stamgaste (Nomen)

1

Stammgast (n)

bar - vrouw
2
bar - vrouw