Gesuchter Begriff einholen hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit einholen PL Übersetzungen
Sie musste für die Bewertung weitere Informationen einholen. Komisja musiała odszukać inne informacje, by móc dokonać takiej oceny.
Einholen/Ziehen Holowanie
Einholen/Ziehen Zaciąganie sieci
Einholen/Ziehen Wybieranie
Beim Einholen des Fanggeräts wird das Überbordwerfen von Abfällen vermieden. Należy unikać zrzutów odpadów podczas wybierania narzędzi.
Gegebenenfalls kann er ein Gutachten des Juristischen Dienstes einholen. W stosownych przypadkach inspektor może zwracać się do Służby Prawnej o wydanie opinii w danej sprawie.
Einholen von Informationen Gromadzenie informacji
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Position beim Einholen des Fanggeräts Pozycja geograficzna wybrania narzędzi z wody
Darüber hinaus müssen Lizenzinhaber unverzüglich flugmedizinischen Rat einholen, wenn sie: Ponadto posiadacze licencji bez zbędnej zwłoki zasięgają porady lotniczo-lekarskiej, w przypadku gdy:
Einholen der Information Zbieranie danych
Zuständig für das Einholen dieser Angaben sind Informacje te będą gromadzone przez:
- sichergestellt wird, daß die Betroffenen gegebenenfalls ein Gegengutachten einholen können; - zapewnienia, że podmioty poddane kontrolom uprawnione są do wydania w ich sprawie drugiej opinii,
- Einholen und Verwerten von Expertenwissen - Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej
Einholen von Informationen über die Einstufung neuartiger Lebensmittel Gromadzenie danych na temat klasyfikacji nowej żywności
(a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Informationen; (a) gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany istotnych informacji;
Weisungen von Regierungen oder sonstigen Stellen weder einholen noch entgegennehmen. o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu, ani nie przyjmuje takich instrukcji.
Einholen von Informationen über die Gromadzenie danych na temat