Gesuchter Begriff oft hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
oft (n) [in vielen Fällen] dikwijls (n) [in vielen Fällen]
oft (n) dikwijls (n)
oft (o) [allgemein] dikwijls (o) [allgemein]
oft (n) vaak (n)
oft (o) [allgemein] vaak (o) [allgemein]
DE Deutsch NL Niederländisch
oft (n) [in vielen Fällen] vaak (n) [in vielen Fällen]
oft (o) [allgemein] herhaaldelijk (o) [allgemein]
DE Phrasen mit oft NL Übersetzungen
Organspender sind oft auch Gewebespender. Een orgaandonor is meestal ook weefseldonor.
Fanggerät wie oft ausgesetzt? Aantal uitzettingen
Fanggerät wie oft ausgesetzt? Aantal netten dat per dag is uitgezet
Derartige Tätigkeiten werden oft als „Routinefunktionen“ bezeichnet. Dit soort activiteiten wordt vaak „routinetaken” genoemd.
Zu oft kommt es dadurch zu Verstößen. Te vaak worden daardoor overtredingen geconstateerd.
Aufgrund des artenspezifischen, regionalen und oft sporadischen Charakters von Tierkrankheiten sind diese Märkte, anders als für Humanarzneimittel, oft nur winzig. Het soortspecifieke, regionale en vaak sporadische karakter van dierziekten brengt namelijk met zich mee dat de afzetmogelijkheden in de praktijk vaak zeer beperkt zijn in vergelijking met die voor humane geneesmiddelen.
Sie werden oft benachteiligt und ungerecht behandelt. Veelal zijn zij het slachtoffer van discriminatie en oneerlijke behandeling.
– Vergewaltigungen (die oft als authentisch bezeichnet werden) - verkrachtingen (naar verluidt vaak echt)
Wie oft wurden sie bis dato geändert? Welke wijzigingen zijn er tot nu toe doorgevoerd?
Oft verurteilen sie Gewalt und die Missachtung von Menschenrechten, auch Rede- und Pressefreiheit waren schon oft Gegenstand der Resolutionen. In september 2006 heeft het Parlement resoluties aangenomen over de mensenrechtensituatie in Sri Lanka en in Zimbabwe.
Die Konsequenzen sind oft auch gesamtgesellschaftlich verheerend. Wat kunnen we doen om geld te besparen?
Ø Knappheit an Rohmaterialien (oft importiert), Ø Schaarste van grondstoffen (vaak geïmporteerd),
Ø oft schwieriges Terrain (Berge), Ø Vaak moeilijk begaanbaar terrein (bergen),
9 % aller Befragten gaben an, dass das Gemeinschaftsrecht vor ihnen „oft“ oder „sehr oft“ herangezogen wurde. 9% van alle respondenten gaf aan dat daar "vaak" of "zeer vaak" een beroep op het Gemeenschapsrecht wordt gedaan.
· sehr oft / oft / gelegentlich / selten / nie · Zeer vaak / Vaak / Incidenteel / Zelden / Nooit
Die Rechtsetzungstätigkeit wird oft aufgesplittert. Het wetgevingswerk is vaak gefragmenteerd.
Wie oft kommt es zu derartigen Zwischenfällen? Hoe vaak gebeuren dit soort incidenten?
Wie oft fand dies statt? Hoe vaak is dit gebeurd?
Ist das oft der Fall? Gebeurt dit regelmatig?
Wie oft (pro Jahr) wurden solche Vorwürfe erhoben, und wie oft (pro Jahr) gaben sie Anlass zu Untersuchungen? Hoe vaak (per jaar) zijn dergelijke beschuldigingen geuit en hoe vaak (per jaar) heeft dit geresulteerd in het instellen van een onderzoek?
Wie oft tritt es zusammen? Hoe vaak komt het bijeen?
Wie oft werden Stichproben genommen? Hoe vaak worden steekproeven genomen?
oft keine vaak geen
(So oft wie nötig wiederholen.) (Dit overzicht kan zo vaak als nodig herhaald worden.)
Oft wird ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Het komt vaak voor dat er een verbod op het in de handel brengen worden vastgesteld.