Deutsch Polnisch
ordentlich porzšdny
Order of Canada Order Kanady
Order of the Bath Order Łaźni
Order of the British Empire Order Imperium Brytyjskiego
Order of the Companions of Honour Order Kawalerów Honorowych
Order of the Indian Empire Order Imperium Indyjskiego
Ordinale Liczebnik porządkowy
Ordinalskala Skala porządkowa
Ordinalzahl liczebnik
Ordinarium Ordinarium
Ordinate Rzędna
Ordination Ordynacja
Ordino Ordino
ordinär prostacki
ordnen porzšdkować
Ordner plik
Ordnung ład
Ordnung eines Gruppenelementes Rząd
Ordnung wiederherzustellen Rząd
Ordnungs- porzšdkowy
ordnungsgemäß należycie
Ordnungsrecht regulacje prawne
Ordnungsrelation Poset
Ordnungstopologie Topologia porządkowa
Ordnungswidrigkeit akt
Ordnungszahl liczba atomowa
Ordo Templi Orientis Ordo Templi Orientis
Ordoliberalismus Ordoliberalizm
Ordoviz Ordowik
Ordovizium ordowik
Ordu Ordu
Oreade Oready
Orebić Orebić
Orechowo-Sujewo Oriechowo-Zujewo
Oregano oregano
Oreganum Lebiodka pospolita
Oregon Oregon
Oregon Trail Szlak oregoński
Oregon-Ahorn Klon wielkolistny
Oregon-Kompromiss Traktat oregoński
Oregon-Petition Petycja Oregońska
Oregon-Territorium Oregon
Oreichalkos Mosiądz
Oreithyia Orejtyja
Orellana Prowincja Orellana
Oremus et pro perfidis Judaeis Oremus et pro perfidis Judaeis
Orenburg Orenburg
Oreopithecus Oreopithecus bambolii
Orest Adamowitsch Kiprenski Orest Kiprienski
Orestes Orestes
Orestie Agamemnon
Orfeo ed Euridice Orfeusz
Orfeu Negro Orfeusz
Organ narzšd
Organ der Rechtspflege palestra
Organell Organellum
Organisation organizacja