Gesuchter Begriff veraltet hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
veraltet (adj adv n v) [not current] vanha (adj adv n v) [not current]
veraltet (adj) [out of date] vanhahtava (adj) [out of date] (adj)
DE Phrasen mit veraltet FI Übersetzungen
Das Dokument enthält ggf. auch eine Erklärung dahin gehend, dass einige Informationen veraltet sind. Asiakirjan on sisällettävä tarvittaessa lausunto siitä, että jotkin tiedot saattavat olla vanhentuneita.
Nach den Angaben der französischen Behörden waren die benutzten Gebäude zum Teil veraltet. Ranskan viranomaisten mukaan käytetyt toimitilat olivat osittain vanhanaikaisia.
Mehrere Bezugnahmen auf andere Verordnungen sind veraltet und somit durch die neuesten Bezugnahmen zu ersetzen. Osa viittauksista muihin asetuksiin on vanhentuneita, ja ne olisi korvattava asianmukaisilla viittauksilla.
die Ausnahme für veraltet erklären und aus dem betreffenden Anhang streichen; ilmoittaa poikkeuksen olevan vanhentunut ja poistaa sen kyseisestä liitteestä;
Kalibrierungsplakette fehlt, ist unleserlich oder veraltet. Kalibrointikilpi puuttuu, huonosti luettavissa tai ei enää voimassa.
Die Mole ist inzwischen veraltet und kann nicht mehr für den Frachtumschlag genutzt werden. Laituri on tällä hetkellä rappeutunut, eikä sitä sen takia voi käyttää lastin käsittelyyn.
wenn die übermittelten Angaben und Unterlagen unvollständig, veraltet, aus anderen Gründen unrichtig oder falsch sind; jos toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä;
veraltet kumottu
Einbauschild fehlt, ist unleserlich oder veraltet Asennuskilpi puuttuu, huonosti luettavissa tai ei enää voimassa.
Die jetzige Flottenstruktur des Unternehmens gilt als überdiversifiziert, veraltet und teuer. LOT:n nykyistä kalustorakennetta pidetään liian epäyhtenäisenä, vanhentuneena ja kalliina.
Diese Voraussetzung entfällt, wenn der immaterielle Vermögenswert technisch veraltet ist. Tätä edellytystä ei sovelleta, jos kyseinen aineeton omaisuus on vanhentunutta tekniikkaa.
(3) Mehrere Bezugnahmen auf andere Verordnungen sind veraltet und somit durch die neuesten Bezugnahmen zu ersetzen. (3) Osa viittauksista muihin asetuksiin on vanhentuneita, ja ne olisi korvattava asianmukaisilla viittauksilla.
Überprüfung der geltenden EU-Rechtsvorschriften, die für unzureichend und veraltet befunden wurden On todettu, että voimassaoleva EU:n lainsäädäntö ei ole riittävä eikä ajan tasalla, joten sitä on syytä tarkistaa.
- Die Mess- und Sortierverfahren der Richtlinie sind veraltet und werden offensichtlich von der Industrie nicht angewendet. - direktiivissä käyttöön otetut luokitus- ja mittausjärjestelmät ovat vanhentuneita ja on todettu, että teollisuus ei käytä niitä, ja
Die Rechtsgrundlage von 1965 erscheint inzwischen vage, unangemessen und veraltet. Vuoden 1965 oikeusperusta vaikuttaa nyt epätarkalta, riittämättömältä ja aikansa eläneeltä.
Maßnahmen zur Bekämpfung von Spam sind in kürzester Zeit wieder veraltet. Roskapostin torjuntaratkaisut vanhenevat huimaa vauhtia.
Die Vorschrift betreffend die Preisführerschaft ist veraltet. Hintajohtajuutta koskeva vaatimus on vanhentunut.
Die Unterscheidung zwischen „beweglichen“ und „unbeweglichen“ Sachen ist veraltet und nicht immer anwendbar. Kuljetuskelpoisen ja muiden kuin kuljetuskelpoisten tavaroiden välinen ero on hyödytön eikä aina sovellettavissa.
Die Rechtsvorschriften, die die Kommission modernisieren will, sind nicht nur veraltet, sondern werden immer unklarer. Lainsäädäntö, jonka uudistamista komissio ehdottaa, on vanhentunut, ja siitä on tullut yhä epäselvempää.
Es geht aber auch um die Energieinfrastruktur, die die Kommission als „veraltet und schlecht vernetzt“ bezeichnet. Tavoitteenamme on keskittyä energiainfrastruktuureihin, jotka ovat komission mielestä vanhentuneita ja huonosti yhteenliitettyjä.
Dies geschieht, weil Anlagen schlecht funktionieren, nicht an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst oder veraltet sind. Tämä tilanne on seurausta järjestelmien huonosta toiminnasta, niiden sopimattomuudesta todellisiin tarpeisiin tai niiden vanhanaikaisuudesta.
Der Transportsektor hat uns darauf hingewiesen, dass die derzeit verwendete Fahrtenschreibertechnik veraltet ist. Alan edustajat ovat ilmoittaneet, että tällä hetkellä käytettävä ajopiirturitekniikka on vanhentunutta.
Mit der Einführung des DVD-Formats sind VHS-Kassetten (bespielte und unbespielte) weitgehend veraltet. DVD-formaatin tulo on tehnyt VHS-kaseteista (tyhjät ja valmiiksi nauhoitetut) suurimmaksi osaksi vanhentuneita.
Einige dieser Seiten sind veraltet und nicht mehr aktuell, was zur Verwirrung der Bürger führt. Osa sivuista on vanhentunut eivätkä ne ole enää ajan tasalla, mikä aiheuttaa kansalaisten keskuudessa hämmennystä.
Das „Global System for Mobile Communications“ (GSM) ist veraltet und weist erhebliche Sicherheitslücken auf. GSM-järjestelmä (Global System for Mobile Communications) on vanhanaikainen ja sen turvallisuudessa on merkittäviä puutteita.
Das derzeit vorhandene Notfallsystem ist veraltet. Nykyinen hätätilanteita varten käytössä oleva järjestelmä on vanhanaikainen.
Leider wurde die Begriffsbestimmung von Wodka nicht geändert, obwohl sie sachlich falsch und veraltet ist. Valitettavasti vodkan määritelmää ei muutettu, vaikka se on sisällöltään virheellinen ja vanhentunut.
Abgesehen von der im Augenblick schlechten Datenerhebung sind die vorhandenen Informationen noch dazu häufig veraltet. Sen lisäksi, että tietojenkeruu on nykyisin puutteellista, saatavilla olevat tiedot ovat usein vielä vanhentuneita.
Für Brian CROWLEY (UEN, IE) hören sich viele Dinge etwas veraltet an. Hän totesi pääministeri Vanhasen korostaneen tuottavuutta, tilivelvollisuutta ja avoimuutta.