Deutsch Polnisch
Bummler Frant
Bumper Bumper WAC
Bumpmapping Mapowanie wypukłości
Bums łup
bumsen pieprzyć
Bumthang Dystrykt Bumthang
Buna Bunë
Bunbury Bunbury
Bund bukiet
Bund der Demokratischen Linken Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bund der Kommunisten Jugoslawiens Związek Komunistów Jugosławii
Bund der Polen in Deutschland Związek Polaków w Niemczech
Bund der Vertriebenen Związek Wypędzonych
Bund Deutscher Mädel Bund Deutscher Mädel
Bund Freier Demokraten Związek Wolnych Demokratów
Bundaberg Bundaberg
Bundes- federalny
Bundesamt für Verfassungsschutz Bundesamt für Verfassungsschutz
Bundesarbeitsgericht Federalny Sąd Pracy
Bundesbehörde władze federalne
Bundesdistrikt dystrykt federalny
Bundesfinanzhof Federalny Trybunał Finansowy
Bundesgenosse Bond
Bundesgenossenschaft Federacja
Bundesgerichtshof Trybunał Federalny
Bundeskanzler kanclerz
Bundeskanzleramt Urząd Kanclerza Federalnego
Bundeskanzlerin kanclerz
Bundeslade Arka Przymierza
Bundesland kraj związkowy
Bundesliga I liga niemiecka w piłce nożnej
Bundesminister für besondere Aufgaben Ministrowie do spraw nadzwyczajnych Niemiec
Bundesministerium Duchowieństwo
Bundesministerium der Finanzen Ministrowie finansów Niemiec
Bundesministerium für Arbeit und Soziales Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii RFN
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii RFN
Bundesnachrichtendienst Bundesnachrichtendienst
Bundespolizei Bundespolizei
Bundespräsident Prezydenci Niemiec
Bundesrat Rada Federalna Niemiec
Bundesrecht prawo federalne
Bundesregierung rząd federalny
Bundesrepublik republika federalna
Bundesrepublik Deutschland Republika Federalna Niemiec
Bundesstaat Federacja
Bundesstaat der Vereinigten Staaten Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych
Bundesstaat Mérida Mérida
Bundessöhne Synowie przymierza
Bundestag Bundestag
Bundestagspräsident Przewodniczący Bundestagu
Bundestagswahlrecht System wyborczy w Niemczech
Bundesverfassung Konstytucja Austrii
Bundesverfassungsgericht Federalny Trybunał Konstytucyjny
Bundesversammlung Zgromadzenie Federalne
Bundesverwaltungsgericht Federalny Sąd Administracyjny
Bundeswappen Herb Niemiec
Bundeswappen Österreichs Herb Austrii
Bundeswehr Bundeswehr
Bundfald Depozyt bankowy
Bundnis Alliance
Bundorf Bundorf
Bungalow bungalow
Bungee-Springen Bungee
Bunger-Oase Oaza Bungera
Bungie Studios Bungie
Bunker schron
Bunny króliczek
Bunny Hop Akrobacje rowerowe
Bunny Hopp Akrobacje rowerowe
Bunny Wailer Bunny Wailer
Bunsenbrenner Palnik Bunsena
bunt kolorowy