Gesuchter Begriff fragil hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
fragil (adj) [easily broken or destroyed] törékeny (adj) [easily broken or destroyed] (adj)
DE Phrasen mit fragil HU Übersetzungen
Das Geschäftsmodell der DEPFA Bank plc, seit Oktober 2007 eine 100 %ige Tochter der HRE, in dem vor allem auf die Finanzierung über den Interbankenmarkt und auf andere kurzfristige unbesicherte Finanzierungsquellen gesetzt wurde, erwies sich während der Liquiditätskrise als extrem fragil, so dass die Bank vor existenzbedrohenden Problemen stand. A 2007. október óta a HRE 100 %-os leányvállalatának minősülő DEPFA Bank plc. üzleti modellje, amely elsősorban a bankközi piacon felvett finanszírozásra és más rövid távú fedezetlen finanszírozási forrásokra alapult, különösen törékenynek bizonyult a likviditási válság idején, olyannyira, hogy a bank a fennmaradását fenyegető problémákkal szembesült.
Die Kommission setzt innerhalb jedes einzelnen geografischen Programms die Mehrjahresrichtbeträge für die Mittelzuweisung im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen dieser Verordnung auf der Grundlage der in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten Kriterien fest, wobei sie neben den Besonderheiten der jeweiligen Programme den spezifischen Schwierigkeiten von Ländern oder Regionen Rechnung trägt, die Krisen oder Konflikte zu bewältigen haben, besonders anfällig oder fragil sind oder häufig von Katastrophen heimgesucht werden. A Bizottság az egyes földrajzi programokon belüli többéves indikatív pénzügyi keretösszegeket e rendelet általános elveivel összhangban, a 3. cikk (2) bekezdésében rögzített feltételek alapján, egyrészt a különböző programok sajátosságait, másrészt a válság sújtotta, instabil, konfliktus- vagy katasztrófahelyzetben lévő országok vagy régiók előtt álló különös nehézségeket szem előtt tartva fogadja el.
Guinea-Bissau ist nach wie vor fragil, und die demokratisch gewählten Institutionen benötigen die Unterstützung der internationalen Partner, um die Umsetzung des Reformprogramms und der Entwicklungsagenda in dem Land fortzusetzen. Bissau-Guinea továbbra is instabil, és az ország reformprogramjának és fejlesztési menetrendjének végrehajtása érdekében a demokratikusan megválasztott hatóságok a nemzetközi partnerek támogatására szorulnak.
Nach der Unterrichtung wandte der Wirtschaftszweig der Union ein, er habe über den gesamten Bezugszeitraum betrachtet nur im UZÜ eine optimale Kapazitätsauslastung erreicht, was zeige, dass seine Erholung erst kürzlich eingesetzt habe und noch sehr fragil sei. A nyilvánosságra hozatalt követően az uniós gazdasági ágazat azt állította, hogy a kapacitáskihasználás a figyelembe vett időszak során csak a felülvizsgálati időszak alatt ért el optimális szintet, ami azt mutatja, hogy az élénkülés csak a közelmúlt fejleménye és elég törékeny.
Nach der Unterrichtung wandte der Wirtschaftszweig der Union ein, er habe über den gesamten Bezugszeitraum betrachtet nur im UZÜ eine optimale Kapazitätsauslastung erreicht, was zeige, dass seine Erholung erst kürzlich eingesetzt habe und noch sehr fragil sei. A nyilvánosságra hozatalt követően az uniós gazdasági ágazat azt állította, hogy a figyelembe vett időszak folyamán csak a felülvizsgálati időszak alatt érte el az optimális szintű kapacitáskihasználást, azaz a felépülés még igen friss és sérülékeny.
Die Bank of Greece war der Ansicht, dass das Ergreifen von Abwicklungsmaßnahmen und insbesondere die Versteigerung der Einlagen im Rahmen des Abwicklungsverfahrens (Artikel 63D des Gesetzes 3601/2007) sowie die Schließung der entsprechenden Finanzierungslücke äußerst wichtig waren, um das zunehmende Vertrauen der Einleger, das sich infolge des erfolgreichen Abschlusses des PSI-Programms und des zweiten Anpassungsprogramms eingestellt hatte, zu erhalten, und dass die Marktstimmung trotz des jüngsten Stimmungsumschwung fragil war. A Görög Nemzeti Bank úgy ítélte meg, hogy szanálási intézkedések megtétele és különösen a betétek elárverezése a szanálási keretrendszerrel (3601/2007. sz. törvény 63(D) cikke) összefüggésben, valamint a vonatkozó finanszírozási rés finanszírozása döntő a befektetői bizalomnak a PSI és a második kiigazítási program sikeres lezárását követően bekövetkezett növekedése fenntartása érdekében, továbbá, hogy – a piaci vélekedés közelmúltbeli pálfordulása ellenére – e vélekedés törékeny.
20. Die EU wird auf schwierige Partner und fragile Staaten, in denen ein Drittel der Armen der Welt lebt, besser eingehen. Die EU wird ihre Bemühungen im Bereich der Konfliktprävention [6] verstärken und Maßnahmen unterstützen, mit denen verhindert werden soll, dass Staaten fragil werden; hierzu gehören etwa Reformen bei der Staatsführung, die Beachtung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit, die Korruptionsbekämpfung und der Aufbau funktionstüchtiger staatlicher Institutionen, damit diese eine Reihe grundlegender Aufgaben wahrnehmen und den Bedürfnissen ihrer Bürger gerecht werden können. Die EU wird so weit wie möglich im Rahmen staatlicher Systeme und Strategien zur Kapazitätserweiterung in fragilen Staaten beitragen. Die EU tritt dafür ein, auch in äußerst schwierigen Situationen weiterhin Engagement zu zeigen, um das Entstehen von Staaten ohne effektive Staatsgewalt zu verhindern. 20. Az EU javítani fog a nehéz partnerségekkel és azon törékeny helyzetű államokkal kapcsolatos tevékenységein, ahol a világ szegényeinek egyharmada él. Az EU fokozza majd a konfliktusmegelőzési munkára [6] irányuló erőfeszítéseit, és támogatni fogja az államok törékeny helyzete kialakulásának elkerülését a kormányzati reformok, a jogállamiság, a korrupcióellenes intézkedések és a működőképes állami intézmények kiépítése révén, annak érdekében, hogy segítse ezeket az országokat egyes alapvető feladatok ellátásában, és abban, hogy meg tudjanak felelni állampolgáraik igényeinek. Az EU lehetőség szerint az állami rendszereken és stratégiákon keresztül folytatja tevékenységét, hogy növelje a törékeny helyzetű államok kapacitását. Az EU felszólít arra, hogy a legnehezebb helyzetben is elkötelezettnek kell maradni, hogy megelőzhető legyen a működésképtelen államok kialakulása.
Die Republik Moldau verbuchte 2004 ein BIP-Wachstum von mehr als 7 %, während die Inflationsrate zweistellig blieb, was auf eine starke Inlandsnachfrage bei schnellem Geldmengenwachstum (als Ergebnis umfangreicher Überweisungen) zurückzuführen ist. Die Finanzpolitik wurde 2004 erheblich gelockert. Die Republik Moldau konnte in gewissem Umfang einen Schuldenerlass bei privaten Gläubigern erwirken und hat die Zinszahlungen an Gläubiger des Pariser Klubs wieder aufgenommen. Infolge dessen ist die Verschuldung in Relation zum BIP auf unter 40 % gesunken. Allerdings bleibt die Wirtschaft sehr fragil. Das Leistungsbilanzdefizit betrug annähernd 7 % des BIP, wobei Direktinvestitionen aus dem Ausland durch immer wieder zu beobachtende Eingriffe des Staates in die Volkswirtschaft gebremst werden. Moldovában a GDP-növekedés 2004-ben meghaladta a 7%-ot, de az infláció két számjegyű maradt, amely a gyors pénznövekedés közepette meglévő erős belföldi keresletet tükrözte (hazatutalások megsokszorosodásának eredménye). 2004-ben a költségvetési politika helyzete jelentősen megállapodott. Moldova magánhitelezőitől adósság-elengedéshez jutott, és folytatta a kamatfizetést a Párizsi Klubba tartozó hitelezőinek. Ennek eredményeképpen a GDP-arányos adósság 40% alá csökkent. Ennek ellenére a gazdaság meglehetősen törékeny marad. A folyó fizetésimérleg-hiány megközelítette a GDP 7%-át, a külföldi közvetlen tőkebefektetéseket az állam a gazdasági beavatkozási gyakorlata hátráltatja.
Man wusste gleichwohl, dass die Lage fragil war und dass es, solange die auf Eis gelegten Konflikte nicht gelöst sind, keine wirkliche Entwicklung (sozialer oder wirtschaftlicher Art) wird geben können. Tudtuk, hogy a helyzet törékeny, és amíg a konfliktusok nincsenek megoldva, semmifajta fejlődés nem lehetséges.
Aber der Prozess ist sehr fragil und kann leicht wieder umschlagen. De a folyamat törékeny és könnyen visszafordítható.
S113/08 vorgelegt wurde und in dem davor gewarnt wird, dass der Klimawandel die Staaten und Regionen in der Welt zu überfordern droht, die ohnehin fragil und konfliktreich sind, wodurch neue Migrationsströme entstehen und die Sicherheitsrisiken für die EU verschärft werden; fordert die Kommission auf, bei ihren Frieden stiftenden Bemühungen den Klimawandel in ihre Überlegungen mit einzubeziehen; S113/08 következtetéseit, figyelmeztetve arra, hogy az éghajlatváltozás fenyegeti a világ túlterhelt államait és régióit – amelyek már eleve sérülékenyek és ki vannak téve a konfliktusnak – új bevándorlási hullámokat generál, és fokozza az EU-t fenyegető biztonsági kockázatokat; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az éghajlatváltozási szempontokat béketeremtő törekvései során;
S113/08, 14. März 2008. enthaltenen Schlussfolgerungen, das dem Europäischen Rat im März 2008 von dem Hohen Vertreter der EU und der Kommission vorgelegt wurde und in dem davor gewarnt wird, dass der Klimawandel die Staaten und Regionen in der Welt zu überfordern droht, die ohnehin fragil und konfliktreich sind, wodurch neue Migrationsströme entstehen und die Sicherheitsrisiken für die EU verschärft werden; fordert die Kommission auf, bei ihren Frieden stiftenden Bemühungen den Klimawandel in ihre Überlegungen mit einzubeziehen; S113/08, 2008. március 14 következtetéseit, figyelmeztetve arra, hogy az éghajlatváltozás fenyegeti a világ túlterhelt államait és régióit, amelyek már eleve sérülékenyek és ki vannak téve a konfliktusnak, új bevándorlási hullámokat generálnak, és megerősítik az EU-t fenyegető biztonsági kockázatokat; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az éghajlatváltozási szempontokat béketeremtő törekvései során;
42. stellt fest, dass die Lage im Kosovo weiter stabil und friedlich, jedoch fragil ist; ist besorgt über die schwerwiegenden Probleme und Verstöße gegen das Wahlgesetz, zu denen es in mehreren Gemeinden während der jüngsten Wahlen gekommen ist, und fordert die EU auf, die Lage der Demokratie im Kosovo genauer zu beobachten; fordert alle Beteiligten dringend auf, Maßnahmen zu treffen, um die demokratischen Rechte und Lebensbedingungen aller Menschen, die im Kosovo leben, zu verbessern, und betont, wie wichtig die Wahlreform und faire Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs des Kosovo zur Demokratie sind; fordert die Politiker des Kosovo auf, die Verfassung zu respektieren; fordert die neue Regierung und das Parlament des Kosovo mit Nachdruck auf, künftige Wahlprozesse zu verbessern, um die demokratischen Rechte aller Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu gewährleisten und die Aussichten des Landes auf seine europäische Integration zu verbessern; ist sich der Tatsache bewusst, dass nicht alle Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt haben; 42. megjegyzi, hogy a koszovói helyzet továbbra is stabil és békés, de törékeny; aggodalommal töltik el a legutóbbi választások során több önkormányzatban előforduló súlyos problémák és választójogi jogsértések miatt, és felszólítja az EU-t, hogy szorosan kísérje figyelemmel a demokrácia helyzetét Koszovóban; sürget minden érintettet, hogy tegyenek lépéseket a Koszovóban élők demokratikus jogainak és jólétének javítására, valamint hangsúlyozza a Koszovóban jelenleg zajló demokratikus átmenet részét képező választási reform és tisztességes választások fontosságát; felszólítja a koszovói politikusokat, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt; sürgeti a koszovói új kormányt és parlamentet, hogy javítsák a jövőbeli választási folyamatokat a koszovói polgárok demokratikus jogainak biztosítása és az ország európai kilátásainak javítása érdekében; tudatában van annak, hogy nem minden tagállam ismerte el Koszovó függetlenségét;
11. betont, wie wichtig ein differenzierter Ansatz bei der Bewertung der Wirksamkeit der Hilfe ist, bei dem der Stand der Entwicklung der Empfängerländer (am wenigsten entwickelt, fragil oder mit mittlerem Einkommen) und deren spezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden; hebt hervor, dass es angesichts der hohen Anzahl fragiler Staaten und der Tatsache, dass diese am weitesten von der Erreichung der MDG entfernt sind – sie repräsentieren 75 % des Defizits –, wichtig ist, diesem Thema besondere Aufmerksamkeit zu schenken; 11. hangsúlyozza a segélyhatékonyság differenciált megközelítésének fontosságát, amely figyelembe veszi a támogatásban részesülő országok (legkevésbé fejlett, sérülékeny és közepes jövedelmű országok) fejlettségi szintjét és sajátos igényeit; kiemeli, hogy tekintettel a sérülékeny államok magas számára, valamint arra, hogy ők állnak legtávolabb a millenniumi fejlesztési célok (MDG-k) megvalósításától és a hiány 75%-áért felelősek, fontos, hogy ez a probléma külön figyelmet kapjon;
Laut den spanischen Behörden ist die Beschäftigungssituation in der betroffenen Region fragil, da sich die Krise vor allem auf traditionelle Sektoren wie die Textilindustrie oder auf Sektoren ausgewirkt hat, die in Beziehung zum Baugewerbe stehen, wie Keramik oder Steinbearbeitung, wobei diese Sektoren in der Region eine wichtige Rolle spielen. A spanyol hatóságok szerint az érintett térség foglalkoztatási helyzete rendkívül törékenynek tűnik, tekintettel a válság hagyományos ágazatokra – például a textilipar –, vagy az építéssel kapcsolatos ágazatokra – például a kerámiaipar, vagy a kőmegmunkálás (vágás, formázás és csiszolás) – gyakorolt hatása miatt, mivel ezen ágazatok nagyon fontosak a régió gazdasága szempontjából.
begrüßt den europäischen Konsens über die Entwicklung und die klare Zusage der EU, sich um Länder zu kümmern, die von Konflikten betroffen sind oder deren staatliche Einrichtungen fragil sind, sowie die ebenso deutliche Zusage der EU, dazu beizutragen, die Millenniums-Entwicklungsziele zu verwirklichen, wozu auch eine Bildungspolitik für alle gehört; begrüßt, dass die Kommission und die pakistanische Regierung sich gemeinsam darauf geeinigt haben, dass die Bildung in Pakistan eine Priorität darstellt, und dass einige neue Bildungsprojekte in den Provinzen Sindh und an der Nordwestgrenze bereits vorbereitet werden; fordert die EU auf, ihre finanzielle und technische Unterstützung für die pakistanische Regierung in diesem Zusammenhang fortzuführen; fordert die pakistanische Regierung auf, die staatlichen Schulen finanziell erheblich stärker zu unterstützen und auf eine Reform des Systems hinzuarbeiten, insbesondere indem sektiererische und Dschihad-befürwortende Elemente beseitigt werden; und unverzüglich Schritte zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz zu unternehmen; üdvözli a fejlesztésről kialakított európai konszenzust és az EU egyértelmű kötelezettségvállalását a konfliktus vagy az állam törékeny helyzete által érintett országok megsegítésére, valamint a millenniumi fejlesztési célkitűzések (MFC-k) megvalósításában nyújtott segítség melletti, ugyanilyen egyértelmű elkötelezettségét, az egyetemes oktatáspolitikát is beleértve, üdvözli, hogy a Bizottság és a pakisztáni hatóságok közötti megállapodás alapján az oktatás elsőbbséget élvező ügy volt Pakisztánban, és hogy néhány új oktatási projekt már előkészítés alatt áll Szind és Észak-Nyugat határvidéki tartományban; felhívja az EU-t, hogy e vonatkozásban folytassa a pakisztáni kormány pénzügyi és műszaki támogatását; felhívja Pakisztán kormányát, hogy jelentősen növelje az állami iskolarendszernek nyújtott pénzügyi támogatást, és törekedjen a rendszer megreformálására, elsősorban a szektás és dzsihádista elemek eltávolítása révén, és hogy tegyen azonnali lépéseket az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása érdekében;
in der Erwägung, dass staatliche Fragilität eher ein empirisches als ein normatives Konzept und eine abhängige Größe ist, nicht aber einen ursprünglichen Zustand beschreibt; in der Erwägung, dass eine Situation der Fragilität entweder vor oder nach einer Krise existiert; in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Entscheidung, wann Staaten nicht mehr „fragil“ sind, bei ihren Bürgern liegen sollte, mivel egy állam törékeny helyzete jobbára tapasztalati, mintsem normatív fogalom, amely egy függő változó, nem pedig egy eredeti állapot; mivel egy törékeny helyzet válságok előtt vagy után alakul ki; mivel a „törékeny” helyzet megszűnésének megállapítása az adott állam polgárainak a felelőssége kell hogy legyen;
in der Erwägung, dass es trotz der Tatsache, dass keine eindeutige praxisbezogene Definition des Begriffs existiert, möglich ist, die Staaten zu identifizieren, die Situationen der Fragilität verzeichnen, und dass die Zahl der Staaten, die die Weltbank als „fragil“ einstuft, sich zwischen 2000 und 2006 von 14 auf 26 fast verdoppelt hat, darunter 14 subsaharische Länder Afrikas, mivel annak ellenére, hogy a fogalom meghatározása nem egyértelmű, arra lehetőséget ad, hogy meghatározza a törékeny helyzeteket átélő államokat, és a Világbank által „törékenynek” ítélt államok száma 2000 és 2006 között 14-ről 26-ra, majdnem kétszeresre emelkedett, amelyek közül 14 ország Afrika Szaharától délre eső részén fekszik;
begrüßt den europäischen Konsens über die Entwicklung und die klare Zusage der EU, sich um Länder zu kümmern, die von Konflikten betroffen sind oder deren staatliche Einrichtungen fragil sind, sowie die ebenso deutliche Zusage der EU, die Millenniums-Entwicklungsziele zu verwirklichen, wozu auch eine Bildungspolitik gehört; fordert die pakistanische Regierung auf, die finanzielle Unterstützung zur Einrichtung und zum Ausbau eines staatlichen Schulsystems mit einem breit angelegten Curriculum im ganzen Land, auch in den Stammesgebieten, erheblich aufzustocken; fordert die Regierung auf, ihre Zusagen zu erfüllen, eine echte Kontrolle über die Medressen (Koranschulen), die derzeit von Extremisten kontrolliert werden, durchzusetzen; üdvözli a fejlesztésről kialakított európai konszenzust és az EU egyértelmű kötelezettségvállalását a konfliktus vagy az állam törékeny helyzete által érintett országok megsegítésére, valamint a millenniumi fejlesztési célkitűzések (MFC-k) megvalósításában nyújtott segítség melletti, ugyanilyen egyértelmű elkötelezettségét, az egyetemes oktatáspolitikát is beleértve; felhívja Pakisztán kormányát, hogy jelentősen növelje egy országos – beleértve a törzsi területeket –, átfogó alapokon nyugvó állami iskolarendszer kialakításához és fejlesztéséhez nyújtott pénzügyi támogatást; felhívja a kormányt, hogy tegyen eleget kötelezettségvállalásainak és juttasson érvényre tényleges ellenőrzést a szélsőségesek befolyása alatt álló madraszák felett;
in der Erwägung, dass staatliche Fragilität eher ein empirisches als ein normatives Konzept und eine abhängige Größe ist, nicht aber einen ursprünglichen Zustand beschreibt; in der Erwägung, dass eine Situation der Fragilität entweder vor oder nach einer Krise existieren kann; in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Entscheidung, wann Staaten nicht mehr "fragil" sind, bei ihren Bürgern liegen sollte, mivel egy állam törékeny helyzete jobbára tapasztalati, mintsem normatív fogalom, amely egy függő változó, nem pedig egy eredeti állapot; mivel egy törékeny helyzet válságok előtt vagy után alakul ki; mivel a "törékeny" helyzet megszűnésének megállapítása az adott állam polgárainak a felelőssége kell hogy legyen;
in der Erwägung, dass es trotz der Tatsache, dass keine eindeutige praxisbezogene Definition des Begriffs existiert, möglich ist, die Staaten zu identifizieren, die Situationen der Fragilität verzeichnen, und dass die Zahl der Staaten, die die Weltbank als "fragil" einstuft, sich zwischen 2000 und 2006 von 14 auf 26 fast verdoppelt hat, darunter 14 subsaharische Länder Afrikas, mivel annak ellenére, hogy a fogalom meghatározása nem egyértelmű, arra lehetőséget ad, hogy meghatározza a törékeny helyzeteket átélő államokat, és a Világbank által "törékenynek" ítélt államok száma 2000 és 2006 között 14-ről 26-ra, majdnem kétszeresre emelkedett, amelyek közül 14 ország Afrika Szaharától délre eső részén fekszik;
vorgelegt wurde und in dem davor gewarnt wird, dass der Klimawandel die Staaten und Regionen in der Welt zu überfordern droht, die ohnehin fragil und konfliktreich sind, wodurch neue Migrationsströme entstehen und die Sicherheitsrisiken für die Europäische Union verschärft werden; fordert die Kommission auf, bei ihren Frieden stiftenden Bemühungen den Klimawandel in ihre Überlegungen mit einzubeziehen; következtetéseit, figyelmeztetve arra, hogy az éghajlatváltozás fenyegeti a világ túlterhelt államait és régióit – amelyek már eleve sérülékenyek és ki vannak téve a konfliktusnak – új bevándorlási hullámokat generál, és fokozza az EU-t fenyegető biztonsági kockázatokat; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az éghajlatváltozási szempontokat béketeremtő törekvései során;
stellt fest, dass die Lage im Kosovo weiter stabil und friedlich, jedoch fragil ist; ist besorgt über die schwerwiegenden Probleme und Verstöße gegen das Wahlgesetz, zu denen es in mehreren Gemeinden während der jüngsten Wahlen gekommen ist, und fordert die EU auf, die Lage der Demokratie im Kosovo genauer zu beobachten; fordert alle Beteiligten dringend auf, Maßnahmen zu treffen, um die demokratischen Rechte und Lebensbedingungen aller Menschen, die im Kosovo leben, zu verbessern, und betont, wie wichtig die Wahlreform und faire Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs des Kosovo zur Demokratie sind; fordert die Politiker des Kosovo auf, die Verfassung zu respektieren; fordert die neue Regierung und das Parlament des Kosovo mit Nachdruck auf, künftige Wahlprozesse zu verbessern, um die demokratischen Rechte aller Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu gewährleisten und die Aussichten des Landes auf seine europäische Integration zu verbessern; ist sich der Tatsache bewusst, dass nicht alle Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt haben; megjegyzi, hogy a koszovói helyzet továbbra is stabil és békés, de törékeny; aggodalommal töltik el a legutóbbi választások során több önkormányzatban előforduló súlyos problémák és választójogi jogsértések miatt, és felszólítja az EU-t, hogy szorosan kísérje figyelemmel a demokrácia helyzetét Koszovóban; sürget minden érintettet, hogy tegyenek lépéseket a Koszovóban élők demokratikus jogainak és jólétének javítására, valamint hangsúlyozza a Koszovóban jelenleg zajló demokratikus átmenet részét képező választási reform és tisztességes választások fontosságát; felszólítja a koszovói politikusokat, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt; sürgeti a koszovói új kormányt és parlamentet, hogy javítsák a jövőbeli választási folyamatokat a koszovói polgárok demokratikus jogainak biztosítása és az ország európai kilátásainak javítása érdekében; tudatában van annak, hogy nem minden tagállam ismerte el Koszovó függetlenségét;
betont, wie wichtig ein differenzierter Ansatz bei der Bewertung der Wirksamkeit der Hilfe ist, bei dem der Stand der Entwicklung der Empfängerländer (am wenigsten entwickelt, fragil oder mit mittlerem Einkommen) und deren spezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden; hebt hervor, dass es angesichts der hohen Anzahl fragiler Staaten und der Tatsache, dass diese am weitesten von der Erreichung der MDG entfernt sind – sie repräsentieren 75 % des Defizits –, wichtig ist, diesem Thema besondere Aufmerksamkeit zu schenken; hangsúlyozza a segélyhatékonyság differenciált megközelítésének fontosságát, amely figyelembe veszi a támogatásban részesülő országok (legkevésbé fejlett, sérülékeny és közepes jövedelmű országok) fejlettségi szintjét és sajátos igényeit; kiemeli, hogy tekintettel a sérülékeny államok magas számára, valamint arra, hogy ők állnak legtávolabb a millenniumi fejlesztési célok (MDG-k) megvalósításától és a hiány 75%-áért felelősek, fontos, hogy ez a probléma külön figyelmet kapjon;
in der Erwägung, dass Inseln durch den Klimawandel gefährdet sind, denn auf ihnen ist die Artenvielfalt besonders groß und die Ökosysteme sind sehr fragil; mivel a szigetek a biológiai sokféleség magas szintje és a sérülékeny ökoszisztémák miatt érzékenyek az éghajlatváltozásra,
DE Synonyme für fragil HU Übersetzungen
fein [mit Feingefühl] nagyszerű (adj)
taktvoll [mit Feingefühl] tapintatos (adj)
dünn [durchscheinend] híg (adj n v)
durchsichtig [durchscheinend] átlátszó
zierlich [durchscheinend] méltóságteljes (adj)
transparent [durchscheinend] átlátszó
knapp [dünn] tömör (adj)
eng [dünn] szűk
schwach [dünn] gyenge (adj)
präzise [dünn] pontosan
schmal [dünn] szűk
weich [dünn] rugalmas (adj)
verfallen [dünn] tönkremegy (n v)
dürr [dünn] terméketlen (adj n)
spärlich [dünn] ritka
schlank [dünn] vékony
stilvoll [dünn] divatos (adj)
genau [dünn] pontosan
niedlich [dünn] édes
sommerlich [dünn] nyárias (adj)