycznymi średnie koszty ogrzewania są wyższe o 90 % niż średnia krajowa w strefie klimatycznej E oraz o 170 % niż średnia krajowa w strefie klimatycznej F. W przypadku wysp, w porównaniu z Włochami kontynentalnymi, dodatkowe koszty ogrzewania są związane ze szczególnymi cechami geograficznymi wysp, ograniczoną dostawą paliw i dodatkowymi kosztami transportu, a w konsekwencji wyższymi cenami paliw w porównaniu z Włochami kontynentalnymi.
Gemeinden in Klimazone F gemäß Präsidentialerlass Nr. 412 vom 26. August 1993. gminy znajdujące się w strefie F zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.,
Gemeinden in Klimazone E gemäß Präsidentialerlass Nr. 412 vom 26. August 1993. gminy znajdujące się w strefie E zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.,
Die vom Antragsteller vorgeschlagene Angabe hatte folgenden Wortlaut: „Lactoral unterstützt die Erhaltung der natürlichen Mikroflora des Darms auf Reisen, beim Übergang in eine andere Klimazone oder bei Ernährungsumstellung, insbesondere unter ungünstigen Hygienebedingungen.“ Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „LACTORAL pomaga utrzymać naturalną mikroflorę jelit w czasie podróży, zmiany strefy klimatycznej lub diety, szczególnie w złych warunkach higienicznych”.
Lactoral unterstützt die Erhaltung der natürlichen Mikroflora des Darms auf Reisen, beim Übergang in eine andere Klimazone oder bei Ernährungsumstellung, insbesondere unter ungünstigen Hygienebedingungen. LACTORAL pomaga utrzymać naturalną mikroflorę jelit w czasie podróży, zmiany strefy klimatycznej lub diety, szczególnie w złych warunkach higienicznych
Klimazone EN50125/1999 Strefa klimatyczna EN50125/1999
Der Mitgliedstaat kann nun zwei Klimazonen bestimmen, die durch die Isotherme 9 °C getrennt werden: eine Klimazone zwischen den Isothermen 9 °C and 13 °C mit einer mittleren jährlichen Umgebungstemperatur von 11 °C und eine zweite Klimazone zwischen den Isothermen 5 °C und 9 °C mit einer mittleren jährlichen Umgebungstemperatur von 7 °C. Państwo członkowskie ma możliwość ustanowienia dwóch stref klimatycznych rozdzielonych izotermą 9 °C, tworząc jedną strefę klimatyczną między izotermami 9 °C i 13 °C, ze średnią roczną temperaturą otoczenia 11 °C, i druga strefę klimatyczną między izotermami 5 °C i 9 °C, ze średnią roczną temperaturą otoczenia 7 °C.
Die genaue Länge eines Lebenszyklus ist abhängig von den vorliegenden Daten für das betreffende Gebiet oder eine vergleichbare Klimazone. Dokładna długość cyklu życia oparta jest na dowodach, które są dostępne dla danego obszaru lub podobnej strefy klimatycznej.
die Ermittlung kostenwirksamer Renovierungskonzepte, je nach Gebäudetyp und Klimazone, określenie opłacalnych sposobów renowacji właściwych dla typu budynków i strefy klimatycznej;
Unterkategorien von Gebäuden bezeichnet Kategorien von Gebäudetypen, die in Bezug auf Größe, Alter, Baumaterial, Nutzungsmuster, Klimazone oder sonstige Kriterien stärker differenziert sind als die in Anhang I Nummer 5 der Richtlinie 2010/31/EU aufgestellten Gebäudekategorien. podkategorie budynków oznaczają kategorie rodzajów budynków, które są bardziej zróżnicowane w zależności od wielkości, wieku, materiałów budowlanych, profilu użytkowania, strefy klimatycznej lub innych kryteriów niż te ustanowione w załączniku I pkt 5 dyrektywy 2010/31/UE.
Referenzgebäude können auf der Grundlage von Gebäudeunterkategorien (differenziert z. B. nach Größe, Alter, Kostenstruktur, Baumaterial, Nutzungsmuster oder Klimazone) erstellt werden, die den charakteristischen Merkmalen des nationalen Gebäudebestands Rechnung tragen. Budynki referencyjne można określić na podstawie podkategorii budynków (zróżnicowanych np. w zależności od wielkości, wieku, struktury kosztów, materiałów budowlanych, profilu użytkowania lub strefy klimatycznej), które uwzględniają specyfikę krajowych budynków.
Geben Sie die zur Definition der einzelnen Referenzgebäude (neue und bestehende Gebäude) verwendeten Auswahlkriterien an, z. B. statistische Analyse auf der Grundlage von Nutzung, Alter, Geometrie, Klimazone, Kostenstrukturen, Baumaterial usw., mit Erwähnung der klimatischen Bedingungen in Innenräumen und im Freien, sowie geografische Lage. Proszę wymienić kryteria selekcji zastosowane do zdefiniowania każdego budynku referencyjnego (dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących już budynków): np. analiza statystyczna na podstawie wieku, geometrii, stref klimatycznych, struktury kosztów, materiałów budowlanych itp., wprowadzając również warunki klimatyczne wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz położenie geograficzne.
Gemeinden in Klimazone F gemäß Präsidialerlass Nr. 412 vom 26. August 1993; gminy znajdujące się w strefie F zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.;
Gemeinden in Klimazone E gemäß Präsidialerlass Nr. 412 vom 26. August 1993; gminy znajdujące się w strefie E zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.;
spezifischer Energieverbrauch (SEV) in kWh/(m2 · a) für jede anwendbareKlimazonee und SEV-Klasse; jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/m2/rok, wskazane dla każdej stosownej strefy klimatycznej i klasy JZE;
spezifischer Energieverbrauch (SEV) in kWh/(m2.a) für jede anwendbare Klimazone und SEV-Klasse; jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/m2/rok, podane dla każdej stosownej strefy klimatycznej i klasy JZE;
spezifischer Energieverbrauch (SEV) für jede anwendbare Klimazone; jednostkowe zużycie energii (JZE) dla każdej stosownej strefy klimatycznej;
spezifischer Energieverbrauch (SEV) in kWh/(m2a) für jede anwendbare Klimazone; jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/(m2/rok) wskazane dla każdej stosownej strefy klimatycznej;
Grünland mit großer biologischer Vielfalt variiert je nach Klimazone und kann u. a. Heiden, Weiden, Wiesen, Savannen, Steppen, Buschland, Tundra und Prärien einschließen. Obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności różnią się w zależności od stref klimatycznych i mogą obejmować, między innymi, wrzosowiska, pastwiska, łąki, sawanny, stepy, formacje krzewiaste, tundry i prerie.
Es bedeutet auch die Anwendung der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes in einer bestimmten Klimazone sowie die Verwendung einer möglichst geringen Menge an Pestiziden und die Festsetzung von RHG/vorläufigen RHG auf dem niedrigsten Niveau, das es ermöglicht, die gewünschte Wirkung zu erreichen. Implikuje to także stosowanie zasad zintegrowanego zwalczania szkodników w określonej strefie klimatycznej, a także stosowanie minimalnych ilości pestycydów i ustanawianie NDPP/tymczasowych NDPP na najniższym poziomie umożliwiającym uzyskanie pożądanego skutku;
Die EU kann Kapital und neue ‑ darunter umweltfreundliche ‑ Technologien für die Energieproduktion, den Energieverbrauch und die Energieeffizienz anbieten (Russland verbraucht 3-4 Mal mehr Energie pro BIP-Einheit als andere, in einer ähnlicKlimazonezone gelegene Länder). UE może zaoferować kapitał i nowe technologie wytwarzania energii, w tym energii odnawialnej, zużycia i wydajności (Rosja zużywa 3-4 razy więcej energii na jednostkę PKB niż inne kraje o podobnym klimacie).