DE Phrasen mit hintereinander PL Übersetzungen
Die verdünnten Abgase werden während der Prüffolge durch ein hintereinander angeordnetes Filterpaar (Hauptfilter und Nachfilter) geleitet. Próbkę rozcieńczonych spalin pobiera się podczas sekwencji badania z pary filtrów umieszczonych w szeregu (jednego filtra głównego i jednego filtra dodatkowego).
Wenn Produkte, die der verschärften Kontrolle unterzogen wurden, zweimal hintereinander zurückgezogen wurden, werden die Vorschriften des Absatzes 13 angewandt. W przypadku dwukrotnego wycofania produkcji podlegającej kontroli wzmocnionej, obowiązują postanowienia pkt 13.
Wenn Produkte, die der verschärften Kontrolle unterzogen wurden, zweimal hintereinander zurückgezogen wurden, werden die Vorschriften des Absatzes 13 angewandt. W przypadku dwukrotnego wycofania produkcji podlegającej kontroli wzmocnionej, obowiązują postanowienia pkt 13.
Diese Partikel werden an jeweils zwei im Probengasstrom hintereinander angeordneten Filtern abgeschieden. W każdym przypadku cząstki stałe są zbierane przez dwa filtry zamontowane szeregowo w ciągu przepływowym dla próbek spalin.
Der Partikel-Probenahmeteilstrom wird über zwei hintereinander angeordnete Filter geführt. Przepływ częściowy do próbkowania pyłów jest przepuszczany przez dwa filtry zamocowane szeregowo.
Die Betätigungseinrichtung der Betriebsbremse ist danach viermal hintereinander bei Stillstand des Fahrzeugs voll zu betätigen. Następnie zespół sterujący układu hamulcowego roboczego uruchamia się pełnoskokowo cztery razy w czasie postoju pojazdu.
In diesem Zustand ist die Bremse bei einem Bremszylinderdruck von 200 kPA 50 mal hintereinander zu betätigen. Po spełnieniu powyższego warunku hamulec należy uruchomić kolejno 50 razy pod rząd przy ciśnieniu siłownika 200 kPa.
Die Betätigungseinrichtung der Betriebsbremse ist danach viermal hintereinander bei Stillstand des Fahrzeuges voll zu betätigen. Urządzenie sterujące układu hamulcowego roboczego zostaje wtedy całkowicie włączone kolejno czterokrotnie w pojeździe zatrzymanym.
Die Betätigungseinrichtung der Betriebsbremse ist danach viermal hintereinander bei Stillstand des Fahrzeuges voll zu betätigen. Następnie wykonuje się cztery pełne uruchomienia urządzenia sterującego hamulcem roboczym przy nieruchomym pojeździe.
Bei Platzmangel können sie hintereinander aufgeführt werden. Jeżeli nie ma na to miejsca, informacja jest prezentowana w formacie liniowym.
Alle Messungen sind mindestens fünf (5) Mal hintereinander auszuführen. Wszystkie pomiary należy przeprowadzić kolejno co najmniej pięć (5) razy.
Der/die entsprechende(n) Code(s) gemäß Anhang IIIA der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 ist/sind - gegebenenfalls hintereinander - anzugeben. Należy zastosować odpowiedni/odpowiednie kod/kody określony/określone w załączniku IIIA, wymienione w odpowiedniej kolejności.
In diesem Zustand ist die Bremse bei einem Bremszylinderdruck von 200 kPa 50 Mal hintereinander zu betätigen. Po spełnieniu powyższego warunku hamulec należy uruchomić kolejno 50 razy pod rząd przy ciśnieniu siłownika 200 kPa.
(1) Ein begünstigtes Land wird aus Anhang I gestrichen, wenn es drei Jahre hintereinander beide der folgenden Kriterien erfuellt hat: 1. Państwo beneficjent jest skreślane z załącznika I w przypadku gdy przez trzy kolejne lata spełnia oba z poniższych kryteriów:
[14] Als Binge-drinking bezeichnet man ein Trinkverhalten, wobei mehr als fünf alkoholische Getränke hintereinander getrunken werden. [14] Za „jednorazowe spożycie alkoholu w nadmiernych ilościach” uważa się zwykle wypicie ponad 5 jednostek alkoholu przy jednej okazji.
Da Witold Tomczak zwölfmal hintereinander nicht vor Gericht erschien, beschloss das Gericht, das Verfahren in seiner Abwesenheit fortzusetzen. W związku z niestawieniem się W. Tomczka przed sądem 12 razy z rzędu, sąd zadecydował o prowadzeniu postępowania mimo nieobecności oskarżonego.
Bei Platzmangel können sie hintereinander aufgeführt werden. Jeżeli miejsce na to nie pozwala, informacja jest prezentowana w formie liniowej.
Bei Platzmangel können sie hintereinander aufgeführt werden. Jeżeli nie ma na to miejsca, informacja jest prezentowana w formacie liniowym.
Bei Platzmangel können sie hintereinander und gegebenenfalls in der in Anhang XV vorgegebenen Reihenfolge aufgeführt werden. Jeżeli nie ma na to miejsca, informacja jest prezentowana w formacie liniowym oraz, w razie potrzeby, według porządku prezentacji przewidzianego w załączniku XV .
drei Jahre hintereinander 15 v.H. des Wertes der Gemeinschaftseinfuhren derselben Waren aus allen Ländern und Gebieten des Anhangs I übersteigen. wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw i terytoriów wymienionych w załączniku I. W przypadku sekcji XI próg ten wynosi