veroorzaken (Verb)

1

verursachen (n v)

to set off an event or action, teweegbrengen, schade, ramp, opstand, moeilijkheden, algemeen
teweegbrengen
3
teweegbrengen
4

anrichten (v)

schade
5

anzetteln (v)

opstand
6

anstiften (v)

ramp, opstand
7

auslösen (n v)

to set off an event or action, reactie, oorzaak
teweegbrengen
teweegbrengen
10
teweegbrengen