Gesuchter Begriff daraufhin hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
daraufhin (adv) [subsequently] później (adv) [subsequently]
DE Phrasen mit daraufhin PL Übersetzungen
Daraufhin wurde ein zusätzlicher Bewertungsbericht angefordert. W związku z tym wymagane było sprawozdanie z dodatkowej oceny.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei. W wyniku tego państwa członkowskie zwalniają zabezpieczenie.
1996 wurde daraufhin das Vergleichsverfahren eröffnet. W roku 1996 została przejęta przez zarząd komisaryczny.
Die Genehmigungsbehörde unterrichtet daraufhin den Hersteller. Organ udzielający homologacji powiadamia następnie producenta.
Daraufhin gaben einige Landwirte den Erdbeeranbau auf. Spowodowało to zaprzestanie produkcji truskawek przez niektórych rolników.
Er wurde daraufhin in die Stichprobe aufgenommen. Został zatem włączony do próby.
Daraufhin wurden einige Schadensindikatoren entsprechend angepasst. W jej wyniku dostosowano niektóre wskaźniki szkody.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die anderen Mitgliedstaaten. Komisja informuje o tym z kolei pozostałe państwa członkowskie.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die anderen Mitgliedstaaten. Komisja ze swojej strony informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.
Daraufhin kann der Warmstart-Prüfzyklus wiederholt werden. Następnie można powtórzyć cykl gorącego rozruchu.
Daraufhin unterstützte Lettland den schwedischen Antrag. W reakcji na powyższe Łotwa poparła wniosek Szwecji.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei.“ W wyniku tego państwa członkowskie zwalniają zabezpieczenie.”;
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Strony będą odtąd konsultować się w celu określenia odpowiednich metod postępowania.
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Strony prowadzą wówczas konsultacje w celu określenia odpowiedniego postępowania.
Die Kunden seien daraufhin entsprechend unterrichtet worden. Klienci otrzymali następnie odpowiednie wskazówki.
Daraufhin wurden ca. 1 000 Bergarbeiter entlassen. Efektem strajku były zwolnienia około tysiąca robotników.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die übrigen Komisja następnie informuje pozostałe Państwa