Gesuchter Begriff ASCII-Art hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
ASCII-Art ASCII-Art
DE Phrasen mit ascii-art PL Übersetzungen
Der verwendete Code ist ASCII gemäß der nachstehenden Tabelle. Plik zapisany jest w kodzie ASCII zgodnie z poniższą tabelą.
Der verwendete Code ist ASCII gemäß der nachstehenden Tabelle. Plik zapisany jest kodem ASCII zgodnie z poniższą tabelą.
Der verwendete Code ist ASCII gemäß der nachstehenden Tabelle. plik zapisany jest w kodzie ASCII zgodnie z poniższą tabelą.
Der verwendete Code ist ASCII gemäß der nachstehenden Tabelle. Plik zapisany jest w systemie kodowania ASCII zgodnie z poniższą tabelą.
Die Daten sind als kommaseparierte Dateien im ASCII-Format (d. h. im CSV-Dateiformat) zu übermitteln. Dane należy dostarczać w postaci plików danych rozgraniczonych przecinkiem formatu ASCII (np. format CSV – Comma Separated Value).
7 × 6 Bit ASCII-Zeichen, „@@@@@@@“ = nicht verfügbar = Standard [8]. 7 znaków w 6-bitowym kodzie ASCII, „@@@@@@@” = niedostępny = wartość domyślna. [8]
Maximal 20 Zeichen 6 Bit ASCII, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = nicht verfügbar = Standard. Maksymalnie 20 znaków w 6-bitowym kodzie ASCII, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = niedostępna = wartość domyślna.
8*6-Bit-ASCII-Zeichen. 8 znaków w 6-bitowym kodzie ASCII
UN-Ländercode mit 2*6-Bit-ASCII-Zeichen gemäß ERI-Spezifikation. Kod kraju wg ONZ, zapisany za pomocą 2 znaków w 6-bitowym kodzie ASCII, zgodnie ze specyfikacją ERI.
Codes der ASCII-Trennzeichen Kody separatora ASCII
Da dieses Protokoll ursprünglich ausschließlich ASCII-textbasiert war, gab es Schwierigkeiten mit binären Dateien. Ponieważ protokół ten początkowo był oparty wyłącznie na kodzie ASCII, nie radził sobie dobrze z plikami binarnymi.
MIME bildet den Standard für Attachments und Nicht-ASCII-Texte bei der Übermittlung von E-Mails. MIME stanowi standard dla załączników i tekstu w standardzie innym niż ASCII znajdujących się w wiadomościach pocztowych.
Zwischen den Datensätzen und zwischen den Feldern und Unterfeldern innerhalb der Datensätze werden geeignete ASCII-Trennzeichen verwendet. Między każdym rekordem a polami i subpolami w obrębie rekordów używane są odpowiednie separatory ASCII.
In den Datensätzen mit nummerierten Feldern wird die Abgrenzung der Informationen durch 4 ASCII-Informationstrennzeichen erreicht. W rekordach logicznych oznaczonych pól mechanizmy wydzielające informacje są wprowadzane przez zastosowanie czterech separatorów informacji ASCII.
Die beschreibenden ASCII-Informationen oder die Bilddaten folgen auf den Doppelpunkt. Po dwukropku znajdują się informacje opisowe ASCII lub dane obrazów.
Die logischen Typ-1- und Typ-2-Datensätze enthalten nur ASCII-Textdatenfelder. Rekordy logiczne typu 1 i 2 zawierają wyłącznie tekstowe pola danych ASCII.
Die gesamte Länge des Datensatzes (einschließlich Feldnummern, Doppelpunkten und Trennzeichen) wird als erstes ASCII-Feld innerhalb dieser Datensatztypen verzeichnet. W przypadku każdego z tych dwóch typów cała długość rekordu (łącznie z numerami pól, dwukropkami i separatorami) zostaje zapisana jako pierwsze pole ASCII.
Das Kontrollzeichen des ASCII-Dateitrennzeichens „FS“ (das das Ende des Datensatzes oder der Transaktion bezeichnet) folgt auf das letzte Byte der ASCII-Information und wird in die Länge des Datensatzes mit einbezogen. Separator kontrolny pliku „FS” ASCII (oznaczający koniec rekordu logicznego lub transakcji) następuje po ostatnim bajcie informacji ASCII i jest włączony do długości rekordu.
Typ-4-Datensätze sind binär codiert, sie haben keine ASCII-Zeichen. Należy odnotować, że rekordy logiczne typu 4 mają charakter binarny, nie zaś według ASCII.
Alle Felder von Typ-9-Datensätzen sind als ASCII-Text zu speichern. Wszystkie pola rekordów typu 9 są zapisywane jako tekst w formacie ASCII.
Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Pixelzahl einer einzelnen horizontalen Zeilenlänge des übertragenen Bildes an. To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę pikseli znajdujących się na pojedynczej linii poziomej transmitowanego obrazu.
Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Zahl der im übertragenen Bild enthaltenen horizontalen Zeilen an. To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę linii poziomych transmitowanego obrazu.
Dieses obligatorische ASCII-Feld nennt die Maßeinheiten für die Angabe der Bildabtastfrequenz (Pixeldichte). To obowiązkowe pole ASCII określa jednostki używane do opisania rozdzielczości obrazu (gęstości pikseli).
Dieses obligatorische ASCII-Feld enthält die Gesamtzahl an Bytes im Typ-13-Datensatz. To obowiązkowe pole ASCII zawiera całkowite wyliczenie liczby bajtów w rekordzie logicznym typu 13.
Dieses obligatorische ASCII-Feld wird verwendet, um die Spurbilddaten im Datensatz zu kennzeichnen. To obowiązkowe pole ACII jest wykorzystywane do rozpoznania danych obrazu śladu zawartych w rekordzie.
Dieses aus 1 bzw. 2 Byte bestehende obligatorische ASCII-Feld gibt an, wie die Spurbildinformation gewonnen wurde. To obowiązkowe jedno- lub dwubajtowe pole ASCII oznacza sposób uzyskania informacji o obrazie śladu.
Dieses obligatorische ASCII-Feld bestimmt den Algorithmus für die Komprimierung von Graustufenbildern. To obowiązkowe pole ASCII określa algorytm stosowany do kompresji obrazów w skali szarości.
Im Falle ihrer Verwendung enthalten sie ASCII-Text-Informationen. Jeżeli występują, zawierają informacje tekstowe w kodzie ASCII.
Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Gesamtzahl der Bytes in dem Typ-15-Datensatz an. To obowiązkowe pole ASCII zawiera całkowite wyliczenie liczby bajtów w rekordzie logicznym typu 15.
Mit diesem obligatorischen ASCII-Feld wird das im Datensatz enthaltene Handflächenabdruckbild identifiziert. To obowiązkowe pole ACII jest wykorzystywane do rozpoznania obrazu odbitki dłoni zawartych w rekordzie.
Anlage 1 — Codes der ASCII-Trennzeichen Dodatek 1 Kody rozdzielające ASCII
Diese Position entspricht dem ASCII-Standard. Pozycja określona w normie ASCII.
PL Polnisch DE Deutsch
ASCII-Art ASCII-Art