Gesuchter Begriff vorübergehend hat 11 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
vorübergehend (adj) [lasting only a short time] lyhytaikainen (adj) [lasting only a short time]
vorübergehend (adj n) [for a limited time, ephemeral, not constant] väliaikainen (adj n) [for a limited time, ephemeral, not constant]
vorübergehend (adj) [lasting only a short time] väliaikainen (adj) [lasting only a short time]
vorübergehend (adj n) [of limited time] väliaikainen (adj n) [of limited time]
vorübergehend ohimenevä
DE Deutsch FI Finnisch
vorübergehend (adj n) [for a limited time, ephemeral, not constant] ohimenevä (adj n) [for a limited time, ephemeral, not constant]
vorübergehend (adj) [lasting only a short time] ohimenevä (adj) [lasting only a short time]
vorübergehend ohitse ohittaa (sihe Ohi)
vorübergehend (adj n) [for a limited time, ephemeral, not constant] hetkellinen (adj n) [for a limited time, ephemeral, not constant]
vorübergehend (adv) [for a relatively brief period of time] tilapäisesti (adv) [for a relatively brief period of time]
vorübergehend (adv) [for a relatively brief period of time] väliaikaisesti (adv) [for a relatively brief period of time]
DE Phrasen mit vorübergehend FI Übersetzungen
Vorübergehend angewendete Methode Väliaikaisesti sovellettu menetelmä
Einfuhrstrategie — defensiv (vorübergehend) oder strategisch (langfristig) Defensiivinen (väliaikainen) vai strateginen (pitkäaikainen) tuontilähdettä koskeva toimintasuunnitelma
Wenn JA: Vorübergehend/auf Dauer Jos KYLLÄ: väliaikaisesti/pysyvästi
CIF, wenn vorübergehend zurückgenommen CIF jos tilapäisesti peruttu
Anzahl vorübergehend ausgesetzter Fanglizenzen Sellaisten kalastuslisenssien lukumäärä, joiden voimassaolo on keskeytetty väliaikaisesti
Vorübergehend VÄLIAIKAINEN
vorübergehend rutschige Fahrbahn; tilapäisesti liukas tie;
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, onko se pysyvää vai väliaikaista?
vorübergehend nicht marktfähige Risiken väliaikaisesti muut kuin markkinariskit
vorübergehend Tilapäinen
VORÜBERGEHEND VÄLIAIKAINEN
Vorübergehend eingesetzte Arbeitsgruppen des SAB Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan väliaikaiset työryhmät
- die üblicherweise verfügbaren Unterbringungskapazitäten vorübergehend erschöpft sind; - tavallisesti käytettävissä olevat majoitustilat ovat tilapäisesti täynnä,
Das Zollgebiet vorübergehend verlassende Waren Tullialueelta väliaikaisesti vietävät tavarat
Vorübergehend geltende Sätze und Ausnahmeregelungen Siirtymäkauden verokannat ja yksittäisten poikkeustoimenpiteiden soveltaminen
k) vorübergehend in Finanzinstitute einzugreifen; k) puuttua väliaikaisesti finanssilaitosten toimintaan;
– vorübergehend die öffentliche Kontrolle auszuüben; – otetaan väliaikaisesti julkiseen hallintaan;
ausnahmsweise und vorübergehend bewilligte poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti toteutettava
Die Kommission überträgt vorübergehend den Komissio valtuuttaa jäsenvaltiot vastaamaan siirtymäkauden ajan
nicht nur vorübergehend sind on enemmän kuin ohimenevää
vorübergehend die öffentliche Kontrolle auszuüben; otetaan väliaikaisesti julkiseen hallintaan;
sollte es zulässig sein, vorübergehend talouden elpymisen helpottamiseksi, jos