Gesuchter Begriff Zeitverlust hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit zeitverlust FI Übersetzungen
Änderungen ohne gezieltes Management sind undenkbar, sollen doch Betriebskontinuität und Rückwärtskompatibilität aufrechterhalten werden, damit der Betrieb bestehender ERTMS-Anlagen (d. h. ERTMS-Altanlagen) mit einem Minimum an Zeitverlust und Kosten verbunden ist. Muutoksia on silti hallittava, koska niiden taustalla on turvallisuuden kannalta kriittisiä näkökohtia ja alaspäin yhteensopivuuteen liittyviä tavoitteita, joilla pyritään minimoimaan jo käytössä olevien ERTMS-laitteiden(eli aiempia sukupolvia edustavien ERTMS-laitteiden) käyttöön liittyvä ajankäytön ja kustannusten lisääntyminen.
Unbeschadet der ordnungsgemäßen Durchführung der in dieser Richtlinie vorgeschriebenen Aufgaben sollten die Mitgliedstaaten bestrebt sein, dass Straßenkontrollen effizient und schnell durchgeführt werden, damit die Kontrollen in kürzestmöglicher Zeit und mit geringstmöglichem Zeitverlust für den Fahrer abgeschlossen werden. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että tienvarsitarkastukset toteutetaan tehokkaasti ja nopeasti, jotta niihin kuluisi mahdollisimman vähän aikaa ja jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän viivytystä kuljettajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä määrättyjen tehtävien asianmukaista hoitamista.
Änderung ohne gezieltes Management ist nicht denkbar, sollen doch Betriebskontinuität und Rückwärtskompatibilität aufrechterhalten werden, damit der Betrieb bestehender IT-Anlagen mit TAF-Funktionalität (so genannter IT-Altanlagen) mit einem Minimum an Zeitverlust und Kosten verbunden ist. Mutta muutoksia on hallittava, koska niiden taustalla on palvelun jatkuvuuteen ja alaspäin yhteensopivuuteen liittyviä tavoitteita, joilla pyritään minimoimaan tavaraliikenteen telemaattisiin sovelluksiin liittyvien aiemmin käyttöön otettujen tietoteknisten laitteiden käytön vaatima aika ja kustannukset.
Auftreten von Daten- und Zeitverlust verursachenden Computerviren durch Internetnutzung in den letzten zwölf Monaten; Tietokoneviruksen esiintyminen, jonka seurauksena häviää tietoa tai kuluu aikaa, Internetin käytön vuoksi viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden aikana
Einschätzung der Gefährdungsstufe bei privater Internet-Nutzung: Daten- oder Zeitverlust durch Virusbefall oder sonstigen Computerschaden (z. B. durch Würmer oder Trojaner) (hoch, niedrig, Null); huolestuneisuuden taso käytettäessä internetiä yksityistarkoituksiin: virustartunnan tai muun tartunnan saaminen tietokoneeseen (esim. mato tai troijanhevonen), minkä seurauksena menetetään tietoa tai aikaa (erittäin huolestunut, jonkin verran huolestunut, ei lainkaan huolestunut),
Probleme bei privater Internet-Nutzung in den vorausgegangenen zwölf Monaten: Daten- oder Zeitverlust durch Virusbefall oder sonstigen Computerschaden (z. B. durch Würmer oder Trojaner); ilmenneet ongelmat käytettäessä internetiä yksityistarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana: virustartunnan tai muun tartunnan saaminen tietokoneeseen (esim. mato tai troijanhevonen), minkä seurauksena menetetään tietoa tai aikaa,
Verkehrsstaus haben dadurch negative Auswirkungen, dass sie für die Straßennutzer im Allgemeinen einen Zeitverlust und eine Verschwendung von Kraftstoff bedeuten. Ruuhkilla on haitallinen vaikutus, koska niissä menee kaikkien tienkäyttäjien osalta hukkaan aikaa ja polttoainetta.
Daten- oder Zeitverlust durch Virusbefall oder sonstigen Computerschaden (z. B. durch Würmer oder Trojaner); virustartunnan tai muun tartunnan saaminen tietokoneeseen (esim. mato tai troijanhevonen), minkä seurauksena menetetään tietoa tai aikaa,
Charterflüge werden an einem Ende von einem Flughafen durchgeführt, der für den Kunden praktisch ist, und gehen direkt zum gewählten Ziel; dadurch werden unnötiger Zeitverlust, Verzögerungen, Kosten und Energie durch den Transit über verschiedene Linienflüge vermieden. Tilauslennot suoritetaan asiakkaan kannalta toisessa päässä käytännölliseltä lentoasemalta suoraan valittuun määränpäähän. Siten vältetään tarpeeton ajan käyttö, viiveet, kustannukset ja energian kuluminen siirryttäessä eri reittilennoilta toisille.
(9) Unbeschadet der ordnungsgemäßen Durchführung der in dieser Richtlinie vorgeschriebenen Aufgaben sollten die Mitgliedstaaten bestrebt sein, dass Straßenkontrollen effizient und schnell durchgeführt werden, damit die Kontrollen in kürzestmöglicher Zeit und mit geringstmöglichem Zeitverlust für den Fahrer abgeschlossen werden. (9) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että tienvarsitarkastukset toteutetaan tehokkaasti ja nopeasti, jotta niihin kuluisi mahdollisimman vähän aikaa ja jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän viivytystä kuljettajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä määrättyjen tehtävien asianmukaista hoitamista.
Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass der Vorteil der obenerwähnten potenziellen Klarstellungen den Zeitverlust nicht aufwiegt, der entsteht, wenn zusätzliche Änderungen zu diesem Text eingereicht werden. Esittelijä katsoo, että edellä mainituilla mahdollisilla selvennyksillä saadut hyödyt eivät kannata suhteessa ajanhukkaan, joka aiheutuu, koska tekstiin tehdään vielä tarkistuksia.
2. schätzt kritisch ein, dass hinsichtlich konkreter Aktivitäten zur Umsetzung der vereinbarten Schwerpunkte der Zusammenarbeit bereits ein Zeitverlust eingetreten ist; 2. pitää valitettavana sitä, että konkreettisten toimien kannalta yhteistyön sovituilla painopistealueilla on jo tapahtunut viivästyksiä;
Der mit einem Vermittlungsverfahren verbundene Zeitverlust ist nach Ansicht der Berichterstatterin entscheidender als die vage Chance auf minimale Verbesserungen, die allenfalls in einem Vermittlungsverfahren erreicht werden könnten. Esittelijän mielestä sovittelumenettelyyn liittyvä ajanhukka on ratkaisevampi tekijä kuin pieni mahdollisuus saavuttaa äärimmäisen pieniä parannuksia, jotka ehkä voitaisiin saavuttaa sovittelumenettelyssä.
Zugleich ist sicherzustellen, dass Straßenkontrollen effizient und schnell durchgeführt werden, damit die Kontrollen in kürzest möglicher Zeit und mit geringst möglichem Zeitverlust für den Fahrer abgeschlossen werden. Luettelossa mainitaan rikkomuksina erityisesti päivittäisten, kuuden päivän tai kahden viikon enimmäisaikarajoitusten ylittäminen, päivittäisen tai viikoittaisen lepoajan huomiotta jättäminen, vähimmäislepoajan huomiotta jättäminen sekä se, että ajopiirtureita ei ole asennettu EU-lainsäädännön mukaisesti.
Noch immer müssen die europäischen Bürger bei der Verbringung ihrer Personenwagen innerhalb der EU unter Umständen zweimal Zulassungssteuer entrichten und mit erheblichem Verwaltungsaufwand, zusätzlichen Kosten, Zeitverlust und anderen Hindernissen rechnen. Tuomioistuimen mukaan tietosuojadirektiivi ei koske henkilötietojen käsittelyä yleistä turvallisuutta, puolustusta, valtion turvallisuutta ja rikosoikeuden alan toimintaa koskevissa tarkoituksissa.
Der Artikel widerspricht in der von der Kommission vorgeschlagenen Formulierung der wichtigsten Zielsetzung des Richtlinienvorschlags und würde unnötigen bürokratischen Aufwand sowie einen Zeitverlust nach sich ziehen, insbesondere in Anbetracht der in Artikel 8 vorgesehenen Schutzmechanismen. Komission artiklaan ehdottama sanamuoto on ristiriidassa direktiiviehdotuksen päätavoitteen kanssa, ja se aiheuttaisi hyödyttömiä muodollisuuksia ja ajanhukkaa, etenkin kun otetaan huomioon 8 artiklassa säädetyt turvatoimet.
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Übermittlung einen technisch bedingten Zeitverlust mit sich bringen kann und daher eine unverzügliche Übermittlung nicht immer möglich ist. Tähän mennessä saadut kokemukset osoittavat, että tekniset syyt saattavat aiheuttaa viivästymisiä ja että tietojen toimittaminen ei tästä syystä aina ole välittömästi mahdollista.
Obgleich der Güterverkehr auf der Straße lediglich für 10 % der Verkehrsstaus verantwortlich ist, müssen Transportunternehmer aufgrund von Staus erhöhte Fixkosten und variable Kosten, Zeitverlust und Einkommensverluste hinnehmen. Vaikka maanteiden tavarankuljetukset muodostavatkin vain 10 prosenttia liikenneruuhkista, kuljetusyritysten on vastattava ruuhkautumisesta aiheutuvista maksuista kiinteiden ja muuttuvien kustannusten, haaskatun ajan ja menetettyjen tulojen muodossa.
Das IHCP entwickelt zudem eine Strategie der integrierten Prüfverfahren, durch die die Synergien vieler ergänzender Tätigkeiten beim IHCP nutzbar werden und ein ganzheitlicherer, wirkungsvollerer Ansatz zur Risikobewertung möglich wird, der Kernstück des Regulierungsprozesses ist, sodass unnötiger Zeitverlust bei der internen Weitergabe von Unterlagen vermieden wird. Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos kehittää myös integroitua testausstrategiaa, jolla tehostaan synergiaa monien kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitoksen täydentävien toimien kanssa ja mahdollistetaan kokonaisvaltaisempi ja tehokkaampi riskinarviointi, mikä on keskeisellä sijalla sääntelyprosessissa, ja näin voidaan välttää tarpeettomia sisäisistä siirroista aiheutuvia viiveitä.
Die 18 Monate sind vorbei, und ein weiterer Zeitverlust schädigt die betroffene Branche wirtschaftlich. Kyseiset 18 kuukautta ovat nyt kuluneet ja jos aikaa hukataan edelleen, tästä aiheutuu vakavia taloudellisia haittoja kyseessä olevalle teollisuudelle.
Andernfalls müssen sie mit zahlreichen Schikanen der Zollbeamten rechnen, die zu einem großen Zeitverlust führen können. Muussa tapauksessa he voivat varautua tulliviranomaisten lukuisiin kiusantekoihin, joista saattaa aiheutua valtava ajanhukka.
Wie soll die neue Verwaltungsbehörde für die PEP und den Kohäsionsfonds im Wirtschafts- und Finanzministerium ihre Aufgaben aus der Entfernung unbürokratisch und ohne Zeitverlust wahrnehmen? 3. Millä tavoin alueellisista toimintaohjelmista ja koheesiorahaston määrärahoista vastaava uusi hallintoviranomainen, joka toimii talous‑ ja valtiovarainministeriön yhteydessä, voi hoitaa tehtäviään etäältä ilman byrokratiaa ja viivästymisiä? 3.
Wird sie eine Änderung der Verordnung vorschlagen, in der eindeutig festgelegt wird, dass Fluggäste, die wegen eines verspäteten Fluges einen Zeitverlust von drei Stunden oder mehr erleiden, Fluggästen annullierter Flüge gleichgestellt werden müssen? Aikooko komissio ehdottaa asetuksen uudelleentarkastelua, jossa asetetaan selvästi, että matkustajia, joille aiheutuu viivästyneen lennon johdosta vähintään kolmen tunnin pituinen ajan menetys, on kohdeltava samoin kuin matkustajia, joiden lento on peruuntunut?
Es bedeutet einen unnötigen Zeitverlust, wenn beim Ausbruch der Schweinepest erst die Genehmigung der Kommission eingeholt werden muss. On tarpeetonta ajantuhlausta pyytää ensin lupa komissiolta, kun sikarutto puhkeaa.
wiederholt erneut seine Bitte um Wiedereinführung der Zugangsbeschränkungen für seine Kantinen, um sicherzustellen, dass die Mitglieder und das Personal die Einrichtungen ohne unnötigen Zeitverlust und in einer angemessenen Umgebung nutzen können; fordert den Generalsekretär auf, geeignete Maßnahmen vorzuschlagen; toistaa jälleen kerran pyyntönsä, että parlamentin ruokaloihin pääsyä koskevat rajoitukset otettaisiin uudelleen käyttöön, jotta parlamentin jäsenet ja henkilöstö voisivat ruokailla asianmukaisissa tiloissa hukkaamatta tarpeettomasti aikaa; kehottaa pääsihteeriä ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä;
Unbeschadet der ordnungsgemäßen Durchführung der in dieser Richtlinie vorgeschriebenen Aufgaben sollten die Mitgliedstaaten bestrebt sein, dass Straßenkontrollen effizient und schnell durchgeführt werden, damit die Kontrollen in kürzest möglicher Zeit und mit geringst möglichem Zeitverlust für den Fahrer abgeschlossen werden. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että tienvarsitarkastukset toteutetaan tehokkaasti ja nopeasti, jotta niihin kuluisi mahdollisimman vähän aikaa ja jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän viivytystä kuljettajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä määrättyjen tehtävien asianmukaista hoitamista.
Verkehrsstaus haben dadurch negative Auswirkungen, dass sie für die Straßennutzer im Allgemeinen einen Zeitverlust und eine Verschwendung von Kraftstoff bedeuten. Ruuhkilla on haitallinen vaikutus, koska niissä menee kaikkien tienkäyttäjien osalta hukkaan aikaa ja polttoainetta.