provisorisch (Adjektiv)

1
vorübergehend, notbehelfsweise, Zeit
2

voorlopig (a)

Zeit, Einordnung
 • Abweichend von Artikel 69 kann die Kommission in extremen Notfällen provisorisch Notfallmaßnahmen treffen, nachdem sie den oder die betroffenen Mitgliedstaat(en) konsultiert und die anderen Mitgliedstaaten informiert hat.
 • In afwijking van artikel 69 kan de Commissie in uiterst spoedeisende gevallen voorlopig noodmaatregelen aannemen, na de betrokken lidstaat of lidstaten te hebben geraadpleegd en de overige lidstaten in kennis te hebben gesteld.
 • die in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b genannten „nationalen Daten“ werden gegebenenfalls mit dem Hinweis veröffentlicht, dass sie provisorisch sind und/oder auf Schätzungen beruhen.
 • de in artikel 2, lid 3, onder b), genoemde „nationale gegevens” worden gepubliceerd samen met informatie waarin wordt aangegeven dat deze, waar toepasselijk, voorlopig en/of geschat zijn.
 • provisorisch
 • voorlopig
3

tijdelijk (a)

Zeit
 • (alphabetischer) Code der UN/LOCODE oder (numerischer) Code, der Häfen ohne LOCODE-Code von Eurostat provisorisch zugewiesen wird
 • (Letter)code van de UN/LOCODE of (cijfer)code door Eurostat tijdelijk toegekend aan havens zonder LOCODE
 • Alle anderen wurden provisorisch untergebracht, zum Teil im gleichen Lager oder andernorts.
 • De overigen zijn tijdelijk ondergebracht in hetzelfde opvangcentrum of op andere plaatsen.
 • fordert im Hinblick darauf nachdrücklich, dass der Großbritannien gewährte Beitragsrabatt, der 1984 nur provisorisch eingeführt worden war, schrittweise abgeschafft wird;
 • wenst in het kader hiervan dat de teruggave van begrotingsgelden aan Groot-Brittannië, die in 1984 als tijdelijke maatregel werd ingevoerd, geleidelijk aan wordt stopgezet;
4

tentatief (a)

Einordnung
5

proef- (a)

Einordnung
6
allgemein
Zeit
8

provisoir (o)

Zeit
9
Zeit
 • Die Regelungen für den Import von Produkten des ökologischen Landbaus sind in der geltenden Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 provisorisch angelegt.
 • De regelingen betreffende de import van producten van de biologische landbouw waren in de vigerende verordening 91/2092 provisorisch vastgesteld.
 • unter Hinweis darauf, dass 2.800 Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden und über 1.000 Personen evakuiert und provisorisch untergebracht wurden,
 • overwegende dat 2.800 huizen getroffen zijn en dat meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd en elders provisorisch zijn ondergebracht,
 • Große Mengen hochradioaktiver Überreste des Unfallreaktors A1 sind nach wie vor provisorisch auf dem Kernkraftwerksgelände gelagert.
 • Grote hoeveelheden hoogradioactieve resten van centrale A1, waar zich een ongeluk heeft voorgedaan, liggen nog altijd provisorisch op het terrein van de kerncentrale opgeslagen.

Satzbeispiele & Übersetzungen

Der schadhafte Teil der Anlage wurde zwar provisorisch ersetzt, aber die Produktionsanlage ist nicht uneingeschränkt operationell.
Ondanks het feit dat de beschadigde installatie door een voorlopige installatie werd vervangen, kon de productie-installatie niet opnieuw volwaardig functioneren.
Da die Frage der Nachtfarben retroreflektierender Markierungsmaterialien gegenwärtig noch vom TC 2.19 der CIE untersucht wird, sind die vorstehend angegebenen Grenzen nur provisorisch und werden nach Abschluss der Arbeiten des TC 2.19 der CIE gegebenenfalls geändert.
Aangezien de kwestie van de nachtelijke kleuren van retroflecterende materialen momenteel wordt onderzocht door CIE TC 2.19, zijn de bovengenoemde grenswaarden bijgevolg voorlopig en zullen deze worden herzien als CIE TC 2.19 zijn werkzaamheden heeft voltooid.
In der Türkei erfolgte der Übergang zu einem dezentralen System der Programmdurchführung im Oktober 2003; die Einführung des EDIS ist provisorisch für das Jahr 2007 vorgesehen.
Turkije is in oktober 2003 overgeschakeld op DIS (gedecentraliseerd uitvoeringssysteem) en heeft 2007 als indicatieve streefdatum om de stap naar EDIS te zetten.
Besonders hervorzuheben ist, dass sowohl die Kapitel Umwelt als auch Wettbewerb provisorisch abgeschlossen wurden.
Van bijzonder belang zijn de voorlopige afsluiting van zowel het hoofdstuk milieu als het hoofdstuk mededinging.
Folglich kam man überein, die erste offizielle Sitzung der WCPFC provisorisch auf Oktober 2004 anzuberaumen.
Dientengevolge werd overeengekomen de eerste officiële vergadering van de WCPFC voorlopig te plannen voor oktober 2004.
Auch wenn sie noch so kostspielig ist, kann diese Lösung allenfalls provisorisch sein, da die Überbelegung eindeutig mit der Erhöhung der Zahl verfügbarer Plätze korrespondiert.
Extra cellen bouwen is een kostbare aangelegenheid, en het is niet meer dan een voorlopige oplossing: de groei van het cellentekort blijkt gelijke tred te houden met de toename van het aantal beschikbare plaatsen.
1. Eröffnung der Sitzung unter dem Vorsitz des Mitglieds, das provisorisch den Vorsitz innehat (Artikel 12 Absatz 1 der Geschäftsordnung)
Opening van de vergadering onder voorzitterschap van het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt (artikel 21, lid 1, van het Reglement)
Ein erstes Abkommen aus dem Jahr 2004 wurde auf Antrag des Europaparlaments vom Europäischen Gerichtshof annulliert, ein neues Interim-Abkommen wurde 2006 ausgehandelt und im Juli 2007 vom Rat – vorbehaltlich der endgültigen Ratifizierung – unterzeichnet und provisorisch in Kraft gesetzt.
De behoefte aan betere alternatieve Europese vervoerssystemen - met inbegrip van de interoperabiliteit van nationale spoorwegsystemen - was duidelijk geworden.
Bis dahin werden CARIFORUM und die Europäische Gemeinschaft das WPA provisorisch anwenden.
Tot die tijd passen het Cariforum en de Europese Gemeenschap de EPO voorlopig toe.
Problematisch ist ferner, dass Abkommen vor ihrem Abschluss und vor der Zustimmung des Parlaments bereits provisorisch angewandt werden können, denn es würde die Glaubwürdigkeit der EU mindern, wenn ein Abkommen provisorisch angewandt wird, dann aber nicht abgeschlossen werden kann.
Het feit dat overeenkomsten voorlopig kunnen worden toegepast vóór de sluiting ervan en vóór de goedkeuring het Parlement is ook een probleem dat moet worden bekeken, aangezien het de geloofwaardigheid van de EU zou ondermijnen, als een overeenkomst voorlopig wordt toegepast, maar niet kan worden gesloten.
Mit diesem Änderungsantrag wird der Text dem Wortlaut betreffend die provisorisch von den Institutionen vereinbarte Befugnisübertragung angepasst.
Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.
stellt fest, dass zahlreiche Aspekte dieser Vereinbarung provisorisch sind und nach dem Beitritt neuer Länder zur EU Gegenstand neuer Diskussionen sein müssen;
stelt vast dat talloze aspecten van deze overeenkomst van voorlopige aard zijn en na de toetreding van nieuwe landen tot de EU opnieuw aan de orde moeten worden gesteld;
in der Erwägung, dass die Verordnung auf Grund der alarmierenden gesellschaftlichen Umstände Dringlichkeitscharakter hat, lediglich provisorisch gilt und zeitlich bis Mai 2009 befristet ist,
overwegende dat het decreet van de eerste minister, daar het een reactie vormt op een ernstige sociale noodsituatie, een spoedmaatregel en als zodanig in mei 2009 afloopt,
Neun Monate nach der Erdbebenkatastrophe auf Haiti leben noch immer unzählige Menschen in provisorisch eingerichteten Zeltlagern oder Auffangzentren, unter notdürftigsten Bedingungen.
Negen maanden nadat Haïti door een verwoestende aardbeving is getroffen, leven zeer veel mensen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden in noodkampen of opvangcentra.
Alle anderen wurden provisorisch untergebracht, zum Teil im gleichen Lager oder andernorts.
De anderen zijn provisorisch opgevangen, deels in het opvangcentrum, deels elders.
Dies zeigt klar, dass die Straße nicht provisorisch ist, und es wird betont, dass sie von den europäischen und irischen Steuerzahlern finanziert wurde.
Dit wijst er duidelijk op dat het hier niet om een tijdelijke weg gaat en onderstreept nog eens dat de weg gefinancierd is door de Europese en Ierse belastingbetaler.
kann die Kommission provisorisch die in
kan de Commissie de in
Nach den neuen Regeln, auf die sich das Parlament und der Rat bereits provisorisch geeinigt haben, können Mitgliedstaaten die Bereitstellung von Personal und Ausrüstung der Frontex-Agentur nicht mehr verweigern.
Het EP en de lidstaten zijn het er al over eens dat lidstaten moeten bijdragen in de vorm van mankracht en materieel als ze daarom worden gevraagd.

provisorisch (Adjektiv | Adjektiv)

tijd
tijd
3
tijd
4

vorläufig (adj)

temporary; pending the implementation of something new, tijd