presenti (Nomen)

1

Publikum (n)

generale
2
quantità
generale, quantità