Gesuchter Begriff zeitweise hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
zeitweise (adv) [not permanently] tilapäisesti (adv) [not permanently]
zeitweise (adv) [not permanently] väliaikaisesti (adv) [not permanently]
DE Phrasen mit zeitweise FI Übersetzungen
Welche Anlagen wendeten zeitweise andere Ebenenkonzepte an als die mit den zuständigen Behörden vereinbarten? Mitkä laitokset sovelsivat väliaikaisesti erilaisia määrittämistasomenetelmiä kuin niitä, joista oli sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa?
Für welche Anlagen wurden zeitweise andere Ebenenkonzepte angewendet als die mit den zuständigen Behörden vereinbarten? Mitkä laitokset sovelsivat väliaikaisesti erilaisia määrittämistasomenetelmiä kuin niitä, joista oli sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa?
Dieses schließt eine zeitweise Unterbrechung der Anzeige aus Sicherheitsgründen nicht aus. Tämä ei estä sitä, että tieto voi väliaikaisesti poistua näytöltä turvallisuussyistä.
Kann zeitweise durch Pistensichtweite für mittleren Bereich ersetzt werden, wenn vom Staat des Flugplatzes genehmigt. Voidaan korvata tilapäisesti keskiosan RVR:llä, jos lentopaikan valtio sen hyväksyy.
TEIL E — ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR ZEITWEISE UNBESETZTE MASCHINENRÄUME E OSA – AJOITTAIN MIEHITTÄMÄTTÖMIÄ KONEISTOTILOJA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET
ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR ZEITWEISE UNBESETZTE MASCHINENRÄUME AJOITTAIN MIEHITTÄMÄTTÖMIÄ KONEISTOTILOJA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET
Zeitweise unbesetzte Maschinenräume .5 Ajoittain miehittämättömät koneistotilat
Kulturen, die zeitweise unter Schutzeinrichtungen und zeitweise im Freiland stehen, werden den Flächen unter Schutzeinrichtungen zugeordnet, wenn sie nicht nur sehr kurzfristig unter Schutzeinrichtungen stehen; Sellaiset viljelyalat, joilla kasveja kasvatetaan osan aikaa lasin alla ja osan aikaa avomaalla, merkitään kokonaisuudessaan kasvihuoneviljelyaloiksi, jollei lasin alla tapahtunut viljely ole ollut erittäin lyhytaikaista;
die Kosten für ganz oder zeitweise für die Durchführung der Untersuchungen abgestelltes Personal; testien suorittamiseen koko- tai osa-aikaisesti osoitetusta henkilöstöstä aiheutuneet kustannukset;
ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR MIT ZEITWEISE UNBESETZTEN MASCHINENRÄUMEN GEBAUTE SCHIFFE AJOITTAIN MIEHITTÄMÄTTÖMILLÄ KONEISTOTILOILLA VARUSTETTUJA ALUKSIA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET
.5 Zeitweise unbesetzte Maschinenräume .5 Ajoittain miehittämättömät koneistotilat
zeitweise unter Bedingungen zur Verhinderung von Kontamination, aufgrund mangelnder Kapazitäten für solche Produkte, die entsteht aufgrund väliaikaisesti saastumisen estävissä olosuhteissa, jotta voidaan vastata tällaisten tuotteiden käsittelykapasiteetin puutteeseen, joka johtuu
je nach Schwere des Verstoßes zeitweise Aussetzung oder Streichung des Eintrags des Marktteilnehmers im Register. keskeytettävä tai peruutettava toimijan rekisteröinti sen mukaan, kuinka vakavasta laiminlyönnistä on kyse.
je nach Schwere des Verstoßes zeitweise Aussetzung oder Streichung des Eintrags des Marktteilnehmers im Register. keskeyttää tai peruuttaa toimijan rekisteröinnin laiminlyönnin vakavuuden mukaan.
der Schuldner sollte eine zeitweise Aussetzung einzelner Durchsetzungsmaßnahmen beantragen können; velallisen olisi voitava pyytää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden väliaikaista keskeyttämistä;
Nach Artikel 3 Absatz 4 dieser Verordnung kommt es auf diesen Flughäfen zumindest zeitweise zu Kapazitätsproblemen. Asetuksen (ETY) N:o 95/93 3 artiklan 4 kohdan mukaan näillä lentoasemilla on ainakin ajoittain kapasiteettirajoitteita.
Nach Artikel 3 Absatz 4 dieser Verordnung kommt es auf diesen Flughäfen zumindest zeitweise zu Kapazitätsproblemen. Asetuksen (ETY) N:o 95/93 3 artiklan 4 kohdan mukaan näillä lentoasemilla on ainakin ajoittain kapasiteettirajoitteita.
- von den Mitgliedstaaten angestellt sein und der Kommission zeitweise oder gezielt zur Verfügung gestellt werden. - jäsenvaltioiden palkkaamia ja komission käytettävissä tilapäisesti tai tätä tehtävää varten.
Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für Gastwissenschaftler, die bei der Agentur zeitweise beschäftigt sind. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa tilapäisellä komennuksella olevista vierailevista tutkijoista aiheutuvat kulut.
1 5 2 0 | Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte | 290000 | 265000 | 290000 | 272600 | 1 5 2 0 | Kansalliset asiantuntijat | 290000 | 265000 | 290000 | 272600 |
d) 'Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb': Fahrzeug, das zeitweise mit Ottokraftstoff und zeitweise entweder mit Flüssiggas oder Erdgas betrieben werden kann.%quot% d) 'kahdella polttoaineella toimivalla ajoneuvolla' ajoneuvoa, joka voi toimia osan ajasta bensiinillä ja osan ajasta myös joko nestekaasulla tai maakaasulla.%quot%
Produktionsanlagen in Schweden, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich mussten zeitweise oder auf Dauer stillgelegt werden. Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa sijaitsevat tuotantolaitokset on suljettu tilapäisesti tai pysyvästi.
In Frankreich hatten fünf Millionen Haushalte zeitweise keinen Strom, so der EU-Kommissar. Mannermaan sähkönjakeluverkko pitkälti pimeni reilu viikko sitten lauantaina ketjureaktion seurauksena.
Dies trug wenigstens zeitweise zur Stabilisierung der US-Währung bei. Tämä vaikutti osaltaan Yhdysvaltojen valuutan vakauttamiseen ainakin väliaikaisesti.
Kulturen, die zeitweise unter Schutzeinrichtungen und zeitweise im Freiland stehen, werden den Flächen unter Schutzeinrichtungen zugeordnet, wenn sie nicht oder nur sehr selten unter Schutzeinrichtungen stehen. Sellaiset kasvit, joita kasvatetaan ajoittain lasin alla ja ajoittain avomaalla, merkitään ainoastaan lasinalaisviljelyksi, ellei lasinalaisviljely ole ollut erittäin lyhytaikaista.
Die zuständigen Behörden können beschließen, die Anforderungen in Zeiten allgemein angespannter Marktliquidität zeitweise auszusetzen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää olla väliaikaisesti soveltamatta näitä vaatimuksia markkinoiden yleisen likviditeettikriisin aikana.
Auch die zeitweise Stilllegung soll finanziell stärker kompensiert werden. Vernaeve piti tervetulleina Euroopan komission aikeita ajaa suurempia sakkorangaistuksia laittoman kalastuksen torjumiseksi.
Können zeitweise interne Grenzkontrollen gerechtfertigt sein? Ovatko tilapäiset rajatarkastukset joissain tilanteissa oikeutettavissa?
Schaffung von Möglichkeiten für Seeleute, (zeitweise) an Land zu arbeiten, wenn sie dies wünschen; maalla tehtävää (väliaikaista) työtä koskevien mahdollisuuksien luominen merenkulkijoille, jos he sitä haluavat;
Eine zeitweise Einschränkung der Lichtintensität kann genehmigt werden, soweit dies vom Tierarzt empfohlen wird. Valaistusta voidaan tarvittaessa tilapäisesti vähentää eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.