Gesuchter Begriff verstopft hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
verstopft ummessa
DE Phrasen mit verstopft FI Übersetzungen
In keinem Teil des Netzes dürfen die Maschen verstopft oder ihre Öffnung auf andere Weise verringert werden; zulässig sind nur die in der Verordnung (EWG) Nr. 3440/84 der Kommission oder nach Anhang I Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Vorrichtungen. Trooliverkon silmiä ei missään verkon osassa saa tukkia tai muulla tavoin tosiasiallisesti pienentää lukuun ottamatta komission asetuksessa (ETY) N:o 3440/84 hyväksyttyjä tai tämän asetuksen liitteessä I olevassa a kohdassa lueteltuja välineitä.
Die Quadratmaschen dürfen nicht durch innen oder außen angebrachte Vorrichtungen verstopft werden. Sitä ei saa tukkia millään tavoin sisä- tai ulkopuolisilla lisäkkeillä.
Die Pumpe (B) muss einen konstanten Zustrom des Abwassers in das Belüftungsgefäß erlauben, jedes geeignete System kann verwendet werden, vorausgesetzt, dass ein bestimmter Zustrom und eine bestimmte Konzentration gewährleistet sind. Zusätzliche „Porous pot“-Gefäße sind erforderlich, damit ein Gefäß, das während des Gebrauchs verstopft ist, ersetzt werden kann. Pumppaus voidaan tehdä usealla tavalla, mutta virtaus ja pitoisuus on varmistettava. Huokoisia vara-astioita on pidettävä saatavilla käytössä tukkeutuneiden astioiden korvaamiseksi.
.6 Es ist dafür zu sorgen, dass die Sprühdüsen nicht durch Verunreinigungen des Wassers oder durch Korrosion der Rohrleitungen, Düsen, Ventile und Pumpen verstopft werden. .6 On ryhdyttävä varotoimenpiteisiin, jotta vedessä oleva lika tai putkissa, suuttimissa, venttiileissä ja pumpussa muodostuva ruoste ei tukkisi suuttimia.
Was das Fließverhalten bei Kälte anbelangt, so ist klarzustellen, dass es sich um den CFPP-Wert (Cold Filter Plugging Point) handelt, also um die Temperatur, bei der ein Prüffilter durch Brennstoffkomponenten, die anfangen Kristalle oder ein Gel zu bilden, verstopft. Mitä tulee kylmävirtausominaisuuksiin, olisi selvennettävä, että niillä viitataan suodatettavuuden rajalämpötilaan (Cold Filter Plugging Point, CFPP), joka on se lämpötila, jossa polttoaine aiheuttaa polttoaineensuodattimen tukkeutumisen sen vuoksi, että polttoaineen osat ovat alkaneet kiteytyä tai hyytyä.
Was das Fließverhalten bei Kälte anbelangt, so ist klarzustellen, dass es sich um den CFPP-Wert (Cold Filter Plugging Point) handelt, also um die Temperatur, bei der ein Prüffilter durch Brennstoffkomponenten, die anfangen Kristalle oder ein Gel zu bilden, verstopft. Kylmävirtausominaisuuksien osalta on selkeytettävä, että kyseessä on suodatettavuuden rajalämpötila (CFPP), joka on lämpötila, jossa polttoaine tukkii polttoainesuodattimen sellaisten komponenttien vuoksi, jotka ovat alkaneet kiteytyä tai hyytyä.
Sollte die Entwässerungsrinne zum Beispiel durch Blätter oder andere Gegenstände verstopft sein, könnte eine Person den Rost abheben und sich damit Zugang zur Entwässerungsrinne verschaffen, um die Verstopfung zu beseitigen. Jos poistokanava tukkeutuu lehdistä tai muista esineistä, ritilän nostamalla pääsee poistokanavaan poistamaan tukkeuman.
Jedes Fahrzeug muss mit einer Windschutzscheiben-Waschanlage ausgestattet sein, die funktioniert, wenn der Hauptkontrollschalter des Fahrzeugs eingeschaltet wurde und das den Belastungen und Drücken standhält, die entstehen, wenn gemäß dem in den Absätzen 2.2.1.1 bis 2.2.1.1.2 dieses Anhangs beschriebenen Verfahren die Spritzdüsen verstopft sind und die Anlage betätigt wird. Kaikki ajoneuvot on varustettava tuulilasinpyyhinjärjestelmällä, joka pystyy toimimaan, kun ajoneuvon pääkytkin on aktivoitu, ja kestää ne kuormitukset ja paineet, jotka syntyvät, kun suuttimet tukitaan ja järjestelmä käynnistetään tämän liitteen kohdissa 2.2.1.1–2.2.1.1.2 vahvistetulla menettelyllä.
Alle Spritzdüsen werden verstopft und die Betätigungseinrichtung wird sechsmal in einer Minute jeweils mindestens drei Sekunden lang betätigt. Kaikki suutinten ulostuloaukot on tukittava, ja pesin on kytkettävä päälle kuusi kertaa yhden minuutin aikana vähintään kolmeksi sekunniksi kerrallaan.
Rauchen verstopft Ihre Arterien. Tupakointi tukkii verisuonet
Rauchen verstopft Ihre Arterien. Tupakointi tukkii verisuonia
Das Fenster darf in keiner Weise durch innen oder außen angebrachte Vorrichtungen verstopft werden. Paneeliin ei saa kiinnittää mitään, mikä tukkisi sen millään tavoin sisä- tai ulkopuolelta.
Detailangaben zu den in das Schleppnetz eingesetzten Bändern (Konstruktion, Position am Netzblatt – bitte "nicht zutreffend" eintragen, wenn keine Bänder verwendet werden); Bänder verhindern, dass Krill die Maschen verstopft oder entkommt. Yksityiskohtaiset tiedot troolin sisällä käytetyistä siimoista (suunnittelu, sijainti paneeleissa, ilmoitetaan 'nil', jos siimoja ei ole käytössä); siimat estävät etelänkrillejä rikkomasta silmää tai pääsemästä pakoon.
Das Anbringen von Vorrichtungen, durch die die Maschen in irgendeinem Teil eines Netzes verstopft oder praktisch verkleinert werden können, ist untersagt. Verkkoon on kiellettyä kiinnittää osasia, joilla voidaan tukkia verkon minkä tahansa osan silmiä tai muuten pienentää niiden kokoa.
b) darf in keiner Weise durch innen oder außen angebrachte Hilfsmittel verstopft werden; b) sitä ei saa tukkia millään tavoin sisä- tai ulkopuolisilla kiinnitysosilla;
(2) Alle Vorrichtungen, mit denen die Maschen verstopft oder verengt werden, sind verboten. 2. Kaikkien sellaisten keinojen ja välineiden käyttö, jotka tukkivat tai pienentävät silmäkokoja, on kielletty.
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 171/83 untersagt die Verwendung von Vorrichtungen, durch die die Maschen in irgendeinem Teil eines Netzes verstopft oder praktisch verkleinert werden. asetuksen (ETY) N:o 171/83 7 artiklassa kielletään käyttämästä välineitä, joilla voidaan tukkia silmät jostain verkon osasta tai pienentää niitä,
(1) Für die gezielte Fischerei auf die Arten bzw. Gruppen der Arten Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides, Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi, Lepidonotothen sqamifrons und Champsocephalus gunnari dürfen keine Schleppnetze, Snurrewaden oder ähnliche Netze eingesetzt werden, die Maschen mit einer geringeren Öffnung als in Anhang III festgelegt aufweisen. Alle Vorrichtungen, mit denen die Maschen verstopft oder verengt werden, sind verboten. 1. Troolia, ankkuroitua kierrenuottaa eikä vastaavia verkkoja, joiden jonkin osan silmäkoko on pienempi kuin liitteessä III on säädetty, ei saa käyttää eikä vetää kalastettaessa Notothenia rossii-, Dissostichus eleginoides-, Gobionotothen gibberifrons-, Notothenia kempi-, Lepidonotothen squamifrons ja Champsocephalus gunnari -lajeja tai näiden lajien ryhmiä. Kaikkien keinojen ja välineiden käyttö, jotka tukkivat silmäkokoja tai pienentävät silmäkokoja, on kielletty
Die Maschen des Steerts und des Tunnels dürfen in keiner Weise durch innen oder außen angebrachte Vorrichtungen verstopft werden. Sisäiset tai ulkoiset liitokset eivät saa haitata mitenkään troolinperän ja pidennyksen silmiä.
Die Maschen des Steerts und des Tunnels dürfen in keiner Weise durch innen oder außen angebrachte Vorrichtungen verstopft werden. Sisäiset tai ulkoiset liitokset eivät saa haitata mitenkään troolin perän ja pidennyksen silmiä.
Durch die Unterbrechung der Produktion und die damit einhergehende vorübergehende Schließung des Werkes würden die Rohrleitungen mit verkrustenden Substanzen verstopft, so dass ein ernsthaftes Risiko bestünde, dass die Fabrik endgültig geschlossen wird. Tuotannon loppuminen ja sen seurauksena tehtaan sulkeminen johtaisi putkien karstaantumiseen ja tukkeutumiseen, mikä aiheuttaisi vakavan riskin, että laitos joudutaan sulkemaan lopullisesti.
Beeinträchtigungen für die Reisenden sowohl durch Verzögerungen bei den Reisen als auch dadurch dass die Autobahnen im Vereinigten Königreich durch die darauf parkenden wartenden Lastwagen verstopft waren. haittaa julkiselle liikenteelle, sillä ne keskeyttävät liikenteen ja teille pysäköidyt rekat tukkivat Yhdistyneen kuningaskunnan moottoritiet.
Gegebenenfalls muss die Saugpumpe in Gang gesetzt werden, da die Scheiben während des Tests durch Bariumkarbonatniederschlag verstopft werden können. Imua säätelevää venttiiliä (G) on ehkä säädettävä typpivirran ohjaamiseksi, sillä kokeen aikana sakkautuva bariumkarbonaatti saattaa tukkia sintterilevyt.
Samuli POHJAMO (LIBE, FIN) erklärte, die Schiene habe an Wettbewerbsfähigkeit verloren, während die Straßen verstopft seien. Virasto antaa teknistä tukea ja on riippumaton, mutta toimii yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.
Samuli POHJAMO (LIBE, FIN) erklärte, die Schiene habe an Wettbewerbsfähigkeit verloren, während die Straßen verstopft seien. Hän totesi ranskalaisten olevan uhreja, sillä rekkojen läpikulkuliikenne tukkii tiet ja aiheuttaa onnettomuuksia.