Gesuchter Begriff das hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
das (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
das sam {m}
das to {n}
das to {n}
DE Phrasen mit das PL Übersetzungen
Das Gleiche gilt für das Kind, für das ein Adoptionsantrag gestellt und für das das Adoptionsverfahren eingeleitet worden ist. Powyższe zasady toosują się do dziecka, co do którego został złożony wniosek o przysposobienie i rozpoczęto procedurę przysposobienia.
Das ist die erste Frage, das ist das Grundprinzip, das er anschließend bei seiner Rechnungsprüfung durchdekliniert. To jest pierwsze pytanie, to jest podstawa, która następnie przekłada się na rachunkowość.
das Gesamtentgelt, das das Produkt aus Stückpreis und Quantität ist; całkowitą cenę będącą iloczynem ceny jednostkowej i ilości;
Es gilt das Kumulierungs- und das Rückwirkungsverbot sowie das Kofinanzierungsgebot. Dotacje nie mogą się kumulować ani też być przyznawane z mocą wsteczną, a&nbstoponadto muszą pociągać za sobą współfinansowanie.
„Brennwein“: das Erzeugnis, das „Wino wzmocnione do destylacji” oznacza produkt, który:
das Gesamtergebnis, das łączne całkowite dochody, które można przyporządkować do:
„Lenkwelle“ das Bauteil, das das Drehmoment von der Betätigungseinrichtung auf das Lenkgetriebe überträgt; „Wał kierownicy” oznacza element przenoszący na przekładnię kierownicy moment torotowy przykładany do kierownicy.
‚Brennwein‘: das Erzeugnis, das »Wino wzmocnione do destylacji« oznacza produkt, który:
Das Gesamtvollstreckungsverfahren Das Insolvenzverfahren Das Gesamtvollstreckungsverfahren Das Insolvenzverfahren
Das WACC-Maß bezieht sich auf das Gesamtkapital, also auf das Eigen- und das Fremdkapital. Współczynnik WACC odnosi się do kapitału całkowitego, tj. kapitału własnego i zadłużenia finansowego.
Das WPA-Land, das die Vormaterialien liefert und das ÜLG, das das Enderzeugnis herstellt, verpflichten sich, państwo będące stroną umowy o partnerstwie gospodarczym dostarczające materiały i KTZ wytwarzające produkt końcowy zobowiązało się:
das Basisrisiko, das sowohl ryzyko bazowe, obejmujące obie następujące bazy:
Das für das Inokulum optimale Volumen ist erfahrungsgemäß das Volumen, das Z doświadczenia wynika, że optymalna obtotość inokulum to taka, która:
„Fischereitätigkeit“ das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen und Einholen von Fanggerät, das Anbordnehmen von Fängen, das Umladen, das Anbordbehalten, das Verarbeiten an Bord, der Transfer, das Umsetzen in Käfige, das Mästen und das Anlanden von Fisch bzw. Fischereierzeugnissen; „działalność połowowa” oznacza poszukiwanie ryb, wydawanie, wystawianie, holowanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na burtę, przeładunek, zatrzymywanie na burcie, przetwarzanie na statku, przenoszenie, umieszczanie w sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb oraz produktów rybołówstwa;
Systemrisiko (das Risiko, das das Institut für das Finanzsystem darstellt) Ryzyko systemowe (ryzyko, jakie instytucja stanowi dla systemu finansowego)
Gesamtrisikobetrag für das Positions-, das Fremdwährungs- und das Warenpositionsrisiko Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka wtoutowego i ryzyka cen towarów
- das Gebiet, in das das Schiff einfahren wird, - obszar, na który wpłynie statek,
(h) Zahl der durch das Visum erlaubten Einreisen in das Gebiet, für das das Visum gilt; h) liczbę wjazdów, do których upoważnia wiza, na tetotorium, na którym jest ona ważna;
Das erste Bezugsjahr ist das dritte Kalenderjahr, das auf das Jahr des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt. Pierwszym rokiem odniesienia jest trzeci rok kalendarzowy następujący po roku wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.
DE Synonyme für das PL Übersetzungen
dieses [dieses] dit
welches [welches] hetwelk
dessen [dessen] waarvan
dasselbe [dasjenige] sic