Gesuchter Begriff Dimensionslose Kennzahl hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit dimensionslose kennzahl PL Übersetzungen
Bezirke (nationale Kennzahl): Dzielnice (kod krajowy):
Die Gemeinden (nationale Kennzahl): Gminy miejskie (kod narodowy):
Gemeinden (nationale Kennzahl): gminy (kod krajowy):
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. Znaku referencyjnego nie bierze się pod uwagę.
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. Punkty oznaczenia nie są brane pod uwagę.
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. Nie bierze się pod uwagę wartości odniesienia.
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. Nie bierze się pod uwagę wartości referencyjnej.
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. Wartości referencyjnej nie bierze się pod uwagę.
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. Nie bierze się pod uwagę znaku referencyjnego.
Wert für Kennzahl „d“ in mm Wartość liczby „d” wyrażona w milimetrach
Kennzahl für den Prüfdruck Wskaźnik ciśnienia
Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt hat. Numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji.
Kennzahl Wskaźnik
Kennzahl (in TSIT) [5] Wskaźnik (w tys. SIT) [5]
eine Kennzahl, identyfikatora numerycznego,
Kennzahl für den Felgennenndurchmesser „d“ Kod nominalnej średnicy obręczy (symbol „d”)
Reifen mit einem Felgennenndurchmesser < 508 mm (Kennzahl 20) oder einer Nennquerschnittsbreite ≤ 235 mm (Kennzahl 9) Opony o nominalnej średnicy obręczy < 508 mm (kod 20) lub nominalnej szerokości przekroju ≤ 235 mm (kod 9)
Reifen mit einem Felgennenndurchmesser ≥ 508 mm (Kennzahl 20) oder einer Nennquerschnittsbreite > 235 mm (Kennzahl 9) Opony o nominalnej średnicy obręczy ≥ 508 mm (kod 20) lub nominalnej szerokości przekroju > 235 mm (kod 9)
Breite der Messfelge (Kennzahl) Kod szerokości obręczy pomiarowej
Kennzahl Vermögenswerte/Verbindlichkeiten Stosunek aktywów do pasywów
Kennzahl = 0,146 Emax Wartość odniesienia = 0,146 Emaks
d Felgendurchmesser-Kennzahl (mm) d standardowa wielkość średnicy obręczy (mm)
die Kennzahl „d“ für den Felgennenndurchmesser, liczbę umowną „d” oznaczającą nominalną średnicę obręczy;
Kennzahl „d“ in Form von Codes symbol „d” wyrażany w postaci kodów
mit einem Felgennenndurchmesser von 508, dessen Kennzahl 20 ist, o nominalnej średnicy obręczy 508 mm, której kodem jest liczba 20,
Tier-1-Kennzahl Wskaźnik warstwy pierwszej
M+S-Kennzahl (Drehtraktions-methode) [17] Indeks przyczepności na śniegu (metoda trakcji obrotowej) [17]
der „Mindesteffizienzindex“ (MEI) ist eine dimensionslose Größe für den hydraulischen Pumpenwirkungsgrad im Bestpunkt sowie bei Teil- und Überlast; „wskaźnik minimalnej energochłonności” (MEI) oznacza bezwymiarową jednostkę skalarną sprawności pompy do wody dla BEP, PL i OL;
Der Ganggewichtungsfaktor ist eine dimensionslose Zahl und wie folgt definiert: Współczynnik ważenia przełożenia skrzyni biegów jest wielkością bezwymiarową określoną jako:
Das Resultat sind dimensionslose, normierte OEF-Ergebnisse. W efekcie otrzymuje się bezwymiarowe, znormalizowane wyniki śladu środowiskowego organizacji.
Diese Kennzahl muss mindestens bei 102 % liegen. Wskaźnik ten musi wynosić co najmniej 102 %.
Cooke-Kennzahl/Basel I Współczynnik Cooka/Bazylea I
Das dimensionslose PMR wird zur Berechnung der Beschleunigung herangezogen. Do obliczania przyspieszenia służy bezwymiarowy wskaźnik PMR.
10.6. Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. 10.6. Znak referencyjny nie jest brany pod uwagę.