diabolisch (Adjektiv)

teuflisch, dämonisch, Benehmen
2
teuflisch, Benehmen
3

wreed (o)

teuflisch, Benehmen
4

satanisch (a)

dämonisch
dämonisch
6

duivels (o)

teuflisch, dämonisch, Benehmen

diabolisch (Adjektiv)

1

boshaft (o)

duivels, gedrag
2

böse (o)

duivels, gedrag
3

besessen (a)

demonisch
4
demonisch
5
demonisch, duivels, gedrag
6

satanisch (a)

demonisch
7

teuflisch (a)

demonisch, duivels, gedrag, resembling or characteristic of a devil