Gesuchter Begriff Dimethylether hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Dimethylether Eter dimetylowy
DE Phrasen mit dimethylether PL Übersetzungen
Triethylenglycol-Dimethylether (TEGDME) eter dimetylowy glikolu trietylenowego (TEDGME)
Triethylenglycol-Dimethylether eter dimetylowy glikolu trietylenowego;
Dimethylether Eter dimetylu
Dimethylether Eter dimetylowy
Lösungsmittel, die verwendet werden können, sind Ethanol, Methanol, Ethylenglykol-Monomethylether, Ethylenglykol-Dimethylether, Dimethylformamid und Triethylenglykol. Rozpuszczalniki, które mogą zostać wykorzystane, to etanol, metanol, eter monometylowy glikolu etylenowego, eter dwumetylenowy glikolu etylenowego, dwumetyloformamid i glikol trójetylenowy.
Dazu zählen Biodiesel (ein aus pflanzlichen oder tierischen Ölen gewonnener Methylester mit Dieseleigenschaften), Biodimethylether (ein aus Biomasse gewonnener Dimethylether), Fischer-Tropsch-Kraftstoffe (aus Biomasse gewonnene Fischer-Tropsch-Kraftstoffe), kalt extrahiertes Bioöl (nur durch mechanische Behandlung aus Ölsaaten gewonnenes Öl) und alle sonstigen flüssigen Biobrennstoffe, die entweder mit Dieselkraftstoff vermischt oder diesem hinzugefügt oder die anstelle von Dieselkraftstoff verwendet werden. Do tej kategorii należy biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego), biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy), Fischer-Tropsch (mieszanka Fischera-Tropscha produkowana z biomasy), bio-oleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę) i wszelkie inne płynne biopaliwa będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.
Dazu zählen Biodiesel (ein aus pflanzlichen oder tierischen Ölen gewonnener Methylester mit Dieseleigenschaften), Biodimethylether (ein aus Biomasse gewonnener Dimethylether), Fischer-Tropsch-Kraftstoffe (aus Biomasse gewonnene Fischer-Tropsch-Kraftstoffe), kalt extrahiertes Bioöl (nur durch mechanische Behandlung aus Ölsaaten gewonnenes Öl) und alle sonstigen flüssigen Biobrennstoffe, die entweder mit Dieselkraftstoff vermischt oder diesem hinzugefügt oder die anstelle von Dieselkraftstoff verwendet werden. Do tej kategorii należy biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego), biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy), Fischer-Tropsch (mieszanka Fischera-Tropscha produkowana z biomasy), biooleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę) i wszelkie inne płynne biopaliwa będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.
Dazu zählen Biodiesel (ein aus pflanzlichen oder tierischen Ölen gewonnener Methylester mit Dieseleigenschaften), Biodimethylether (ein aus Biomasse gewonnener Dimethylether), Fischer-Tropsch-Kraftstoffe (aus Biomasse gewonnene Fischer-Tropsch-Kraftstoffe), kalt extrahiertes Bioöl (nur durch mechanische Behandlung aus Ölsaaten gewonnenes Öl) und alle sonstigen flüssigen Biobrennstoffe, die entweder mit Dieselkraftstoff vermischt oder diesem hinzugefügt oder die anstelle von Dieselkraftstoff verwendet werden. Do tej kategorii należy biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego), biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy), paliwo »FT-diesel« (paliwo otrzymywane z biomasy w wyniku syntezy Fischera-Tropscha), biooleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę) i wszelkie inne biopaliwa ciekłe będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.
Bio-DME (aus Biomasse hergestellter Dimethylether zur Verwendung als Biokraftstoff) Bio-DME (eter dimetylowy produkowany z biomasy, do stosowania jako biopaliwo)
Dimethylether (DME) aus Abfallholz eter dimetylowy z odpadów drzewnych (DME)
Dimethylether (DME) aus Abfallholz Eter dimetylowy z odpadów drzewnych (DME)
Daher sollte die Verwendung von Dimethylether als Extraktionslösungsmittel zur Entfernung von Fett aus tierischen Proteinrohstoffen zugelassen werden, sofern der Rückstandsgehalt im entfetteten Proteinerzeugnis höchstens 9 μg/kg Dimethylether beträgt. Z tego względu należy zezwolić na stosowanie eteru dimetylowego jako rozpuszczalnika do ekstrakcji, używanego do usuwania tłuszczu z białkowych surowców zwierzęcych, pod warunkiem wprowadzenia maksymalnego limitu pozostałości eteru dimetylowego w wysokości 9 μg/kg odtłuszczonego produktu białkowego.
Dimethylether Eter dimetylowy
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) untersuchte die Sicherheit von Dimethylether als Extraktionslösungsmittel zur Entfernung von Fett aus tierischen Proteinrohstoffen und erstellte am 29. Januar 2009 ein Gutachten hierzu [2]. Dyrektywy tej nie stosuje się do rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych do produkcji dodatków do żywności, witamin i innych składników odżywczych, chyba że takie dodatki do żywności, witaminy i składniki odżywcze wymienione są w załączniku I. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) ocenił bezpieczeństwo eteru dimetylowego jako rozpuszczalnika do ekstrakcji używanego do usuwania tłuszczu z białkowych surowców zwierzęcych i wydał swoją opinię dnia 29 stycznia 2009 r. [2].
Die Behörde kam zu dem Schluss, das keine Gesundheitsgefährdung besteht, sofern der Rückstandsgehalt höchstens 9 μg Dimethylether/kg extrahierter Tierproteine beträgt. Urząd stwierdził, że nie ma obaw związanych z bezpieczeństwem, o ile maksymalny limit pozostałości eteru dimetylowego wynosi 9 μg/kg rozpuszczanych białek zwierzęcych.
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan; Triethylenglycol-Dimethylether (TEGDME) 1,2-bis(2-metoksyetoksy)etan, eter dimetylowy glikolu trietylenowego (TEDGME)
Dimethylether (CAS 115-10-6) eter dimetylowy (CAS 115-10-6)
Geeignete Lösungsmittel sind beispielsweise Aceton, Ethanol, Methanol, Ethylenglykol-Monomethylether, Ethylenglykol-Dimethylether, Dimethylformamid und Triethylenglykol. Przykładami odpowiednich rozpuszczalników są aceton, etanol, metanol, eter monoetylowy glikolu etylenowegoeter dimetylowywy glikolu etylenowego, dimetyloformamid i glikol trójetylenowy.
Synthetische Kraftstoffe, die Diesel, Ottokraftstoff und Kerosin ersetzen, können aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden und entstehen durch Umwandlung von Biomasse, Erdgas, Kohle oder Kunststoffabfällen in flüssige Kraftstoffe sowie in Methan und Dimethylether (DME). Paliwa syntetyczne, zastępujące olej napędowy, benzynę i paliwa lotnicze, można otrzymywać z różnych materiałów wyjściowych, poprzez przekształcenie biomasy, gazu, węgla lub odpadów tworzyw sztucznych w paliwa płynne, meter dimetylowyr dimetylowy (DME).
Beispiel: Anwendung der Formel auf ein Gasgemisch aus 60 % Dimethylether, 10 % HFKW-152a und 30 % Isobutan: Na przykład, stosując powyższy wzór do mieszaniny gazów zawierającej 60 % eteru dimetylowego, 10 % HFC-152a i 30 % izobutanu:
e) %quot%Biodimethylether%quot%: Dimethylether, der aus Biomasse hergestellt wird und für die Verwendung als Biokraftstoff bestimmt ist; e) "biodimetyloeter": dimetyloeter produkowany z biomasy, do użycia jako biopaliwo;
v) „Biodimethylether“: Dimethylether, der aus Biomasse hergestellt wird und für die Verwendung als Biokraftstoff bestimmt ist; v) „biodimetyloeter” , dimetyloeter produkowany z biomasy, do stosowania jako biopaliwo;