Gesuchter Begriff vernünftig hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
vernünftig järjellinen
vernünftig (adj) [acting with or showing good judgement] järjellinen (adj) [acting with or showing good judgement]
vernünftig järjenmukainen
vernünftig (adj) [acting with or showing good judgement] järkevä (adj) [acting with or showing good judgement]
DE Phrasen mit vernünftig FI Übersetzungen
Diese beiden Schätzungen erscheinen vernünftig. Nämä kaksi arviota vaikuttavat kohtuullisilta. Sosiaalisen suunnitelman osalta tämä määrä vastaa [...] euron kustannusta palkansaajaa kohti, mikä on hyväksyttävä määrä.
sie waren aus der Sicht eines privaten Kapitalgebers wirtschaftlich vernünftig. olivat taloudellisesti järkeviä yksityisen sijoittajan näkökulmasta.
sie müssen hinsichtlich der vorgeschlagenen Durchführung vernünftig sein. niiden täytäntöönpanoehdotuksen on oltava hyvin perusteltu.
Alle herangezogenen Annahmen müssen vernünftig und zu rechtfertigen sein. Käytettyjen oletusten on oltava kohtuullisia ja perusteltuja.
Die mit LOT getroffenen Vereinbarungen über die Stundung von Flughafengebühren seien marktkonform und wirtschaftlich vernünftig gewesen. LOT:n kanssa tehdyt sopimukset lentoasemamaksujen lykkäyksestä olivat markkinaehtojen mukaisia ja taloudellisesti erittäin perusteltuja.
Der Beamte sollte fair und vernünftig handeln. Virkamiehen on toimittava oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti.
Der/die Bedienstete sollte fair und vernünftig handeln. Henkilöstön on toimittava oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti.
Ist dies vernünftig? Onko tämä järkevää?
Beide Vorschläge sind vernünftig, und der Berichterstatter unterstützt sie uneingeschränkt. Molemmat ehdotukset ovat aiheellisia, ja esittelijä tukee niitä varauksetta.
Daher erscheint es vernünftig, Definitionen und Verpflichtungen stärker aufeinander abzustimmen. Siksi määritelmistä ja velvoitteista kannattaa tehdä yhdenmukaisempia.
Der Berichterstatter erachtet das vorgeschlagene Abkommen als vernünftig und ausgeglichen. Esittelijän mielestä ehdotettu sopimus on järkevä ja tasapainoinen.
Eine zu starre Regelung ist sicherlich nicht vernünftig. Liian jäykkä sääntely ei ole järkevää.
Einige Zahlen sind besorgniserregend, und Übergangsfristen erscheinen deshalb vernünftig. Some figures are worrying anda transitory periods seem, therefore, reasonable.
Kauf der Gebäude WIC und SDM "könnte vernünftig sein" Vapaaehtoinen eläkejärjestelmä
Angesichts dessen sei es nicht vernünftig, die europäische Agrarproduktion zu drosseln. Poliittiset ryhmät tukivat puheenvuoroissaan Ranskan kauden painopisteiden valintaa.
"Ist es vernünftig, dass jeder Mitgliedsstaat eine Zuwanderungspolitik definiert ohne die Bedürfnisse der anderen zu kennen?" Ei laajentumista ilman uutta sopimusta Sarkozy totesi, että "meillä on toimielinten ongelma".
Diese Empfehlung erscheint der Berichterstatterin äußerst vernünftig. Tämä suositus on esittelijän mielestä erityisen järkevä.
Ein vernünftig geplanter und umgesetzter Emissionshandel kann das umfangreiche bestehende bewährte, getestete und wirksame Instrumentarium ergänzen. Kunnolla suunnitellulla ja täytäntöön pannulla päästökauppajärjestelmällä voidaan täydentää olemassa olevien käytännössä tehokkaiksi osoittautuneiden välineiden laajaa sarjaa.
Ein vernünftig geplanter und umgesetzter Emissionshandel kann das umfangreiche bestehende bewährte, getestete und wirksame Instrumentarium ergänzen. Kunnolla suunnitellulla ja täytäntöön pannulla päästökauppajärjestelmällä voidaan täydentää olevassa olevien, kokeiltujen, testattujen ja tehokkaiden välineiden laajaa sarjaa.
Generell scheint der Vorschlag vernünftig zu sein. Kokonaisuutena ehdotus vaikuttaa järkevältä.
Insgesamt erscheint der Vorschlag der Kommission vernünftig und ausgewogen. Komission ehdotus vaikuttaa kokonaisuudessaan hyväksyttävältä ja tasapainoiselta.
Insgesamt ist der Vorschlag der Kommission wohl vernünftig und ausgewogen. Komission ehdotus vaikuttaa kaiken kaikkiaan harkitulta ja tasapainoiselta.
sie darauf achten, daß vernünftig gestaltete Eintragungsgebühren zu einer höheren Beteiligung führen. varmistamalla rekisteröintimaksujen kohtuullisuus ja sen myötä entistä suurempi osallistuminen.
fair und vernünftig handeln. oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti.
Die Pläne der EU seien sehr vernünftig. Kyseessä olisi käytännönläheinen toiminta.
Es sei nicht vernünftig, jedes Medikament verschreibungspflichtig zu machen. Esittelijä: José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (PPE-DE, E)