Gesuchter Begriff Bestimmtheit hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit bestimmtheit PL Übersetzungen
Nach nochmaliger Prüfung der Angaben konnte jedoch nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um einen für Abfälle abziehbaren Betrag handelte. Jednakże po zweryfikowaniu właściwych informacji pojawiły się poważne wątpliwości, czy wymieniona kwota mogła być uważana za podlegającą odliczeniu jako odpady.
Zum zweiten erfülle die Förderung nicht den Tatbestand der Bestimmtheit der Begünstigung. Po drugie wsparcie nie zostało przyznane określonym beneficjentom.
Sowohl im Hinblick auf die privaten Rundfunkanbieter als unmittelbar Begünstigte als auch im Fall des Sendernetzbetreibers als mittelbar Begünstigtem scheide die Bestimmtheit aus, da die Förderung der betroffenen Unternehmen das Ergebnis von offenen und transparenten Ausschreibungsverfahren sei. Zarówno w odniesieniu do prywatnych nadawców jako bezpośrednich beneficjentów, jak i w przypadku operatorów sieci nadawczych jako beneficjentów pośrednich nie można mówić o przyznaniu tego rodzaju, ponieważ wsparcie dla określonych przedsiębiorstw jest wynikiem otwartej i przejrzystej procedury przetargowej.
Gleichwohl lässt sich derzeit nicht mit Bestimmtheit sagen, inwieweit steigende Produktionskosten und eine sinkende Rentabilität mittelfristig eine Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft bewirken. Jednakże na chwilę obecną pozostaje niejasne, w jakim stopniu rosnące koszty produkcji i presja na obniżkę rentowności będą się wiązały ze szkodliwą sytuacją w przemyśle wspólnotowym w perspektywie średniookresowej.
Eine ausdrückliche Behandlung dieser Maßnahme wäre — angesichts der wenigstens unklaren Formulierung der Rahmenregelung 2007-2013 — nach den allgemeinen Grundsätzen der Bestimmtheit und der loyalen Zusammenarbeit (Artikel 4 Absatz 3 EUV) erforderlich gewesen, zumal die betroffenen Länder davon ausgegangen seien, dass die unter BY 1/BW 1 behandelte Maßnahme keine Beihilfe beinhalte. W świetle co najmniej niejasnego sformułowania wytycznych na lata 2007–2013 konieczne byłoby wyraźne uwzględnienie tych środków zgodnie z ogólnymi zasadami pewności i lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 TUE), w szczególności biorąc pod uwagę to, że kraje związkowe, o których mowa, przyjęły, że podśrodki BY 1/BW 1 nie obejmują żadnej pomocy.
Lässt sich durch die Untersuchungen nach Buchstabe c) nicht mit letzter Bestimmtheit nachweisen, daß die Voraussetzungen nach Buchstabe a) eingehalten worden sind, so wird die gesamte Sendung zurückgewiesen und vom Gebiet der Gemeinschaft entfernt, und die genannten zuständigen amtlichen Stellen aller anderen Mitgliedstaaten und die Kommission werden unverzueglich fernschriftlich über die Einzelheiten der betreffenden Sendung unterrichtet. Jeżeli w wyniku inspekcji określonej w lit. c) nie uzyskano pełnego materiału dowodowego potwierdzającego zgodność warunków ustanowionych w lit. a) cała przesyłka zostanie odrzucona i usunięta ze Wspólnoty oraz wymienione właściwe organy wszystkich pozostałych Państw Członkowskich i Komisja zostaną niezwłocznie poinformowane przez telefaks o szczegółach dotyczących danej przesyłki;
(89) Die Analyse der Situation nach dem UZÜ scheint auf einen Wendepunkt in der Entwicklung auf dem Gemeinschaftsmarkt für Ethanolamin hinzudeuten. Die Verkaufspreise haben offensichtlich ihren Höchststand erreicht, und bei bestimmten Ethanolamin-Typen ist der Preis sogar gefallen. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Anstieg der Produktionskosten nicht ohne weiteres über ein Anheben der Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben werden kann. Gleichwohl lässt sich derzeit nicht mit Bestimmtheit sagen, inwieweit steigende Produktionskosten und eine sinkende Rentabilität mittelfristig eine Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft bewirken. (89) Analiza zdarzeń po OD wydaje się wskazywać na pojawienie się punktu zwrotnego w rozwoju wspólnotowego rynku etanoloaminy. Ceny sprzedaży najwyraźniej osiągnęły pewien pułap i w przypadku niektórych rodzajów etanoloaminy nawet wykazały niewielki spadek. Istnieją przesłanki, aby sądzić, że wzrost kosztów produkcji nie będzie w prosty sposób przekładał się na wyższe ceny sprzedaży dla klientów. Jednakże na chwilę obecną pozostaje niejasne, w jakim stopniu rosnące koszty produkcji i presja na obniżkę rentowności będą się wiązały ze szkodliwą sytuacją w przemyśle wspólnotowym w perspektywie średniookresowej.
(10) Im Falle eines weiteren ausführenden Herstellers wurde der Verkaufswert von Abfällen vorläufig von den Produktionskosten abgezogen. Nach nochmaliger Prüfung der Angaben konnte jedoch nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um einen für Abfälle abziehbaren Betrag handelte. Die verfügbaren Informationen deuteten darauf hin, dass den "Abfällen" tatsächlich ein beträchtlicher eigener Handelswert zukam. In Ermangelung von Bestandslisten war es ferner nicht möglich, den entsprechenden Betrag genau zu quantifizieren. Des Weiteren rechnete das Unternehmen — auch in Anbetracht eines möglichen Abzugs — den gesamten Betrag der betroffenen Ware zu, obwohl auch andere, von dem Unternehmen hergestellte Waren betroffen waren. Aus diesem Grund wurde der Abzug für Abfälle im Rahmen der endgültigen Sachaufklärung zurückgenommen. Für denselben ausführenden Hersteller wurde der Wert des Nebenproduktes berichtigt. (10) W przypadku innego producenta eksportującego wartość sprzedaży odpadów została tymczasowo odliczona od kosztów produkcji. Jednakże po zweryfikowaniu właściwych informacji pojawiły się poważne wątpliwości, czy wymieniona kwota mogła być uważana za podlegającą odliczeniu jako odpady. Mając na uwadze powyższe i na podstawie dostępnych informacji, okazało się, iż "odpady" mają w rzeczywistości znaczącą odrębną wartość handlową. Ponadto z powodu braku prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji, nie było możliwe prawidłowe ilościowe określenie rozpatrywanej kwoty. Wreszcie, nawet jeżeli wymienioną kwotę należało odliczyć, przedsiębiorstwo przypisało całą kwotę do produktu objętego postępowaniem, podczas gdy dotyczyła ona również innych produktów produkowanych przez to przedsiębiorstwo. Dlatego też odliczenie za odpady zostało w końcowym etapie anulowane. W przypadku tego samego producenta eksportującego dostosowano wartość produktu ubocznego.
- Erstens habe das Gericht den Grundsatz der gesetzlichen Bestimmtheit von Tatbestand und Strafe und das sich daraus ergebende Verbot der Rückwirkung strengerer Strafvorschriften verletzt, indem es die Erhöhung der Geldbuße der Rechtsmittelführerin wegen des erschwerenden Umstands der Wiederholung ohne klare und ausreichend vorhersehbare Rechtsgrundlage bestätigt habe. - W zarzucie pierwszym wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd naruszył zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege oraz wynikającą z niej zasadę niedziałania wstecz surowszych przepisów karnych, zatwierdzając zwiększenie grzywny wymierzonej skarżącej ze względu na okoliczność obciążającą w postaci powtarzającego się naruszenia bez wyraźnej i wystarczająco przewidywalnej podstawy prawnej.
(10) Im Falle eines weiteren ausführenden Herstellers wurde der Verkaufswert von Abfällen vorläufig von den Produktionskosten abgezogen. Nach nochmaliger Prüfung der Angaben konnte jedoch keineswegs mit Bestimmtheit festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um einen für Abfälle abziehbaren Betrag handelte. Die verfügbaren Informationen deuteten darauf hin, dass den „Abfällen“ tatsächlich ein beträchtlicher eigener Handelswert zukam. In Ermangelung von Bestandslisten war es ferner nicht möglich, den entsprechenden Betrag genau zu quantifizieren. Des Weiteren rechnete das Unternehmen – auch in Anbetracht eines möglichen Abzugs – den gesamten Betrag der betroffenen Ware zu, obwohl auch andere, von dem Unternehmen hergestellte Waren betroffen waren. Aus diesem Grund wurde der Abzug für Abfälle im Rahmen der endgültigen Sachaufklärung zurückgenommen. Für denselben ausführenden Hersteller wurde der Wert des Nebenproduktes berichtigt. (10) W przypadku innego producenta eksportującego wartość sprzedaży odpadów została tymczasowo odliczona od kosztów produkcji. Jednakże po zweryfikowaniu właściwych informacji pojawiły się poważne wątpliwości, czy wymieniona kwota mogła być uważana za podlegającą odliczeniu jako odpady. Mając na uwadze powyższe i na podstawie dostępnych informacji, okazało się, iż „odpady” mają w rzeczywistości znaczącą odrębną wartość handlową. Ponadto, z powodu braku prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji, nie było możliwe prawidłowe ilościowe określenie rozpatrywanej kwoty. Wreszcie, nawet jeżeli wymienioną kwotę należało odliczyć, przedsiębiorstwo przypisało całą kwotę do produktu objętego postępowaniem, podczas gdy dotyczyła ona również innych produktów produkowanych przez to przedsiębiorstwo. Dlatego też odliczenie za odpady zostało w końcowym etapie anulowane. W przypadku tego samego producenta eksportującego dostosowano wartość produktu ubocznego.
Alle im Gesetzestext verwendeten Begriffe, die für die Auslegung des Gesetzestextes und die Bestimmtheit der Richtlinie notwendig sind, müssen definiert werden. Należy zdefiniować wszystkie pojęcia używane w tekście prawnym, niezbędne dla wykładni i precyzyjności dyrektywy.
Alle im Gesetzestext verwendeten Begriffe, die für die Auslegung des Gesetzestextes und die Bestimmtheit der Richtlinie notwendig sind, müssen definiert werden. Trzeba zdefiniować wszystkie pojęcia używane w tekście prawnym, niezbędne dla wykładni i precyzyjności dyrektywy.
Alle im Gesetzestext verwendeten Begriffe, die für die Auslegung des Gesetzestextes und die Bestimmtheit der Richtlinie notwendig sind, müssen definiert werden. Trzeba zdefiniować wszystkie pojęcia używane w tekście prawnym, niezbędne dla jego wykładni i celu dyrektywy.
10. erkennt die beachtlichen Fortschritte an, die in den Beziehungen zwischen Rat und Parlament erzielt wurden, insbesondere durch die Schaffung neuer und flexiblerer Kommunikationskanäle; vertritt jedoch die Ansicht, dass das Parlament mit größerer Bestimmtheit seinen Standpunkt zu den erörterten Fragen vertreten muss und dass dieser systematisch im Rat behandelt werden sollte; weist darauf hin, dass auch durch verstärkte Kontakte zwischen den Organen, einschließlich eines regelmäßigen Meinungsaustausches mit dem Hohen Vertreter und häufigerer Besuche von EU-Sonderbeauftragten und anderer hochrangiger Beamter im Parlament Fortschritte erzielt wurden; ist aber der Ansicht, dass weitere Verbesserungen möglich sind, insbesondere in Bezug auf die zeitliche Planung dieser Besuche, die auch der Tagesordnung des Parlaments und seiner zuständigen Gremien Rechnung tragen sollte; 10. dostrzega znaczne postępy, jakie osiągnięto w stosunkach między Radą a Parlamentem, zwłaszcza w wyniku ustanowienia nowych i elastyczniejszych kanałów komunikacyjnych; uważa jednak, że Parlament musi przyjmować bardziej zdecydowane stanowisko w omawianych kwestiach, które należy regularnie poruszać z Radą; podkreśla, że postępy osiągnięto również poprzez częstsze kontakty między obiema instytucjami, w tym regularne wymiany poglądów z wysokim przedstawicielem i częstsze wystąpienia specjalnych przedstawicieli UE i innych wysokich rangą urzędników w Parlamencie, aczkolwiek uważa, że postępy mogą być jeszcze większe, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu takich wystąpień, który powinien również odzwierciedlać porządek obrad Parlamentu i jego właściwych organów;
in der Erwägung, dass es dem Ansatz des Rates gegenüber Belarus an Bestimmtheit und Entschlossenheit mangelt, mając na uwadze, że stanowisku Rady wobec Białorusi brak jest zdecydowania i konsekwencji,
in der Erwägung, dass es der Vorgehensweise des Rates gegenüber Belarus an Bestimmtheit und Entschlossenheit mangelt, mając na uwadze, że stanowisku Rady wobec Białorusi brakuje zdecydowania i konsekwencji,
erkennt die beachtlichen Fortschritte an, die in den Beziehungen zwischen Rat und Parlament erzielt wurden, insbesondere durch die Schaffung neuer und flexiblerer Kommunikationskanäle; vertritt jedoch die Ansicht, dass das Parlament mit größerer Bestimmtheit seinen Standpunkt zu den erörterten Fragen vertreten muss und dass dieser systematisch im Rat behandelt werden sollte; weist darauf hin, dass auch durch verstärkte Kontakte zwischen den Organen, einschließlich eines regelmäßigen Meinungsaustausches mit dem Hohen Vertreter und häufigerer Besuche von EU-Sonderbeauftragten und anderer hochrangiger Beamter im Parlament, Fortschritte erzielt wurden; ist aber der Ansicht, dass weitere Verbesserungen möglich sind, insbesondere in Bezug auf die zeitliche Planung dieser Besuche, die auch der Tagesordnung des Parlaments und seiner zuständigen Gremien Rechnung tragen sollte; dostrzega znaczne postępy, jakie osiągnięto w stosunkach między Radą a Parlamentem, zwłaszcza w wyniku ustanowienia nowych i elastyczniejszych kanałów komunikacyjnych; uważa jednak, że Parlament musi przyjmować bardziej zdecydowane stanowisko w omawianych kwestiach, które należy regularnie poruszać z Radą; podkreśla, że postępy osiągnięto również poprzez częstsze kontakty między obiema instytucjami, w tym regularne wymiany poglądów z wysokim przedstawicielem i częstsze wystąpienia specjalnych przedstawicieli UE i innych wysokich rangą urzędników w Parlamencie, aczkolwiek uważa, że postępy mogą być jeszcze większe, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu takich wystąpień, który powinien również odzwierciedlać porządek obrad Parlamentu i jego właściwych organów;
DE Synonyme für bestimmtheit PL Übersetzungen
Initiative [Initiative] f initiative
Anregung [Initiative] f excitation
Affekt [Initiative] m affect
Aktionsgruppe [Initiative] a ginger group
Tatkraft [Initiative] f vigor
Geistesgegenwart [Initiative] f presence of mind
Ernst [Ernst] m seriousness
Würde [Ernst] f respectability
Aufmerksamkeit [Ernst] f thoughtfulness
Bedrohung [Ernst] f menace
Fassung [Ernst] f bulb socket
Humorlosigkeit [Ernst] f humourlessness
Energie [Leistungsfähigkeit] f vigor
Kraft [Leistungsfähigkeit] f take effect
Leistung [Leistungsfähigkeit] f power rating
Stärke [Leistungsfähigkeit] f strong point
Fähigkeit [Leistungsfähigkeit] f talent
Potenz [Leistungsfähigkeit] f potence
Potenzial [Leistungsfähigkeit] n potentiality
Reservoir [Leistungsfähigkeit] m catchment