Gesuchter Begriff Der schmale Grat hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für grat

Grat (n) [Bergkamm] {m} grań (n) {f} [Bergkamm]
Grat {m} grań {f}
DE Phrasen mit der schmale grat PL Übersetzungen
Das Vorbringen der Nichtaustauschbarkeit wurde mit der Tatsache begründet, dass schmale GOES durch breite GOES nach entsprechendem Splitting ersetzt werden können, der umgekehrte Fall allerdings nicht möglich ist. Argument dotyczący braku wymiennego stosowania opiera się na fakcie, iż pomimo możliwości zastępowania wąskich elektrotechnicznych blach teksturowanych szerokimi, które są następnie poddawane cięciu wzdłużnemu, odwrotna sytuacja jest oczywiście niemożliwa.
Diese Schlussfolgerung gilt sowohl für komplette Coils and auch für gespaltene Coils aller Warentypen und folglich auch für breite und schmale GOES. Wniosek odnoszący się do przywozu po cenach niedumpingowych do Wspólnoty dotyczy kręgów w całości oraz kręgów poddanych cięciu wzdłużnemu w odniesieniu do wszystkich rodzajów produktu i w konsekwencji objął zarówno szerokie jaki i wąskie elektrotechniczne blachy teksturowane.
Frack, gewöhnlich in schwarz, dessen Jacke vorn verhältnismäßig kurz ist, stets offen getragen wird und schmale, auf der Hüfte angesetzte Schöße aufweist, die hinten herabhängen; strój wieczorowy (frak), zazwyczaj wykonany z czarnego materiału, którego marynarka jest stosunkowo krótka z przodu, niezapinana i ma wąskie, rozcięte od wysokości bioder poły, zwisające z tyłu,
die Endstücke messen 40 × 20 mm. Boden und Enden sind so zwischen die Seiten zu kleben, dass zwei schmale Griffe an beiden Seiten entstehen. szczyty o wymiarach 40 x 20 mm. Dno i szczyty rynienki umieszcza się między jej bokami, tworząc w ten sposób dwa uchwyty na końcach.
die Endstücke messen 40 × 20 mm. Boden und Enden sind so zwischen die Seiten zu kleben, dass zwei schmale Griffe an beiden Seiten entstehen. szczyty o wymiarach 40 × 20 mm. Dno i szczyty rynienki umieszcza się między jej bokami, tworząc w ten sposób dwa uchwyty na końcach.
Ferner sollten lange, schmale Becken vermieden werden, da sie die lokomotorische Aktivität und das Sozialverhalten — z. B. die gegenseitige Steigerung der Beutefangmotivation während der Fütterung — einschränken. Ponadto należy unikać stosowania długich i wąskich pomieszczeń, ponieważ mogą one ograniczać aktywność lokomotoryczną i zachowania społeczne płazów, takie jak grupowy apetyt.
Ein Versuch, der zu einer Zerlegung der Hülse in drei oder mehr Teile führt (diese können in einigen Fällen noch durch schmale Metallstreifen miteinander verbunden sein — vgl. Abbildung 2), wird als Explosion eingestuft. Badanie, wynikiem którego jest fragmentacja rury na trzy lub więcej części, które w niektórych przypadkach mogą być połączone jedna do drugiej wąskimi tasiemkami metalu jak pokazano na rysunku 2, ocenia się jako dające wybuch.
eine sehr schmale langgestreckte Griffelnarbe (nahtähnlich), jedoch nicht länger als zwei Drittel des größten Fruchtdurchmessers. delikatną bliznę słupkową o wydłużonym kształcie (przypominającą szew), ale nie dłuższą niż dwie trzecie największej średnicy owocu.
eine schmale langgestreckte Griffelnarbe (nahtähnlich). delikatną bliznę słupkową o wydłużonym kształcie (przypominającą szew).
Dieser schmale Rand der Laufsohle besteht wie der Trekkingsohleneinsatz aus Kautschuk. Ta niewielka część podeszwy zewnętrznej wykonana jest z gumy pasującej do wkładki trekkingowej stanowiącej podeszwę.
Zudem passt der schmale, um die Kanten der Schuhsohlen verbleibende Rand der Laufsohlen genau zu den Einsätzen der Trekkingsohle. Ponadto niewielka część zewnętrznej podeszwy zachowana wokół krawędzi tego buta dokładnie pasuje do wkładki trekkingowej stanowiącej podeszwę.
Der schmale Landstreifen mit unmittelbarem Kontakt zu einem Gewässer, einschließlich des Bereichs zwischen den Hoch- und Niedrigwasserständen. Wąski pas ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie dowolnej jednolitej części wód, obejmujący powierzchnię pomiędzy wysokim a niskim stanem wody.
Radkranzbreite (BR + Grat) Szerokość obręczy (BR + nawalcowanie)
(„P“) Für Fahrzeuge, die nur national genutzt werden, darf der Mindestwert der Radkranzbreite (BR + Grat) 127 mm (anstelle von 133 mm) betragen. („P”) W przypadku taboru przeznaczonego wyłącznie do użytku krajowego dozwolone jest, aby minimalna szerokość obręczy wieńca (BR + nawalcowanie) była równa 127 mm (zamiast 133 mm).
Für sich allein genommen wies die FBN eine schwache Finanzierungsposition auf, da das Institut im Privatkundengeschäft eine relativ schmale Einlagenbasis hatte und weitgehend vom Firmenkundengeschäft abhing [104]. Położenie FBN jako jednostki samodzielnej w zakresie pozyskiwania środków płynnych było złe, ponieważ bank posiadał stosunkowo małą franczyzę detaliczną i w znacznym stopniu zależał od finansowania hurtowego [104].
Einleitung des Wassers in den Boden, wobei entweder die gesamte Fläche geflutet wird oder das Wasser unter Nutzung der Schwerkraft durch schmale Furchen zwischen den in Reihen angepflanzten Anbaukulturen geleitet wird. Rozprowadzanie wody po ziemi albo metodą zalewania całej powierzchni, albo prowadzenie jej małymi rowkami między rzędami upraw z wykorzystaniem siły grawitacji.
Einleitung des Wassers in den Boden, wobei entweder die gesamte Fläche geflutet wird oder das Wasser unter Nutzung der Schwerkraft durch schmale Furchen zwischen den in Reihen angepflanzten Anbaukulturen geleitet wird. Rozprowadzanie wody po ziemi albo metodą zalewania całej powierzchni, albo prowadzeniem jej małymi rowkami między rzędami upraw z wykorzystaniem siły grawitacji.
Die Raffinerien hätten nur eine schmale Raffineriemarge aufrecht erhalten. Rafinerie utrzymałyby tylko bardzo ograniczoną marżę rafineryjną.
Radkranzbreite (BR) (mit GRAT von maximal 5 mm) Szerokość obręczy (BR) (maksymalne nawalcowanie 5 mm)
Von interessierten Parteien wurde vorgebracht, einige Warentypen (darunter schmale und Präzisionsstreifen) sollten aus der Warendefinition der Untersuchung ausgeklammert werden, da die Unionshersteller diese Marktsegmente nicht voll versorgen könnten. Zainteresowane strony utrzymywały, że niektóre rodzaje produktu (w tym taśmy i paski mocujące) powinny być wyłączone z zakresu dochodzenia, ponieważ producenci unijni nie mogą w pełni zapewnić dostaw w tych segmentach rynku.
Radkranzbreite (BR+ Grat) Szerokość obręczy (BR + nawalcowanie)
Gegen-neigung Grat Skos
Radkranzbreite (BR) (mit einem Grat von maximal 5 mm) Szerokość obręczy (BR) (z maksymalnym nawalcowaniem 5 mm)
(mit einem Grat von maximal 5 mm) (z maksymalnym nawalcowaniem 5 mm)
Diesbezüglich behauptete die Partei, dass die Verkäufe der Dienstleistungszentren des Wirtschaftszweigs der Union zu einem Großteil weiterverarbeitete Waren, wie Streifen, schmale Coils und Scheiben seien, während die Ausführer hauptsächlich Standardcoils verkaufen würden. W odniesieniu do tej kwestii strona sugerowała, że centra usługowe przemysłu unijnego sprzedają w dużym zakresie towary dalej przetworzone, takie jak paski, taśmy i wykroje okrągłe, podczas gdy eksporterzy prowadzą głównie sprzedaż blach standardowych.
(60) Diese Schlussfolgerung gilt sowohl für komplette Coils and auch für gespaltene Coils aller Warentypen und folglich auch für breite und schmale GOES. (60) Wniosek odnoszący się do przywozu po cenach niedumpingowych do Wspólnoty dotyczy kręgów w całości oraz kręgów poddanych cięciu wzdłużnemu w odniesieniu do wszystkich rodzajów produktu i w konsekwencji objął zarówno szerokie jaki i wąskie elektrotechniczne blachy teksturowane.
Der Vorschlag der Kommission sieht für Nischenhersteller (die eine schmale Palette von Autotypen herstellen) Zielvorgaben vor, die unerreichbar und viel härter sind als die Vorgaben für ihre unmittelbaren Wettbewerber. Wniosek Komisji wyznacza producentom niszowym (wytwarzającym wąską gamę samochodów) cele, które są nieosiągalne i bardziej restrykcyjne niż w przypadku ich bezpośrednich konkurentów.
Vor Ort sei eine Massenbewegung wie die in der Ukraine nur schwer zu steuern; zwischen einer friedlichen Lösung und einem Blutbad sei nur ein schmaler Grat. Pani FERRERO-WALDNER przypomniała jak ważne jest dla Komisji Europejskiej pokojowe rozwiązanie tego kryzysu.
Vor Ort sei eine Massenbewegung wie die in der Ukraine nur schwer zu steuern; zwischen einer friedlichen Lösung und einem Blutbad sei nur ein schmaler Grat. Przypomniał również, że w tych historycznych chwilach Parlament Europejski poparł Solidarność, tak jak i teraz popiera początek przemian demokratycznych na Ukrainie.