Gesuchter Begriff Handlung hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Handlung {f} akcja {f}
Handlung (n v) [deed] {f} czyn (n v) {m} [deed]
Handlung (n v) [process of doing] {f} działanie (n v) {n} [process of doing]
Handlung {f} postępek {m}
Handlung {f} postępowanie {n}
DE Deutsch PL Polnisch
Handlung (n) {f} czynność (n) {f}
Handlung (n int v) [something done so as to accomplish a purpose] {f} czynność (n int v) {f} [something done so as to accomplish a purpose]
DE Phrasen mit handlung PL Übersetzungen
Handlung eines Dritten działaniee strony trzeciej
Verpflichtung, eine Handlung zu unterlassen oder eine Handlung oder einen Zustand zu dulden; zobowiązanie do zaniechania działania lub do tolerowaniczynynności lub sytuacji;
außervertragliche Ansprüche aus unerlaubter Handlung wegen Sachschäden; roszczenia, które nie wynikają ze stosunku umownego i dotyczą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w dobrach materialnych;
Klage gegen eine Handlung eines Organs Skarga, której przedmiotem jest akt wydany przez instytucję
wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht; w sprawach dotyczącychczynnu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – przed sądy miejsca, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę;
Beispielsweise eine unrechtmäßige Handlung oder ungerechtfertigte Bereicherung. Na przykład delikt lub bezpodstawne wzbogacenie.
- in der Verpflichtung, eine Handlung zu unterlassen oder eine Handlung oder einen Zustand zu dulden; - zobowiązanie do zaniechania działania lub jego tolerowania,
- Bei der Begehung der strafbaren Handlung wurde das Leben der Personen gefährdet, auf die sich die strafbare Handlung bezog. - przestępstwo zostało popełnione z narażeniem życia osób, wobec których dokonano przestępstwa.
b) Verpflichtung, eine Handlung zu unterlassen oder eine Handlung oder einen Zustand zu dulden; b) zobowiązanie do zaniechania działania lub do tolerowaniczynynności lub sytuacji;
Informationen über die der Entscheidung zugrunde liegenden Handlung (Datum, Ort, Art der Handlung, rechtliche Einordnung, Rechtsgrundlage für die Ahndung der Handlung usw.) - informacje dotycząceczynnów stanowiących podstawę orzeczenia (data, miejsce, rodzaj, kwalifikacja prawna, przepis prawny, itp.);
c) Informationen über die der Verurteilung zugrunde liegende Handlung (Datum, Ort und Art der Handlung, rechtliche Einordnung, geltende Strafrechtsvorschriften) c) informacje dotyczące okoliczności prowadzących do wydania wyroku skazującego (data, miejsce, rodczynczynu, kwalifikacja prawna, przepisy prawa karnego mające zastosowanie);
ABSCHNITT 3 GEMEINSAME KOLLISIONSNORMEN FÜR AUSSERVERTRAGLICHE SCHULDVERHÄLTNISSE AUS UNERLAUBTER HANDLUNG UND FÜR AUßERVERTRAGLICHE SCHULDVERHÄLTNISSE AUS ANDERER ALS UNERLAUBTER HANDLUNG SEKCJA 3 PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZOBOWIąZAń POZAUMOWNYCH WYNIKAJąCYCHCZYNZYNÓW NIEDOZWOLONYCH I ZE ZDARZEń INNYCH NIż CZYNY NIEDOZWOLONE
Die Kenntnis während der Handlung ist nicht zu vergleichen mit der Kenntnis nach der Handlung. Czym innym jest świadomość wydarzeń, w momencie gdy się rozgrywają - czym innym taka świadomość po fakcie.
c) Informationen über die der Verurteilung zugrunde liegende Handlung (Datum, Art der Handlung, rechtliche Einordnung, geltende Strafrechtsvorschriften) c) informacje dotyczące okoliczności prowadzących do wydania wyroku skazującego (data, rodczynczynu, kwalifikacja prawna, przepisy prawa karnego mające zastosowanie);
oder eine Handlung, die sądu w sprawie karnej
Begehung einer Handlung nach Buchstabe a durch popełnienieczynnu, o którym mowa w lit. a), przez
aufgrund unerlaubter Handlung przedsiębiorstw autobusowych
Handlung unabhängig wynikającego zczynnu niedozwolonego
für jede Handlung oder unterlassene Handlung verantwortlich, die gegen seine Pflichten infolge dieser Verordnung, der Satzung działania lub zaniechania stanowiące naruszenie obowiązków dyrektora wynikających z