Gesuchter Begriff Büffel hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Büffel (n) [Art] {m} bawół (n) {m} [Art]
Büffel {m} bawół {m}
Büffel (n v) [Old World mammals] {m} bawół (n v) {m} [Old World mammals]
Büffel (n v) [North American bison] {m} bizon (n v) {m} [North American bison]
DE Phrasen mit büffel PL Übersetzungen
vom Schaf oder Büffel, in Behältern, die Salzlake enthalten, oder in Beuteln aus Schaf- oder Ziegenfell: Z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry:
vom Schaf oder Büffel, in Behältern, die Salzlake enthalten, oder in Beuteln aus Schaf- oder Ziegenfell: Z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry:
Büffel Bawoły
Käse vom Schaf oder Büffel, in Behältern, die Salzlake enthalten, oder in Beuteln aus Schaf- oder Ziegenfell Ser zrobiony z mleka owiec albo z mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry
Tulum Peyniri vom Schaf oder Büffel, in Plastik oder sonstigen Einzelverpackungen von weniger als 10 kg »Tulum Peyniri«, zrobiony z mleka owiec albo z mleka bawołów, w indywidualnych plastikowych lub innego rodzaju opakowaniach o masie poniżej 10 kg
Feta, vom Schaf oder Büffel Feta z mleka owiec lub mleka bawołów
Zur Gewinnung von Magermilch wird eine rohe Büffel- bzw. Kuhsammelmilch bei einer Temperatur von 37 °C mit 2500 g 20 Minuten lang zentrifugiert. Mleko odtłuszczone przygotowuje się przez odwirowanie surowego mleka bawolego lub krowiego w temp. 37 °C przy 2500 g przez 20 minut.
Sonstige Rinder und Büffel, lebend, sowie deren Sperma Pozostałe żywe bydło i bawoły oraz nasienie bydlęce
Sonstige Rinder und Büffel, lebend, sowie deren Sperma Pozostałe żywe bydło i bawoły oraz ich nasienie
Sonstige Rinder und Büffel, lebend Pozostałe żywe bydło i bawoły
Sonstige Rinder und Büffel, lebend Pozostałe żywe bydło i bawoły
Sonstige Rinder und Büffel, außer Kälber, lebend Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
Sonstige Rinder und Büffel, außer Kälber, lebend Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
Die Rubriken 23 bis 32 enthalten auch die entsprechenden Angaben für Büffel und weibliche Büffel. Pozycje 23–32 obejmują także odpowiednie kategorie bawołów i samic bawołu.
Büffel, Kälber und Fohlen müssen weniger als sechs Monate alt sein; bawoły, cielęta oraz źrebięta muszą być w wieku poniżej szóstego miesiąca życia;
Büffel: bawoły:
Büffel: Bawoły:
andere Büffel pozostałe bawoły
Die Kategorien 210 bis 252 und 269 enthalten auch die entsprechenden Angaben für Büffel und weibliche Büffel. Kategorie 210–252 i 269 obejmują także odpowiednie kategorie bawołów i bawolic.
Die Kategorien 210 bis 252 und 269 enthalten auch die entsprechenden Angaben für Büffel und weibliche Büffel. Kategorie 210–252 i 269 obejmują także odpowiednie kategorie bawołów i bawolic.
(2) »Tiere%quot% im Sinne dieser Richtlinie sind Haustiere der Gattungen Rinder (einschließlich Büffel), Schweine, Schafe und Ziegen, Einhufer sowie Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten und Gänse. 2. Do celów niniejszej dyrektywy "zwierzęta" oznaczają zwierzęta domowe następujących gatunków: bydło (w tym bawoły), świnie, owce i kozy, domowe zwierzęta jednokopytne oraz kury, indyki, perliczki, kaczki i gęsi.
D. Büffel: D. bawoły:
b) andere Büffel. b) pozostałe bawoły.
- innerhalb von 72 Stunden im Fall von Büffel-, Schaf- und Ziegenmilch. - w ciągu 72 godzin w przypadku mleka bawolego, owczego lub koziego.
( 1 ) DIESE RICHTLINIE BETRIFFT DEN INNERGEMEINSCHAFTLICHEN HANDELSVERKEHR MIT FRISCHEM FLEISCH VON HAUSTIEREN DER GATTUNGEN RINDER ( EINSCHLIESSLICH BÜFFEL ) , SCHWEINE , SCHAFE UND ZIEGEN SOWIE EINHUFER . 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się w handlu wewnątrzwspólnotowym świeżym mięsem następujących gatunków zwierząt domowych: bydła (w tym bawołów), świń, owiec i kóz oraz domowych zwierząt jednokopytnych.
(2) Nach dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 90/425/EWG ist jedoch ein vereinfachtes Registrierungsverfahren zu erstellen, und zwar vor dem 1. Januar 1993 für Büffel und vor dem 1. Oktober 1994 für Schafe und Ziegen, die sich in Transhumanz befinden, sowie für Büffel, Schafe und Ziegen, die auf gemeinsamen Weiden gehalten oder in abgelegenen Gebieten gezuechtet werden. 2. Jednakże zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dyrektywy 90/425/EWG ustala się uproszczoną procedurę rejestracji do dnia 1 stycznia 1993 r. w odniesieniu do bawołów oraz do dnia 1 października 1994 r. w odniesieniu do owiec i kóz wypędzanych sezonowo na pastwiska, a w przypadku wszystkich wymienionych wyżej zwierząt wypasanych na wspólnym pastwisku lub hodowanych w regionach pozostających w izolacji ze względu na warunki geograficzne.
01029090 | andere Hierher gehören alle Rinder und Büffel, die nicht Haustiere sind. Hierher gehören z.B. die in den Erläuterungen zu Position 0102 des HS, erster Absatz Ziffern 3, 4, 5 und 6 beschriebenen Tiere und die Moschusochsen (Ovibos moschatus). Es wird darauf hingewiesen, dass Yak und Bison 14 Rippenpaare, alle anderen Rinder oder Büffel nur 13 Rippenpaare haben. | 01029090 | Pozostałe Podpozycja ta obejmuje wszystkie zwierzęta z gatunku bydła niedomowego (włączając bawoły). Niniejsza podpozycja obejmuje zwierzęta opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0102, pierwszy akapit, (3), (4), (5), (6) oraz woły piżmowe lub piżmowoły (Ovibos moschbizon. Jaki i bizony mają 14 par żeber, podczas gdy wszystkie inne zwierzęta z gatunku bydła (włączając bawoły) mają jedynie 13 par żeber. |
Rift Valley-Fieber (RVF) ist eine akute Viruserkrankung, die bei Nutztieren auftritt (z. B. Rinder, Büffel, Schafe, Ziegen und Kamele). Gorączka doliny Rift (RVF) jest chorobą wirusową o ostrym przebiegu, występującą u zwierząt domowych (np. bydła, bawołów, owiec, kóz i wielbłądów).
Rift Valley-Fieber (RVF) ist eine akute Viruskrankheit, die bei Nutztieren auftritt (z. B. Rinder, Büffel, Schafe, Ziegen und Kamele). Gorączka doliny Rift (RVF) jest chorobą wirusową o ostrym przebiegu, występującą u zwierząt domowych (np. bydła, bawołów, owiec, kóz i wielbłądów).
DE Synonyme für büffel PL Übersetzungen
Grobian [starker Mann] m animal {m}
Flegel [Rohling] m grosero {m}
Barbar [Rohling] m bárbaro {m}
Lümmel [Rohling] m zoquete {m}
Scheusal [Rohling] (n bruto {m}
Rüpel [Rohling] (m bruto {m}
Unmensch [Rohling] m bruto {m}
Raufbold [Rohling] m Canis Canem Edit
Raubein [Rohling] n Bruto (proper)
Holzkopf [Rohling] m tarugo {m}
Kuh [Rind] f vaca {f}
Rind [Rind] n vaca {f}
Kalb [Rind] n ternera {f}
Ochse [Rind] m buey {m}
Färse [Rind] f novilla {f}
Rohling [Büffel] m bruto {m}