Gesuchter Begriff Azorubin hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Azorubin Azorubina
DE Phrasen mit azorubin PL Übersetzungen
E 122 AZORUBIN E 122 AZORUBINA, KARMOIZYNA
Azorubin besteht im Wesentlichen aus Dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-1-sulfonat und sonstigen Farbstoffen sowie Natriumchlorid und/oder Natriumsulfat als den wichtigsten farblosen Bestandteilen. Azorubina zawiera głównie disodowy 4-hydroksy-3-(4-sulfoniano-1-naftylazo) naftaleno-1-sulfonianu i dodatkowe substancje barwiące oraz chlorek sodowy i/lub siarczan sodu jako główne składniki niebarwne.
Unter Azorubin versteht man Natriumsalz. Azorubinę jest opisana jako sól sodowa.
Azorubin (E 122) [1] Azorubina/karmoizyna (E 122) [1]
Azorubin (Carmoisin) Azorubina, karmoizyna
Die Neubewertung bestimmter Farbstoffe (nämlich E 102 Tartrazin, E 104 Chinolingelb, E 110 Gelborange S, E 124 Cochenillerot A, E 129 Allurarot AC, E 122 Azorubin und E 160d Lycopin) ist schon abgeschlossen. Zakończono już ponowną ocenę niektórych barwników spożywczych (mianowicie E 102 tartrazyny, E 104 żółcieni chinolinowej, E 110 żółcieni pomarańczowej FCF, E 124 pąsu 4R, E 129 czerwieni allura AC oraz E 122 karmoizyny, E 160d likopenu).
Azorubin, Carmoisin Azorubina, karmoizyna
E 122 AZORUBIN (CARMOISIN) E 122 AZORUBINA, KARMOIZYNA
Azorubin besteht im Wesentlichen aus Dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalen-1-sulfonat und sonstigen Farbstoffen sowie Natriumchlorid und/oder Natriumsulfat als den wichtigsten farblosen Bestandteilen. Azorubina zawiera głównie 4-hydroksy-3-(4-sulfoniano-1-naftylazo)naftaleno-1-sulfonian disodowy i dodatkowe substancje barwiące, łącznie z chlorkiem sodu lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi.
Azorubin wird als das Natriumsalz beschrieben. Azorubina jest opisana jako sól sodowa.
zur Zulassung von Azorubin als Zusatzstoff in Katzen- und Hundefutter dotyczące zezwolenia na stosowanie azorubiny jako dodatku paszowego dla kotów i psów
Azorubin (auch Carmoisin) wurde gemäß der Richtlinie 70/524/EWG in der Kategorie „Färbende Stoffe“ unter der Überschrift „Stoffe, die in gemeinschaftlichen Vorschriften zur Färbung von Lebensmitteln zugelassen sind, außer Patentblau V, Brillantsäuregrün BS, und Canthaxanthin“ als Futtermittelzusatzstoff zur Verwendung bei Katzen und Hunden zugelassen. Dyrektywą 70/524/EWG zezwolono na stosowanie azorubiny (synonim: karmoizyna) bez ograniczeń czasowych jako dodatku paszowego dla kotów i psów sklasyfikowanego w kategorii „substancje barwiące” w rubryce „substancje barwiące dopuszczone przepisami wspólnotowymi w celu barwienia środków spożywczych, inne niż błękit patentowy V, zieleń S i kantaksantyna”.
Nach Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Neubewertung von Azorubin als Zusatzstoff in Katzen- und Hundefutter und auf Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ gestellt. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o ponowną ocenę azorubiny jako dodatku paszowego dla kotów i psów, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki sensoryczne”.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) kam in ihrem Gutachten vom 31. Januar 2012 [3] zu dem Schluss, dass Azorubin sich unter den vorgesehenen Verwendungsbedingungen nicht schädlich auf die Tiergesundheit oder auf die Umwelt auswirkt und dass es als Farbstoff wirksam ist. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 31 stycznia 2012 r. [3], że w proponowanych warunkach stosazorubinaorubina nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt ani na środowisko oraz że jest skuteczna jako barwnik.
Die Bewertung von Azorubin hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Ocena azorubiny dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.
Da die Bedingungen für die Zulassung von Azorubin geändert werden und keine direkten sofortigen Auswirkungen auf die Sicherheit zu erwarten sind, sollte vor der Zulassung eine angemessene Frist eingeräumt werden, um es den Betroffenen zu ermöglichen, sich auf die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen vorzubereiten. Ponieważ zmieniono warunki udzielenia zezwolenia na stosowanie azorubiny i ponieważ nie występują bezpośrednie natychmiastowe skutki dla bezpieczeństwa, należy przewidzieć rozsądny okres, jaki powinien upłynąć przed udzieleniem zezwolenia, aby zainteresowane strony mogły przygotować się na nowe wymogi wynikające z takiego zezwolenia.
Zudem ist es angezeigt, gemäß der Richtlinie 70/524/EWG eine Übergangsfrist für die Entsorgung vorhandener Bestände an Azorubin und Azorubin enthaltenden Futtermitteln vorzusehen. Należy ponadto uwzględnić okres przejściowy na zużycie istniejących zapasów azorubiny, dopuszczonej dyrektywą 70/524/EWG, oraz paszy zawierającej azorubinę.
Der im Anhang genannte Stoff Azorubin, der der Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und der Funktionsgruppe „Farbstoffe, i) Stoffe, die einem Futtermittel Farbe geben oder die Farbe in einem Futtermittel wiederherstellen“ angehört, wird unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen als Zusatzstoff in der Tierernährung zugelassen. Substancja azorubina, wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „barwniki”, (i) substancje, które dodają kolorów lub przywracają kolory w paszach, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.
Azorubin enthaltende Futtermittel werden nach den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung spätestens am 25. Mai 2013 gekennzeichnet. Pasza zawierająca azorubinę jest etykietowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej od dnia 25 maja 2013 r.
Azorubin enthaltende Futtermittel, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie 70/524/EWG vor dem 25. Mai 2013 gekennzeichnet wurden, können weiterhin bis zum völligen Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden. Jednakże pasza zawierająca azorubinę, która została opatrzona etykietą zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed dniem 25 maja 2013 r., może być nadal wprowadzana do obrotu do wyczerpania zapasów.
Beim Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene Bestände an Azorubin und Azorubin enthaltenden Futtermitteln können nach den Bedingungen der Richtlinie 70/524/EWG weiterhin bis zum völligen Abbau der Bestände in Verkehr gebracht und verwendet werden. Zapasy azorubiny i paszy zawierającej azorubinę istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z warunkami przewidzianymi w dyrektywie 70/524/EWG do czasu ich wyczerpania.
Azorubin oder Carmoisin Azorubina lub karmoizyna
Azorubin Azorubina
Analysemethode [1]Zur Identifikation von Azorubin im Futtermittelzusatzstoff: Spektrophotometrie bei 516 nm in Wasser und Dünnschichtchromatographie (TLC) (FAO JECFA monographs n.1 (Vol 4) Combined compendium for food additive specifications). Metoda analizy [1]W celu zidentyfikowania azorubiny w dodatku paszowym: spektrofotometria przy 516 nm w wodzie i chromatografia cienkowarstwowa (TLC) (Monografie FAO JECFA nr 1 (Vol. 4) wraz z kompendium specyfikacji dodatków do żywności).
Zur Bestimmung von Azorubin im Futtermittelzusatzstoff: Spektrophotometrie bei 516 nm in wässriger Lösung, Richtlinie 2008/128/EG der Kommission. [2] W celu oznaczenia azorubiny w dodatku paszowym: spektrofotometria przy 516 nm w roztworze wodnym, dyrektywa Komisji 2008/128/WE [2]