DE Phrasen mit cracker HU Übersetzungen
Ammoniak-Cracker mit Betriebsdrücken größer/gleich 3 MPa zur Produktion von Schwerem Wasser nach dem Ammoniak-Wasserstoff-Austauschverfahren, Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó ammónia krakkolóüzem, legalább 3MPa üzemi nyomással;
Ammoniak-Cracker mit Betriebsdrücken größer/gleich 3 MPa zur Produktion von Schwerem Wasser nach dem Ammoniak-Wasserstoff-Austauschverfahren, Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó ammónia krakkolóüzem, legalább 3 MPa üzemi nyomással;
Auch die mit der Steam-Cracker-Produktion verbundenen Unsicherheiten bei der Propylenversorgung würden verringert. Csökkentené egyúttal a propilénellátás bizonytalanságát az ügyfelek számára, ami a gőzkrakkoló termelésének zavaraihoz kapcsolódó probléma.
Die Leitlinien für die Regenerierung katalytischer Cracker und andere katalytische Regenerationsverfahren sowie für Flexicoker-Emissionen wurden überarbeitet, um den spezifischen technischen Merkmalen dieser Anlagen Rechnung zu tragen. Megtörtént a katalitikus krakkolók regenerálásából és más katalizátorregenerálásból, valamint a flexikokszolókból származó kibocsátásokra vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata, hogy az tükrözze az ilyen létesítmények sajátos műszaki feltételeit.
Ammoniak-Cracker mit Betriebsdrücken größer/gleich 3 MPa zur Produktion von Schwerem Wasser nach dem Ammoniak-Wasserstoff-Austauschverfahren, Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó ammónia krakkolóüzem, legalább 3MPa üzemi nyomással;
Kekse, Cracker, Knäckebrot und Ähnliches Kekszek, sós kekszek, ropogós kenyér és hasonlók
Kekse, Cracker, Knäckebrot und Ähnliches (außer Gebäck und Kuchen) mit folgenden Unterkategorien: Kekszek, sós kekszek, ropogós kenyér és hasonlók (kivéve a cukrászati termékeket és a süteményeket)
Cracker (z. B. Cream Cracker, Soda Cracker, Aperitifcracker) Sós kekszek (pl. krémes sós kekszek, szódás sós kekszek, snack sós kekszek)
Für die Überwachung von Emissionen aus der Regeneration katalytischer Cracker (anderer Katalysatoren und Flexicoker) in Mineralölraffinerien entspricht die vorgegebene Unsicherheit der Gesamtunsicherheit aller Emissionen aus dieser Quelle. A katalitikus krakkolók regenerálásából (más katalizátorregenerálások és flexikokszolók) származó kibocsátás ásványolaj-finomítókban történő nyomon követése esetében az előírt bizonytalanság a szóban forgó forrás összesített kibocsátásához kapcsolódik.
Der Anlagenbetreiber berücksichtigt mindestens die folgenden potenziellen CO2-Emissionsquellen: Kessel; Prozessfeuerungen, interne Verbrennungsmotoren/Turbinen; katalytische und thermische Oxidatoren; Kokskalzinieröfen; Löschwasserpumpen; Not-/Ersatzgeneratoren; Fackeln, Verbrennungsöfen; Cracker; Wasserstoffproduktionseinheiten; Claus-Anlage; katalytische Regeneration (durch katalytisches Cracken und andere katalytische Verfahren) und Kokserzeugungsanlagen (Flexicoking, Delayed Coking). Az üzemeltető legalább a CO2-kibocsátás következő potenciális forrásait veszi figyelembe: kazánok, technológiai fűtőberendezések/feldolgozó berendezések, belső égésű motorok és turbinák, katalitikus és termikus oxidációs eljárások, kokszkalcináló kemencék, tűzivízszivattyúk, biztonsági/készenléti generátorok, fáklyák, tüzelőberendezések, krakkolók, hidrogéngyártó egységek, Claus technológiai egységek, katalizátor-regenerálások (katalitikus krakkolásnál és más katalitikus eljárásoknál) és kokszolók (flexikokszolás, késleltetett kokszolás).
Abweichend von den Artikeln 24 und 25 werden Emissionen aus der Regenerierung katalytischer Cracker und anderer Katalysatoren und aus Flexicokern anhand einer Massenbilanz überwacht, wobei die Zusammensetzung der zugeführten Luft und der Abgase berücksichtigt wird. A 24. és 25. cikktől eltérve a katalitikus krakkolók regenerálásából, más katalizátorregenerálásból, valamint a flexikokszokból származó kibocsátást anyagmérleg alkalmazásával kell nyomon követni, figyelembe véve a belépő levegő és a füstgáz állapotát.
Cracker auf Kartoffelbasis Burgonyaalapú kekszek
Cracker ausgenommen Cracker auf Kartoffelbasis Sós kekszek, a burgonyaalapú kekszek kivételével
Zwischen den einzelnen Proben muss ausreichend Zeit und/oder ein geeigneter Geschmacksneutralisierer (Wasser in Flaschen und ungesalzene Cracker) zur Verfügung gestellt werden. Az egyes minták felszolgálása között elegendő időt és/vagy megfelelő „szájpadlástisztítást” (ásványvíz és sótlan ropogtatnivaló) kell biztosítani.
Weizen, Roggen, Gerste, Mais, Reis, Hafervollkornbrot, Weißbrot, Cracker, Frühstückszerealien, Teigwaren Magvak: búza, rozs, árpa, kukorica, rizs, zab, teljes kiörlésű lisztből készült kenyér, fehérkenyér, sós kekszek, reggeli gabonapelyhek, tésztafélék
(28) Die Pipeline wäre von strategischer Bedeutung für den Fortbestand der chemischen Industrie in der Region. In einer Studie aus dem Jahre 1998 wird das Fehlen einer geeigneten Infrastruktur als größter Wettbewerbsnachteil herausgestellt. Im Gegensatz dazu verfügen die USA über ein zusammenhängendes Rohrleitungsnetz. Die Pipeline würde den Transport flexibler machen, da sie als "Speicher" fungieren und allen Nutzern einen direkten, nahegelegenen Zugang bieten könnte. Auch die mit der Steam-Cracker-Produktion verbundenen Unsicherheiten bei der Propylenversorgung würden verringert. (28) A csővezeték stratégiai jelentőséget öltene a vegyipar életképessége számára az érintett régióban. Egy 1998-as tanulmány a megfelelő infrastruktúra hiányát tárta fel, mint a versenyképességet rontó fő tényezőt. Más a helyzet az Egyesült Államokban, ahol létezik egy nagyon fejlett hálózat. A csővezeték igen nagy mértékben könnyítene a szállítási műveleteken, mivel tárolási helyként szolgál, közvetlen és közeli hozzáféréssel valamennyi felhasználó számára. Csökkentené egyúttal a propilénellátás bizonytalanságát az ügyfelek számára, ami a gőzkrakkoló termelésének zavaraihoz kapcsolódó probléma.
(Sache COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets) (Ügyszám COMP/M.4401 – Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets)
1. Am 20. November 2006 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates [1] bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das Unternehmen Basell Polyolefine GmbH (%quot%Basell%quot%, Deutschland), das dem Mitglied der Gruppe Access Industries (%quot%Access Industries%quot%, USA) AI International S.à.r.l. (Luxemburg) gehört, erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ratsverordnung die Kontrolle über eine Cracker-Anlage in Münchsmünster, Deutschland, sowie bestimmte weitere verbundene Vermögenswerte (%quot%Münchsmünster Cracker%quot%, Deutschland) durch Aktienkauf. 1. 2006. november 20-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet [1] 4. cikke szerint bejelentést kapott az Access Industries group (a továbbiakban: Access Industries, Egyesült Államok) csoporthoz tartozó AI International S.à.r.l. (Luxemburg) tulajdonában álló Basell Polyolefine GmbH (a továbbiakban: Basell, Németország) tervezett összefonódásáról, amely szerint e vállalkozás eszközvásárlás útján irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a Münchsmünsterben (Németország) található aprítóüzem, valamint néhány kapcsolódó eszköz (a továbbiakban: Münchsmünster Cracker, Németország) felett.
- Münchsmünster Cracker: Steamcracker in Münchsmünster, Bayern, in dem Olefine wie Ethylen und Propylen als Grundstoffe für die petrochemische Industrie hergestellt werden. - a Münchsmünster Cracker esetében: a petrolkémia iparban nyersanyagként használt olefineket, például etilént és propiletilént gyártó gőzkrakkoló üzem Münchsmünsterben (Bajorország).
Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Fax-Nr. (32-2) 2964301 oder 2967244) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets, an folgende Anschrift übermittelt werden: Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz érkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4401 – Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets és kapcsolódó eszközök hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon ((32-2) 2964301 vagy 2967244) vagy postai úton a következő címre: