DE Phrasen mit en ruines IT Übersetzungen
EN 301 419-1, EN 301 419-2, EN 301 419-3, EN 301 419-7 und EN 301 511 EN 301 419-1, EN 301 419-2, EN 301 419-3, EN 301 419-7 e EN 301 511
EN Line Category/EN-Streckenklasse/EN Catégorie de ligne EN Line Category/EN Streckenklasse/EN Catégorie de ligne/Categoria di linea EN
Zu bewerten gemäß EN 15316-1, EN 15316-2-1, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15232, EN 14825, EN 14511 Da valutare secondo le norme EN 15316-1, EN 15316-2-1, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15232 EN 14825, EN 14511.
Zu bewerten gemäß EN 14825, EN 15243, EN 14511, EN 15232 Da valutare secondo le norme EN 14825, EN 15243, EN 14511, EN 15232.
CEN | EN 14594: 2005 | 6.10.2005 | EN 271: 1995 EN 12419: 1999 EN 139: 1994 EN 1835: 1999 EN 270: 1994 | Das Datum dieser Veröffentlichung | CEN | EN 14594: 2005 | 6.10.2005 | EN 12419: 1999 EN 1835: 1999 EN 270: 1994 EN 139: 1994 EN 271: 1995 | La data di questa pubblicazione |
Käse und Kräuterkäse | 124 | 1 (Frankreich) | EN 1788, mod. EN 1784 EN 1787 EN 1788 | Formaggi alle erbe aromatiche e formaggi | 124 | 1 (Francia) | EN 1788, mod. EN 1784 EN 1787 EN 1788 |
Kräuterkäse | 57 | 0 | EN 1788 EN 1784 EN 1787 | Formaggi alle erbe | 57 | 0 | EN 1788 EN 1784 EN 1787 |
| Chiffres d'affaires 2003 | Bénéfice en 2003 | Bénéfice en 2003 en % | Chiffres d'affaires 2004 | Bénéfice en 2004 | Bénéfice en 2004 en % | | Chiffres d'affaires 2003 | Bénéfice en 2003 | Bénéfice en 2003 en % | Chiffres d'affaires 2004 | Bénéfice en 2004 | Bénéfice en 2004 en % |
Wurstwaren | 102 | | EN 1784, mod. EN 1786 EN 1788 | Insaccati | 102 | | EN 1784 mod. EN 1786 EN 1788 |
Geflügel | 233 | | EN 1784, mod. EN 1786 EN 1788 | Pollame | 233 | | EN 1784 mod. EN 1786 EN 1788 |
Hülsenfrüchte | 12 | | EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 (Screening) | Legumi | 12 | | EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 (per lo screening) |
Ölsaaten | 10 | | EN 1787 EN 1788 EN 13751 | Semi oleosi | 10 | | EN 1787 EN 1788 EN 13751 |
Schalenobst | 214 | | EN 1784, mod. EN 1786 EN 1788 EN 1787 EN 13751 | Frutta a guscio | 214 | | EN 1784 mod. EN 1786 EN 1788 EN 1787 EN 13751 |
Frisches Obst | 148 | | EN 1784, mod. EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 | Frutta fresca | 148 | | EN 1784 mod. EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 |
Trockenobst oder Obsterzeugnisse | 83 | | EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13708 EN 13751 (Screening) L 30.00-3 | Frutta essiccata o prodotti a base di frutta | 83 | | EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13708 EN 13751 (per lo screening) L 30.00-3 |
Kräuter | 357 | 1 | EN 1784 EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 (Screening) | Erbe aromatiche | 357 | 1 | EN 1784 EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 (per lo screening) |
Andere | 33 | | EN 1784 EN 1786 EN 1787 EN 1788 | Altri | 33 | | EN 1784 EN 1786 EN 1787 EN 1788 |
Milch/Milch-erzeugnisse | 52 | 0 | EN 1788 EN 1787 EN 1784 EN 1785 | Latte/prodotti lattiero-caseari | 52 | 0 | EN 1788 EN 1787 EN 1784 EN 1785 |
Wurstwaren | 69 | 0 | EN 1784, mod. EN 1786 EN 1788 EN 1787 | Insaccati | 69 | 0 | EN 1784 mod. EN 1786 EN 1788 EN 1787 |
Hülsenfrüchte | 40 | 0 | EN 1787 EN 1788 EN 13751 (Screening) | Legumi | 40 | 0 | EN 1787 EN 1788 EN 13751 (screening) |
Suppen, Saucen | 69 | 3 | EN 1787 EN 1788 EN 13751 | Minestre, salse | 69 | 3 | EN 1787 EN 1788 EN 13751 |
Getreide und Getreideerzeugnisse | 68 | | EN 1787 EN 1788 EN 13751 | Cereali e prodotti derivati | 68 | | EN 1787 EN 1788 EN 13751 |
Schalenobst | 307 | 0 | EN 1784, mod. EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 | Frutta a guscio | 307 | 0 | EN 1784 mod. EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 |
Frisches Obst | 192 | 1 [9] | EN 1784, mod. EN 1784 EN 1787 EN 1788 EN 13751 | Frutta fresca | 192 | 1 [9] | EN 1784 mod. EN 1784 EN 1787 EN 1788 EN 13751 |
Trockenobst oder Obsterzeugnisse | 213 | 0 | EN 1787 EN 1788 EN 13708 EN 13751 L 30.00-3 | Frutta essiccata o prodotti a base di frutta | 213 | 0 | EN 1787 EN 1788 EN 13708 EN 13751 L 30.00-3 |
Tee, teeähnliche Erzeugnisse | 291 | 0 | EN 1788 EN 1787 EN 13751 EN 13751 (Screening) | Tè e prodotti simili | 291 | 0 | EN 1788 EN 1787 EN 13751 EN 13751 (screening) |
Tischfertige Gerichte | 8 | 0 | EN 1786 EN 1787 EN 1788 | Piatti pronti | 8 | 0 | EN 1786 EN 1787 EN 1788 |
Gewürze, einschließlich Zubereitungen und Gewürzsalz | 1268 | 34 | EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 EN 13751 (Screening) EN 13788 | Spezie, compresi preparati e sale per condimento | 1268 | 34 | EN 1786 EN 1787 EN 1788 EN 13751 EN 13751 (screening) EN 13788 |
Kräuter | 171 | 2 | EN 1787 EN 1788 EN 13751 EN 13788 | Erbe aromatiche | 171 | 2 | EN 1787 EN 1788 EN 13751 EN 13788 |
Nahrungsergänzungsmittel | 90 | 2 | EN 1784, mod. EN 1787 EN 1788 EN 13751 EN 13751 (Screening). | Integratori alimentari | 90 | 2 | EN 1784 mod. EN 1787 EN 1788 EN 13751 EN 13751 (screening) |

DE Wörter ähnlich wie en ruines

IT Wörter ähnlich wie en ruines