Gesuchter Begriff Der Spezialist hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Der Spezialist Specialista

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für spezialist

Spezialist {m} specjalista {m}
Spezialist (n v) [expert in a technical field, particularly to do with computers] {m} geek (n v) [expert in a technical field, particularly to do with computers]
Spezialist {m} Specialista
DE Phrasen mit der spezialist PL Übersetzungen
„zugelassener Spezialist für die Gesundheit von Wassertieren“: ein Spezialist für die Gesundheit von Wassertieren, der von der zuständigen Behörde benannt wird, in ihrem Namen bestimmte amtliche Kontrollen der Quarantäneeinrichtungen durchzuführen. „zatwierdzony wykwalifikowany specjalista ds. zdrowia zwierząt wodnych” oznacza wykwalifikowanego specjalistę ds. zdrowia zwierząt wodnych, wyznaczonego przez właściwy organ do prowadzenia w jego imieniu szczególnych kontroli urzędowych w miejscach kwarantanny.
Eine Investition in CDL ist mindestens so riskant wie eine Investition in die etablierten Wettbewerber von CDL, deren Betas deutlich über 1 liegen (siehe die Bewertungen von KBC Securities und von Spezialist für Finanzaktien). Inwestycja w CDL jest tak ryzykowna, jak co najmniej inwestycja w jego konkurentów o ugruntowanej pozycji, których wartość beta znacznie przewyższa 1 (zob. oszacowania dokonane przez firmy KBC Securities i Spezialist für Finanzaktien).
Eine ähnliche Bewertung wurde 2008 in Deutschland durch „Der Spezialist für Finanzaktien“ für das Studio Babelsberg durchgeführt. Auch dieses Unternehmen wurde von den spanischen Behörden als direkter Wettbewerber von CDL identifiziert. Podobna ocena została przeprowadzona w Niemczech w 2008 r. przez Der Spezialist für Finanzaktien dla Studio Babelsberg, innego przedsiębiorstwa wskazanego przez władze hiszpańskie jako bezpośredniego konkurenta CDL.
Ferner sollte der Antragsteller nachweisen, dass die aus einem Drittstaat stammende Führungskraft bzw. der Spezialist über die berufliche Qualifikation und angemessene Berufserfahrung verfügt, die in der aufnehmenden Niederlassung benötigt wird, in die sie transferiert wurde. Wnioskodawca powinien również przedstawić dowody na to, że będący obywatelem państwa trzeciego pracownik kadry kierowniczej lub specjalista posiada kwalifikacje zawodowe i odpowiednie doświadczenie zawodowe niezbędne w jednostce przyjmującej, do której ma zostać przeniesiony.
Diese Richtlinie gilt für Drittstaatsangehörige, die zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren Aufenthalt außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten haben und im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers als Führungskraft, Spezialist oder Trainee gemäß dieser Richtlinie einen Antrag auf Zulassung in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats stellen oder die Zulassung erhalten haben. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do obywateli państw trzecich, którzy w momencie składania wniosku mają miejsce pobytu poza terytorium państw członkowskich i ubiegają się o przyjęcie lub którzy zostali przyjęci na terytorium państwa członkowskiego, na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa jako pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż.
„Spezialist“ eine innerhalb der Unternehmensgruppe tätige Person, die über für die Tätigkeitsbereiche, die Verfahren oder die Verwaltung der aufnehmenden Niederlassung unerlässliche Spezialkenntnisse verfügt. „specjalista” oznacza osobę pracującą w ramach grupy przedsiębiorstw, która posiada specjalistyczną wiedzę, kluczową dla obszarów działania jednostki przyjmującej, jej technik lub zarządzania.
Nachweis, dass der Drittstaatsangehörige eine Position als Führungskraft, Spezialist oder Trainee in der bzw. den aufnehmenden Niederlassung(en) in dem betreffenden Mitgliedstaat innehat; dowód, że w jednostce(-tkach) przyjmującej(-cych) w danym państwie członkowskim obywatel państwa trzeciego obejmuje stanowisko pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż;
den Nachweis erbringen, dass der Drittstaatsangehörige als Führungskraft oder Spezialist über die berufliche Qualifikation und Erfahrung und als Trainee über einen Hochschulabschluss verfügt, die bzw. der in der aufnehmenden Niederlassung, in die er transferiert werden soll, erforderlich ist; przedstawia dowód, że obywatel państwa trzeciego posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne w jednostce przyjmującej, do której ma zostać przeniesiony jako pracownik kadry kierowniczej lub specjalista, lub, w przypadku pracownika odbywającego staż — wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych;
„Augenspezialist“ ist ein Facharzt für Augenheilkunde oder ein in Optometrie ausgebildeter Spezialist, der in der Diagnose von Erkrankungen geschult ist. „okulista” oznacza oftalmologa lub specjalistę ds. higieny wzroku posiadającego odpowiednie kwalifikacje w zakresie optometrii, wyszkolonego w rozpoznawaniu zmian chorobowych;
Die Regierung Liechtensteins führte weiter aus, dass jeder Fahrzeugführer von Tankrevisionsunternehmen in Liechtenstein die Berufsbildung für Spezialisten für Tanksicherheit durchlaufen hat und den Titel Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis führt. Rząd Liechtensteinu doprecyzował również, że wszyscy kierowcy pracujący dla przedsiębiorstw zajmujących się kontrolą zbiorników w Liechtensteinie posiadają tzw. specjalistyczne zaświadczenie Konfederacji Szwajcarskiej dot. bezpieczeństwa zbiorników (Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis).
der Titel %quot%spécialiste en orthodontie%quot% (Spezialist für Kieferorthopädie), verliehen von der hierfür als zuständig anerkannten Behörde; "le titre de spécialiste en orthodontie" (tytuł specjalisty ortodonty), nadawany przez właściwe władze,
ii) der Pharmakologe sowie der Spezialist mit entsprechender Kompetenz: (ii) w przypadku farmakologów i odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów:
- der Pharmakologe oder Spezialist auf einem ähnlichen experimentellen Fachgebiet: welche Toxizität das Arzneimittel hat und welche pharmakologischen Eigenschaften festgestellt wurden; - w przypadku farmakologa lub specjalisty o podobnych kompetencjach w zakresie doświadczalnym — toksyczności produktu leczniczego i zaobserwowanych właściwości farmakologicznych,
(4) Ergibt die Überwachung des Gehörs, dass ein Arbeitnehmer an einer bestimmbaren Gehörschädigung leidet, so überprüft ein Arzt oder, falls dieser es als erforderlich erachtet, ein Spezialist, ob die Schädigung möglicherweise das Ergebnis der Einwirkung von Lärm bei der Arbeit ist. Trifft dies zu, so gilt Folgendes: 4. W przypadku gdy w wyniku kontroli badań słuchu wykryto możliwe do zidentyfikowania uszkodzenie słuchu, które lekarz lub specjalista, jeżeli lekarz uzna to za stosowne, oceni jako wynik narażenia na hałas w miejscu pracy:
Es muss sichergestellt sein, dass für Personen, die an einer geistigen oder nervlichen Behinderung leiden, ein Spezialist hinzugezogen wird, der sie während der gesamten Dauer des Verfahrens unterstützt, damit sie das Verfahren verstehen und es emotional verkraften können. Osoby cierpiące na choroby umysłowe lub nerwowe powinny mieć zapewnioną opiekę specjalisty, który będzie towarzyszył im w trakcie postępowania, pomagając w zrozumieniu jego przebiegu i udzielając wsparcia emocjonalnego.
Equitables Nemesis kam in Gestalt eines unabhängigen Finanzberaters, Herrn Bayliss, der als Spezialist in Sachen Altersvorsorge die Auffassung verbreitete, dass seines Erachtens Equitable seine Rentenversicherten unfair behandelte, indem es zwischen den Ablaufwerten der Rentenversicherung und den garantierten Renten hin und her jonglierte, um die Versicherungsnehmer des wahren Wertes ihrer Rentengarantieoptionen zu berauben. Nemezis nadeszła w osobie niezależnego doradcy finansowego, Stuarta Baylissa, który jako specjalista w dziedzinie emerytur walnie przyczynił się do rozpowszechnienia informacji, że Equitable, jego zdaniem, traktuje swoich ubezpieczających nieuczciwie, żonglując końcową wartością polis i stawkami rent rocznych, tak aby pozbawić opcje gwarantowanej stawki ich rzeczywistej wartości.