Gesuchter Begriff Danziger Goldwasser hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Danziger Goldwasser Goldwasser
DE Phrasen mit danziger goldwasser PL Übersetzungen
Artikel XIX der Danziger Konvention regelt den Austritt einer Vertragspartei aus der Konvention. Artykuł XIX Konwencji Gdańskiej przewiduje możliwość wypowiedzenia konwencji przez Umawiającą się Stronę.
Die Gemeinschaft sollte daher aus der Danziger Konvention austreten — W świetle powyższego Wspólnota powinna wypowiedzieć Konwencję Gdańską,
Im Schreiben vom 12. September 2006 (Eingangsvermerk 13. September 2006, legte Polen weitere Informationen zum Umstrukturierungsverfahren der Danziger Werft vor, insbesondere Informationen über den Abschluss des Kapitalverteilungsverfahrens der Danziger Werft und der Grupa Stocznia Gdynia. W piśmie z dnia 12 września 2006 r., zarejestrowanym 13 września 2006 r., Polska przekazała dalsze informacje dotyczące procesu restrukturyzacji Stoczni Gdańsk, w szczególności informację o rozdzieleniu kapitału Stoczni Gdańsk i Grupy Stoczni Gdynia.
Am 8. Dezember 2008 übermittelte Polen einen separaten Umstrukturierungsplan für die Danziger Werft. W dniu 8 grudnia 2008 r. Polska przekazała oddzielny plan restrukturyzacji dla Stoczni Gdańsk.
Am 8. Mai 2009 legte Polen den geänderten Umstrukturierungsplan für die Danziger Werft vor. W dniu 8 maja 2009 r. Polska przedłożyła zmieniony plan restrukturyzacji Stoczni Gdańsk.
Operative Tätigkeit der Danziger Werft Działalność operacyjna Stoczni Gdańsk
Durch diese Transaktion wurde die Danziger Werft von der Grupa Stoczni Gdynia abgetrennt. Poprzez tę transakcję Stocznia Gdańsk została oddzielona od Grupy Stoczni Gdynia.
Die polnischen Behörden erklärten bei diesem Treffen, dass sie beabsichtigen, die Danziger Werft zu privatisieren. Władze polskie ogłosiły na tym spotkaniu, że zamierzają sprywatyzować Stocznię Gdańsk.
Ab Januar 2008 hielt ISD Polska 79 % der Aktien an der Danziger Werft. Od stycznia 2008 r. ISD Polska posiadało 79 % akcji Stoczni Gdańsk.
Anschließend wurden die Aktien der Danziger Werft von ISD Polska auf ISD Stocznia übertragen, die damit zum formellen Eigentümer der Danziger Werft wurde. Następnie akcje Stoczni Gdansk zostały przeniesione z ISD Polska do ISD Stocznia, która to spółka stała się formalnym właścicielem Stoczni Gdansk.
Staatliche Beihilfe zugunsten der Danziger Werft Pomoc państwa udzielona Stoczni Gdańsk
Dank dieser Bürgschaften gelang es der Danziger Werft neue Aufträge zu akquirieren und die Schiffbautätigkeit fortzusetzen. Dzięki tym gwarancjom Stoczni Gdańsk udało się zdobyć nowe kontrakty i kontynuować działalność stoczniową.
Dieses System schließt unter anderem auch Produktionsgarantien für die Danziger Werft in den letzten Jahren ein. System ten obejmuje między innymi także gwarancje produkcyjne, które w ostatnich latach otrzymywała Stocznia Gdańsk.
Die Danziger Werft ist folglich ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Randnummer 11 der Leitlinien. Stocznia Gdańsk jest zatem przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 11 wytycznych.
Darüber hinaus diente die der Danziger Werft ab 2002 gewährte staatliche Beihilfe der Unterstützung eines Umstrukturierungsprozesses. Ponadto pomoc państwa udzielona Stoczni Gdańsk od 2002 r. służyła wsparciu jednego procesu restrukturyzacji.
Der Dienstag im Plenum: Portugals Staatspräsident, EU-Haushalt 2008, Danziger Werft Plenarny wtorek: Prezydent Portugalii, Stocznia Gdańska, budżet 2008
Danziger Werftarbeiter demonstrieren in Brüssel Stoczniowcy boją się utraty pracy
von Gerold Ewald (Danziger Exilregierung) (Nr. 1124/2007); Gerold Ewald (Danziger Exilregierung) (nr 1124/2007);
Ehud Goldwasser Ehud Goldwasser
Blattgold wird traditionell bei regionalen Spezialitäten als essbare Dekoration von Speisen wie Pralinen oder Getränken (zum Beispiel Danziger Goldwasser) verwendet und sollte deshalb im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnung als Begriffsbestimmung definiert werden. Płatki złota są wykorzystywane tradycyjnie w specjalnościach regionalnych jako jadalna dekoracja potraw, takich jak praliny lub napoje (na przykład wódka gdańska) i dlatego należy dodać ich definicję do pojęć dotyczących etykietowania żywności.
fordert die unverzügliche Freilassung der beiden entführten israelischen Soldaten Eldad Regev und Ehud Goldwasser; wzywa do natychmiastowego uwolnienia dwóch uprowadzonych żołnierzy izraelskich – Eldada Regeva i EhudGoldwasserera;
Betrifft: Umstrukturierung der Danziger Werft Dotyczy: restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej
Betrifft: Danziger Werft Dotyczy: Stoczni Gdańskiej
Betrifft: Danziger Werft Przedmiot: Stocznia Gdańsk S.A.
fordert seitens der Entführer ein Lebenszeichen der beiden entführten israelischen Soldaten Eldad Regev und Ehud Goldwasser und verlangt ihre unverzügliche Freilassung; apeluje, aby porywacze dwóch uprowadzonych żołnierzy izraelskich, Eldada Regeva i EhudGoldwasserera, dali znak, czy żołnierze ci żyją, i wzywa do ich natychmiastowego uwolnienia;