Gesuchter Begriff keine Ursache hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
keine Ursache nie ma za co
keine Ursache (phrase) [reply to thanks] nie ma za co (phrase) [reply to thanks]
keine Ursache (phrase) [reply to thanks] proszę bardzo (phrase) [reply to thanks]
keine Ursache (phrase) [reply to thanks] proszę (phrase) [reply to thanks]

DE PL Übersetzungen für keine

DE PL Übersetzungen für ursache

Ursache (n) [Sachverhalt] {f} powód (n) {m} [Sachverhalt]
Ursache {f} przyczyna {f}
Ursache (n v) [source or reason of an event or action] {f} przyczyna (n v) {f} [source or reason of an event or action]
DE Phrasen mit keine ursache PL Übersetzungen
Daher wird vorläufig der Schluss gezogen, dass der Wettbewerb zwischen den Gemeinschaftsherstellern keine Ursache für die festgestellte schwere Schädigung ist. Zatem wniosek wstępny jest taki, że konkurencja wśród producentów wspólnotowych nie była przyczyną poniesionych poważnych strat.
Die Ursache für die Verluste bei der BGB liege darin, dass beim Erwerb der Objekte praktisch keine Prüfung stattgefunden habe. Przyczyny strat BGB należy upatrywać w tym, że nabywane obiekty praktycznie nie były sprawdzane.
Ursache der Behinderung (3) Przyczyny powstania niezdolności (3)
Dies kann folglich keine Ursache der Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft sein. Tak więc nie może być ona źródłem szkody.
Ursache der Funktionsschädigung: Powód upośledzenia funkcji organów:
Code für die Ursache und Verspätungszeit aufgrund dieser Ursache. kod powodu i czas opóźnienia dla tego kodu powodu.
Code für die Ursache und Verspätungszeit aufgrund dieser Ursache. kod powodu oraz czas opóźnienia dla tego powodu.
Das führte zu dem Schluss, dass der Verbrauchsrückgang keine maßgebliche Ursache für die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft sein konnte. Z tych powodów stwierdzono, że spadek konsumpcji nie mógł być zasadniczym powodem szkody, jaką poniósł przemysł wspólnotowy.
vermutliche Ursache. przypuszczalną przyczynę.
Ursache Przyczyna
14 geschlagen, Ursache unbekannt 14 ścięte, przyczyna nieznana
Vermutete Ursache Przypuszczalna przyczyna
natürliche Ursache, przyczyna naturalna;
Ursache (Feld CAUSE): Przyczyna (pole CAUSE):
Die entsprechend vorgegebenen Verfahrensweisen und Anreizpläne sollten keine Ursache und keinen Anlass für eine missbräuchliche Nutzung der Systeme darstellen. Procedury i systemy zachęt tych podmiotów nie powinny powodować niewłaściwego korzystania z systemów ani do tego zachęcać.
Die entsprechend vorgegebenen Verfahrensweisen und Anreizpläne sollten keine Ursache und keinen Anlass für eine missbräuchliche Nutzung der Systeme darstellen. Procedury i systemy zachęt tych podmiotów nie powinny powodować niewłaściwego korzystania z systemów ani do tego zachęcać.
Ursache(n) von Verstößen Przyczyna(-y) źródłowa(-e) niezgodności
Die vorgegebenen Verfahrensweisen und Anreizpläne der Arbeitgeber sollten keine Ursache und keinen Anlass für eine missbräuchliche Nutzung der Systeme darstellen. Procedury i programy zachęt pracodawcy nie powinny powodować niewłaściwego korzystania z systemów ani do tego zachęcać.
Gleiche ursache? Ta sama przyczyna?
unbekannte Ursache (UO) Keiner der genannten Fälle, Sepsis unbekannter Ursache (im Rahmen der Erhebung überprüft und keine Ursache gefunden); o nieznanej etiologii (UO) żadne z powyższych, zakażenie krwi z przyczyn nieznanych (sprawdzone w trakcie badania i niewykryte źródło),
unbekannt (UNK) Keine Angaben zur Ursache der Sepsis verfügbar oder fehlende Angaben. nieznane (UNK) brak dostępnych informacji dotyczących źródła zakażanie krwi lub informacje niekompletne.
Die Ursache der Sepsis bei Neugeborenen ist im Feld „Ursache der Sepsis“ zu erfassen. Pochodzenie BSI u noworodka należy zgłaszać w polu pochodzenie BSI.
Daher wurde der Schluss gezogen, dass eine Überkapazität keine wesentliche Ursache für die Schädigung der EU-Hersteller darstellte. Stwierdzono zatem, że nadwyżka mocy produkcyjnych nie była zasadniczym powodem szkody poniesionej przez producentów unijnych.
Gleiche Ursache? Ta sama przyczyna?
Der schrumpfende Markt kann damit keine Ursache für die Schädigung sein. Kurczący się rynek nie może być zatem źródłem szkody
Ursache(n) der Freisetzung. Proszę wskazać przyczynę (przyczyny) uwolnienia.
Die Untersuchung zeigte bisher keine strukturellen Probleme in der Union auf, die als Ursache der Schädigung angesehen werden könnten. Jak dotąd w toku dochodzenia nie wykryto żadnych problemów strukturalnych w Unii, które można by uznać za przyczynę szkody.
5. Ursache der Verfolgung 5. Źródła prześladowań
g) vermutliche Ursache. g) przypuszczalną przyczynę.
SEK(2008)2962 . keine Ursache für einen Ansturm von Asylbewerbern oder eine übermäßige Belastung der Mitgliedstaaten ist. SEC(2008)2962 . nie powoduje szczególnej presji związanej z azylem ani nadmiernych obciążeń dla państw członkowskich.