Gesuchter Begriff Aufrichtigkeit hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Aufrichtigkeit (n) {f} szczerość (n)
Aufrichtigkeit {f} szczerosc {f}
Aufrichtigkeit (n) [the quality of being genuine; authenticity] {f} autentyczność (n) {f} [the quality of being genuine; authenticity]
Aufrichtigkeit (n) [the quality of being genuine; authenticity] {f} prawdziwość (n) {f} [the quality of being genuine; authenticity]
Aufrichtigkeit (n) [sincere and open in speech, honesty in expression] {f} uczciwość (n) {f} [sincere and open in speech, honesty in expression]
DE Deutsch PL Polnisch
Aufrichtigkeit (n) [sincere and open in speech, honesty in expression] {f} szczerość (n) [sincere and open in speech, honesty in expression]
Aufrichtigkeit (n) [sincere and open in speech, honesty in expression] {f} otwartość (n) [sincere and open in speech, honesty in expression]
Aufrichtigkeit {f} Otwartoúă
DE Phrasen mit aufrichtigkeit PL Übersetzungen
dem Konzept der Aufrichtigkeit, Integrität und Unvoreingenommenheit eines Mitglieds des Leitungsorgans im Sinne des Absatzes 8, pojęć: „uczciwości”, „etyki” i „niezależności osądu” członka organu zarządzającego, o czym mowa w ust. 8;
vertritt die Ansicht, dass die Annahme von Kodizes und ethischen Leitlinien notwendig, aber nicht ausreichend ist, und dass Interessenkonflikte nur ausgeräumt werden können, wenn einfache und leicht durchführbare Bestimmungen als Teil einer allgemeinen Kultur der Aufrichtigkeit, Integrität und Transparenz angewandt und wirksam durchgesetzt werden; uważa, że przyjmowanie kodeksów postępowania i wytycznych w zakresie etyki jest konieczne, lecz niewystarczające, oraz że konflikty interesów można zlikwidować jedynie poprzez wprowadzenie prostych i odpowiednich przepisów i ich rzeczywiste stosowania jako część ogólnej kultury uczciwości, prawości i przejrzystości;
Ungeachtet ihrer bisherigen Erfahrungen mit der Aufrichtigkeit und Integrität der Unternehmensleitung des geprüften Unternehmens sollten die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften die Möglichkeit einer durch Betrug oder Irrtümer bedingten wesentlichen falschen Darstellung in Betracht ziehen. Biegli rewidenci oraz firmy audytorskie powinni uznawać możliwość zaistnienia istotnych zniekształceń wynikających z oszustwa lub błędu, bez względu na wcześniejsze doświadczenia biegłego rewidenta dotyczące uczciwości i rzetelności kierownictwa badanej jednostki.
Keine ungesetzlichen Handlungen - Vorgehen der Stadt Straßburg "zumindest taktlos" Die Abgeordneten bedauern "zutiefst den Mangel an Aufrichtigkeit, den sowohl die Stadt Straßburg als auch der private Investor SCI-Erasme in ihrem Verhältnis zum Parlament gezeigt haben". Sprawozdanie podkreśla, że dopiero w marcu 2006 r. podano do wiadomości, że "raty czynszu opłacanego przez Parlament Europejski miastu Strasburg przewyższają raty kapitałowe spłacane przez miasto prywatnemu inwestorowi".
Die EU und die Mitgliedstaaten müssten die Aufrichtigkeit zeigen, europäische Richtlinien einzuhalten, wie z.B. das Kyoto-Protokoll. José Luis Zapatero przekonywał do dokończenia budowy wspólnego rynku dóbr i usług i promowania uczciwej konkurencji.
Die EU und die Mitgliedstaaten müssten die Aufrichtigkeit zeigen, europäische Richtlinien einzuhalten, wie z.B. das Kyoto-Protokoll. Martin SCHULZ (PSE, DE) powiedział, że takie kraje jak Hiszpania i Grecja stanowią wzór dla całego kontynentu, jako te kraje, które po okresie tkwienia w jarzmie dyktatury, odnalazły swoją drogę do rodziny europejskiej.
Die Menschen in Birma/Myanmar verdienen unsere tief empfundene Solidarität, so Pöttering und brachte diese im Namen des Europäischen Parlaments und "in aller Aufrichtigkeit" zum Ausdruck. Parlament docenia wysiłki prezydencji niemieckiej i portugalskiej w dziedzinie ochrony praw człowieka, np. postępy w tworzeniu europejskich wytycznych w sprawie praw dzieci.
Trotz der breiten Kluft, die es in Bezug auf die politische Kultur auf dem Kontinent gibt, werden durch die Überprüfung der Kommission durch das Europäische Parlament – die am deutlichsten während des Zustimmungsverfahrens zum Ausdruck kommt – EU-Normen für die Rechenschaftspflicht eingeführt, die höchste Standards in Bezug auf Redlichkeit, Integrität und Aufrichtigkeit erfordern. Despite the wide gap that exists in terms of political culture across the continent, European Parliamentary scrutiny of the Commission ‑ seen at its sharpest during the approval process ‑ is establishing EU norms of accountability that demand the highest standards of probity, integrity and candour.
Außerdem brachte das Jahr 2004 die Erkenntnis, dass es den staatlichen Statistiken in einigen EU-Ländern an Genauigkeit mangelt, was zu der Enttäuschung über die Aufrichtigkeit nationaler Regierungen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beigetragen hat. In addition, the year 2004 brought the awareness that government statistics in some EU countries lack accuracy which has contributed to the disappointment about the sincerity of national government in the context of the Stability and Growth Pact.
- bedauert zutiefst den Mangel an Aufrichtigkeit, den sowohl die Stadt Straßburg als auch der private Investor SCI-Erasme in ihrem Verhältnis zum Parlament gezeigt haben; bedauert ebenfalls die mangelnde Entschlossenheit der Verwaltung des Parlaments selbst; - wyraża swe głębokie ubolewanie nad brakiem dobrej woli, jakim wykazały się miasto Strasburg oraz prywatny inwestor, SCI Erasme, w swych stosunkach z Parlamentem; podobnie ubolewa nad brakiem determinacji ze strony administracji samego Parlamentu;
bezweifelt die Aufrichtigkeit der Erklärung der Kommission, dass aktive Integration und Chancengleichheit stärker in den Vordergrund rücken und die Bekämpfung der Armut und das Engagement für eine angemessene soziale Sicherung verstärkt werden sollten und dass effizientere Instrumente erforderlich sind, um die Rechte der Bürger auf Zugang zu angemessener und gut bezahlter Beschäftigung, sozialen Mindestnormen, Bildung, Sozialleistungen, Gesundheitsfürsorge und andere Formen des sozialen Schutzes in Europa zu gewährleisten; powątpiewa wprawdziwośćć oświadczenia Komisji, w którym stwierdza ona, że aktywnej integracji i polityce równych szans będzie poświęcona większa uwaga, że należy promować lepszą opiekę socjalną oraz zintensyfikować walkę z ubóstwem, jak również że niezbędne będzie wprowadzenie w całej Europie skuteczniejszych środków w celu zapewnienia obywatelom istniejących praw w zakresie dostępu do wysokiej jakości i dobrze płatnego zatrudnienia, minimum standardów socjalnych, edukacji, usług socjalnych, opieki zdrowotnej i innych form ochrony socjalnej;
hebt die Bedeutung von Aussöhnungsstrategien als Teil des europäischen Integrationsprozesses hervor; unterstreicht die wichtige Rolle der religiösen Instanzen, der Medien und des Bildungssystems in diesem Prozess, damit die Angehörigen aller ethnischen Gruppen die Spannungen der Vergangenheit überwinden und im Interesse von dauerhaftem Frieden, dauerhafter Stabilität und einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum von nun an in Frieden und Aufrichtigkeit miteinander leben können; fordert alle Länder eindringlich auf, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um eine von Problemen und Konflikten geprägte Vergangenheit aufzuarbeiten und zu bewältigen; podkreśla znaczenie polityki pojednania jako części procesu integracji europejskiej; podkreśla ważną rolę władz religijnych, mediów i systemu edukacji w tym procesie, tak aby ludność cywilna wszystkich grup etnicznych mogła przezwyciężyć napięcia przeszłości i rozpocząć wspólnie spokojne i uczciwe życie dla dobra trwałego pokoju, stabilności i wzrostu gospodarczego; wzywa wszystkie kraje do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz pogodzenia się z trudną i burzliwą przeszłością;
33. bekundet in dieser Hinsicht seine Unterstützung für die RECOM-Initiative (Regionalkommission für Wahrheitsfindung und Aufrichtigkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen und andere schwere Verstöße gegen die Menschenrechte im ehemaligen Jugoslawien), um den Sensibilisierungs- und Aussöhnungsprozess in den westlichen Balkanstaaten weiter voranzutreiben, und fordert von den staatlichen Stellen in Serbien und anderen betroffenen Ländern Unterstützung für diesen Prozess; 33. w tym względzie wyraża swoje wsparcie dla inicjatywy RECOM (regionalna komisja ds. poszukiwania i szerzenia prawdy o zbrodniach wojennych i innych poważnych naruszeniach praw człowieka w byłej Jugosławii) w celu poczynienia postępów w zakresie procesu zwiększania świadomości i pojednania na obszarze Bałkanów Zachodnich, a także wzywa władze w Serbii i innych odnośnych państwach do wsparcia tej inicjatywy;
37. bekundet seine Unterstützung für die RECOM-Initiative (Regionalkommission für Wahrheitsfindung und Aufrichtigkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen und andere schwere Verstöße gegen die Menschenrechte im ehemaligen Jugoslawien), um den Sensibilisierungs- und Aussöhnungsprozess in den westlichen Balkanstaaten weiter voranzutreiben; 37. wyraża swoje wsparcie dla inicjatywy RECOM (regionalna komisja ds. poszukiwania i szerzenia prawdy o zbrodniach wojennych i innych poważnych naruszeniach praw człowieka w byłej Jugosławii) w celu poczynienia postępów w procesie pojednania na obszarze Bałkanów Zachodnich;
In Mahiljou durchsuchten Angehörige der Miliz die Büros von zwei NRO, der Organisation „Bewegung nach vorne“ und der karitativen Stiftung „Aufrichtigkeit“. W Mohylowie funkcjonariusze milicji i KGB przeszukali biura dwóch organizacji pozarządowych –„Ruch naprzód” i fundacji charytatywnej &bdquoSzczerośćć”.
begrüßt es, dass die tragenden Kräfte des Landes, politische Parteien und Zivilgesellschaft, insgesamt an die Aufrichtigkeit der an dem Übergangsprozess beteiligten Akteure glauben; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że żywotne siły kraju – partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie – wierzą wszystszczerośćzerość uczestników procesu przemian;
hebt die Bedeutung von Aussöhnung als Teil des europäischen Integrationsprozesses hervor; unterstreicht die wichtige Rolle der Religionsgemeinschaften, der Medien und des Bildungssystems in diesem Prozess, damit die Angehörigen aller ethnischen Gruppen die Spannungen der Vergangenheit überwinden und im Interesse von dauerhaftem Frieden, dauerhafter Stabilität und einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum von nun an in Frieden und Aufrichtigkeit miteinander leben können; fordert alle Länder eindringlich auf, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um eine von Problemen und Konflikten geprägte Vergangenheit aufzuarbeiten und zu bewältigen; podkreśla znaczenie pojednania jako części procesu integracji europejskiej; podkreśla ważną rolę wspólnot religijnych, mediów i systemu edukacji w tym procesie, tak aby ludność cywilna wszystkich grup etnicznych była w stanie przezwyciężyć napięcia z przeszłości i rozpocząć pokojowe i szczere współistnienie dla dobra trwałego pokoju, stabilizacji i wzrostu gospodarczego; wzywa wszystkie kraje do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz pogodzenia się z trudną i burzliwą przeszłością;
bekundet in dieser Hinsicht seine Unterstützung für die RECOM-Initiative (Regionalkommission für Wahrheitsfindung und Aufrichtigkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen und andere schwere Verstöße gegen die Menschenrechte im ehemaligen Jugoslawien), um den Sensibilisierungs- und Aussöhnungsprozess in den westlichen Balkanstaaten weiter voranzutreiben, und fordert von den staatlichen Stellen in Serbien und anderen betroffenen Ländern Unterstützung für diesen Prozess; w tym względzie wyraża swoje wsparcie dla inicjatywy RECOM (regionalna komisja ds. poszukiwania i szerzenia prawdy o zbrodniach wojennych i innych poważnych naruszeniach praw człowieka w byłej Jugosławii) w celu poczynienia postępów w zakresie procesu zwiększania świadomości i pojednania na obszarze Bałkanów Zachodnich, a także wzywa władze w Serbii i innych odnośnych państwach do wsparcia tej inicjatywy;
DE Synonyme für aufrichtigkeit PL Übersetzungen
Einfachheit [Schlichtheit] f simplicité {f}
Unwissenheit [Schlichtheit] f manque d'expérience {m}
Bescheidenheit [Schlichtheit] f modestie {f}
Naturzustand [Schlichtheit] État de nature
Banalität [Schlichtheit] f banalité {f}
Unzulänglichkeit [Schlichtheit] f déficience {f}
Jammer [Schlichtheit] m détresse {f}
Unerfahrenheit [Schlichtheit] f manque d'expérience {m}
Geradlinigkeit [Schlichtheit] disposition rectiligne
Genügsamkeit [Schlichtheit] f frugalité {f}
Leichtgläubigkeit [Schlichtheit] f croyance aveugle {f}
Primitivität [Schlichtheit] f primitivisme {m}
Gutgläubigkeit [Schlichtheit] f croyance aveugle {f}
Arglosigkeit [Schlichtheit] f candeur {f}
Richtigkeit [Aufrichtigkeit] f exactitude {f}
Echtheit [Aufrichtigkeit] f authenticité {f}
Offenheit [Aufrichtigkeit] f franchise {f}
Wahrhaftigkeit [Aufrichtigkeit] f véracité (f] [f)
Ehrlichkeit [Aufrichtigkeit] f sincérité {f}
Freimut [Aufrichtigkeit] m candeur {f}