Gesuchter Begriff Klimatologie hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Klimatologie {f} klimatologia
Klimatologie (n) [science] {f} klimatologia (n) [science]
Klimatologie {f} Klimatologia
DE Phrasen mit klimatologie PL Übersetzungen
Klimatologie/Meteorologie/Atmosphäre (climatologyMeteorologyAtmosphere) Klimatologia/Meteorologia/Atmosfera (climatologyMeteorologyAtmosphere)
Prozesse und Phänomene der Atmosphäre inklusive Klimatologie und Meteorologie Procesy i zjawiska atmosferyczne.
Klimatologie der unmittelbaren Umgebung mit Häufigkeitsverteilung Lokalne warunki klimatyczne wraz z rozkładem częstotliwości w odniesieniu do:
Karten für wissenschaftliche Bereiche wie Geologie, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Paläontologie, Archäologie, Ethnologie, Meteorologie, Klimatologie und Geophysik Mapy, tablice i wykresy z zakresu takich dziedzin nauki, jak geologia, zoologia, botanika, mineralogia, paleontologia, archeologia, etnologia, meteorologia, klimatologia i geofizyka
Reliefkarten für wissenschaftliche Bereiche, wie Geologie, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Paläontologie, Archäologie, Ethnologie, Meteorologie, Klimatologie und Geophysik Mapy i wykresy przestrzenne z zakresu takich dziedzin nauki, jak geologia, zoologia, botanika, mineralogia, paleontologia, archeologia, etnologia, meteorologia, klimatologia i geofizyka
- Artikel 5 des Beschlusses 81/213/EWG des Rates vom 3. März 1981 betreffend den Umweltschutz und die Klimatologie (5), - art. 5 decyzji Rady 81/213/EWG z dnia 3 marca 1981 r. w sprawie ochrony środowiska i klimatologii [10],
5.2.15 die spezifischen Maßnahmen für die Regionen in äußerster Randlage, die im Kommissionsvorschlag für das siebte F%amp%TE-Rahmenprogramm enthalten sind, in angemessener Weise umzusetzen, um die Beteiligung der Regionen in äußerster Randlage an den FTE-Initiativen der Gemeinschaft u.a. in den Bereichen Klimatologie, Vulkanologie, Ozeanologie, biologische Vielfalt und Naturrisiken zu erleichtern; 5.2.15 Nadanie konkretnej treści określonym odnośnikom dotyczącym regionów peryferyjnych, które znajdują się we wniosku Komisji dotyczącym VII ramowego programu badań i rozwoju technologicznego tak, aby ułatwić uczestnictwo regionów peryferyjnych w działaniach wspólnotowych w zakresie badań i rozwoju, między innymi w następującycklimatologiah: klimatologia, wulkanologia, oceanografia, różnorodność biologiczna oraz zagrożenia naturalne.
Die grundlegenden Ergebnisse sind als Beitrag zu Studien über regionale Klimaschwankungen und den regionalen Klimawandel sowie zur angewandten Klimatologie gedacht. Podstawowe wyniki będą przydatne do celów regionalnych analiz zmienności klimatu i zachodzących w nim zmian, a także klimatologii stosowanej.