DE Phrasen mit falsch NL Übersetzungen
Falsch negativer Anteil Percentage fout-negatieve uitslagen
FALSCH FOUT
Falsch negativ fout-negatief
Falsch negativ Fout-negatief
Falsch positiv fout-positief
Falsch positiv Fout-positief
falsch eingestellt Is niet juist afgesteld
0 falsch 0 onwaar
Leitungen falsch verlegt Leidingen op de verkeerde plaats aangebracht.
Leitungen falsch verlegt Leidingen zijn verkeerd gemonteerd.
Leitungen falsch verlegt De leidingen zijn verkeerd gemonteerd.
Leitungen falsch verlegt. Leidingen zijn verkeerd gemonteerd.
Dieses Argument ist falsch. Dit argument is onjuist.
0 falsch, 0 onwaar
Das Konzept ist falsch. Men gaat hier uit van een verkeerd concept.
Das war falsch. Dit was niet correct.
Die Zahl ist falsch. Het getal is echter verkeerd.
Beide Aussagen sind falsch. Beide beweringen zijn onjuist.

NL Wörter ähnlich wie falsch