Gesuchter Begriff vage hat 52 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
vage (a) [schwer] vaag (a) [schwer]
vage (a) [künstliche Intelligenz] wollige (a) [künstliche Intelligenz]
vage (a) [künstliche Intelligenz] vage (a) [künstliche Intelligenz]
vage (a) [Idee] vaag (a) [Idee]
vage (a) [undeutlich] vaag (a) [undeutlich]
DE Deutsch NL Niederländisch
vage (a) [nicht deutlich] vaag (a) [nicht deutlich]
vage (o) [allgemein] vaag (o) [allgemein]
vage (a) [Pläne] vaag (a) [Pläne]
vage (a) [Gefühle] vaag (a) [Gefühle]
vage (a) [Form] vaag (a) [Form]
vage (a) [Antwort] vaag (a) [Antwort]
vage (adj) [not clearly expressed] vaag (adj) [not clearly expressed]
vage (adj) [vague and unclear] onduidelijk (adj) [vague and unclear]
vage (a) [undeutlich] onduidelijk (a) [undeutlich]
vage (a) [Form] onbepaald (a) [Form]
vage (a) [Gefühle] onbestemd (a) [Gefühle]
vage (a) [nicht deutlich] onduidelijk (a) [nicht deutlich]
vage (a) [Idee] onduidelijk (a) [Idee]
vage (a) [Form] onduidelijk (a) [Form]
vage (adj) [vague and unclear] vaag (adj) [vague and unclear]
vage (o) [allgemein] nauwelijks (o) [allgemein]
vage (a) [Antwort] halfslachtig (a) [Antwort]
vage (a) [Antwort] half (a) [Antwort]
vage (a) [undeutlich] obskuur (a) [undeutlich]
vage (a) [undeutlich] obscuur (a) [undeutlich]
vage (adj) [vague and unclear] ambigu (adj) [vague and unclear]
DE Phrasen mit vage NL Übersetzungen
Der Umfang der Eigenleistung in Form von Veräußerungen bleibe vage. De omvang van de eigen bijdrage in de vorm van afstotingen bleef vaag.
Beschränkungen des Zugangs zu rechtlichem Beistand sollten nicht vage festgelegt oder offen gelassen werden. Beperkingen van de toegang tot rechtsbijstand mogen niet vaag geformuleerd zijn of open worden gelaten.
Der ursprüngliche Text ist zu vage. De oorspronkelijke tekst is te vaag.
Einige weitere wichtige Punkte bleiben in der Mitteilung vage. Enkele andere zeer belangrijke punten zijn in de mededeling nogal vaag gehouden.
Die Rechtsgrundlage von 1965 erscheint inzwischen vage, unangemessen und veraltet. De rechtsgrondslag van 1965 lijkt nu ontoereikend en achterhaald.
Allerdings sind sie ebenso gut wie vage. Ze zijn goed, maar - en dat dient ook te worden onderkend - vaag.
Die vorliegende Formulierung ist jedoch sehr vage. De huidige tekst is echter zeer vaag.
Die Formulierungen sind sehr vage. De bepalingen zijn in uiterst vage bewoordingen gesteld.
Dieser vage, unbestimmte Ausdruck kann unterschiedliche Auslegungen herbeiführen. Het adjectief "vlotte" is een te vage en onbestemde term, die aanleiding kan geven tot uiteenlopende interpretaties.
Warum wurde der Text absichtlich vage formuliert? Waarom werd de tekst moedwillig vaag gehouden?
Dahl fand die Schlussfolgerungen des Gipfels sehr vage. Dahl noemde de resultaten van de Europese top "vaag".
Die gegenwärtige Formulierung ist zu vage. De bestaande formulering is te vrijblijvend.
Die Formulierung ist zu vage. De formulering is te vaag.
Die Formulierung in der vorgeschlagenen Verordnung ist zu vage. De formulering die in het voorstel voor een verordening wordt voorgesteld is te vaag.
Die Formulierung im Vorschlag für eine Verordnung ist zu vage. De in het voorstel voor een verordening voorgestelde formulering is te vaag.
Eine zu vage Formulierung könnte Probleme bei der EASA schaffen. Een te vage formulering zou problemen voor het Agentschap opleveren.
Die Bezeichnung „qualifiziert“ erscheint zu allgemein und vage. Gekwalificeerd is een te algemene en vage term.
Der Ausdruck „weitergeben“ ist in diesem Fall zu vage. De term 'verspreiden' is in dit geval onvoldoende nauwkeurig.
Die vorgeschlagene Definition ist zu vage. De voorgestelde definitie is te vaag.
Diese Beschreibung ist recht vage. Dit is een nogal vage omschrijving.
Allerdings ist der Vorschlag relativ vage und zu allgemein. Helaas is de ontwerpverordening ook nog eens behoorlijk vaag en oppervlakkig.
Die bisherige Bestimmung ist zu vage. De huidige bepaling is te vaag.
Der Begriff „wesentliche“ ist zu vage. De term "significant" is te vaag.
NL Niederländisch DE Deutsch
vage (a) [schwer] vaag (a) [schwer]
vage (a) [künstliche Intelligenz] wollige (a) [künstliche Intelligenz]
vage (a) [künstliche Intelligenz] vage (a) [künstliche Intelligenz]
vage (a) [Idee] vaag (a) [Idee]
vage (a) [undeutlich] vaag (a) [undeutlich]
vage (a) [nicht deutlich] vaag (a) [nicht deutlich]
vage (o) [allgemein] vaag (o) [allgemein]
vage (a) [Pläne] vaag (a) [Pläne]
vage (a) [Gefühle] vaag (a) [Gefühle]
vage (a) [Form] vaag (a) [Form]
vage (a) [Antwort] vaag (a) [Antwort]
vage (adj) [not clearly expressed] vaag (adj) [not clearly expressed]
vage (adj) [vague and unclear] onduidelijk (adj) [vague and unclear]
vage (a) [undeutlich] onduidelijk (a) [undeutlich]
vage (a) [Form] onbepaald (a) [Form]
vage (a) [Gefühle] onbestemd (a) [Gefühle]
vage (a) [nicht deutlich] onduidelijk (a) [nicht deutlich]
vage (a) [Idee] onduidelijk (a) [Idee]
vage (a) [Form] onduidelijk (a) [Form]
vage (adj) [vague and unclear] vaag (adj) [vague and unclear]
vage (o) [allgemein] nauwelijks (o) [allgemein]
vage (a) [Antwort] halfslachtig (a) [Antwort]
vage (a) [Antwort] half (a) [Antwort]
vage (a) [undeutlich] obskuur (a) [undeutlich]
vage (a) [undeutlich] obscuur (a) [undeutlich]
vage (adj) [vague and unclear] ambigu (adj) [vague and unclear]