Gesuchter Begriff streng hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
streng ankara
streng (adj) [Manifesting, exercising, or favoring rigor; allowing no abatement or mitigation; scrupulously accurate] ankara (adj) [Manifesting, exercising, or favoring rigor; allowing no abatement or mitigation; scrupulously accurate]
streng (adj) [governed or governing by exact rules] ankara (adj) [governed or governing by exact rules]
streng (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] ankara (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]
streng (adj) [severe in discipline] ankara (adj) [severe in discipline]
DE Deutsch FI Finnisch
streng (adj) [strict or harsh] ankara (adj) [strict or harsh]
streng (adj) [strict or harsh] vaikea (adj) [strict or harsh]
streng (adj) [governed or governing by exact rules] tiukka (adj) [governed or governing by exact rules]
DE Phrasen mit streng FI Übersetzungen
Die Vorschriften für den Bau von Verpackungen sind weniger streng. Pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset ovat vähemmän tiukat.
STRENG ZU SCHÜTZENDE TIER- UND PFLANZENARTEN VON GEMEINSCHAFTLICHEM INTERESSE YHTEISÖN TÄRKEINÄ PITÄMÄT ELÄIN- JA KASVILAJIT, JOTKA EDELLYTTÄVÄT TIUKKAA SUOJELUA
nur in „streng begrenzten“ Mengen verkauft werden; myydään ainoastaan ”tarkasti rajoitettuja” määriä ja
Sämtliche in dem Bericht enthaltenen Angaben gelten als streng vertraulich. Kaikkia tässä selvityksessä annettuja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.
Diese Kriterien werden streng angewandt. Näitä vaatimuksia noudatetaan tarkasti.
„TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“ (Streng geheim) ”TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”
Die Strukturreformen sollten energisch umgesetzt und streng überwacht werden. Rakenteellisia uudistuksia olisi toteutettava määrätietoisesti, ja niitä on seurattava tiiviisti.
die „erweiterte Dokumentation“, die streng vertraulich behandelt wird. ”laaja asiakirjapaketti”, joka pidetään tiukasti luottamuksellisena.
Bewertung, ob eine Ratingmethode streng ist Sen arvioiminen, ovatko luottoluokitusmenetelmät tiukkoja
Die Abfolge der Überschriften (mit römischen Zahlen) ist streng einzuhalten; otsakkeiden järjestystä (roomalaisine numeroineen) on ehdottomasti noudatettava;
6 — Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. 6 – Kaikki nämä tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.
6 – Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. 6 – Kaikki nämä tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.
- nicht weniger streng als die Vorschriften des Anhangs sind, - ovat ankarampia kuin liitteessä olevat määräykset,
Vergehen werden streng geahndet Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä
Dieses Verbot müsse streng durchgesetzt werden. Mepit katsovat, että suhteet Armenian kanssa tulisi normalisoida.
Die Lagerung sollte sehr streng überwacht werden. Varastointia on valvottava tiukasti.
Ursprüngliche Formulierung zu streng. Alkuperäinen sanamuoto on liian voimakas.
Auf diesen Zwischenbericht wird Artikel 151 der Geschäftsordnung streng angewandt. Tässä väliaikaisessa mietinnössä sovelletaan tiukasti työjärjestyksen 151 artiklaa.
Die Ingewahrsamnahme von Minderjährigen ist unter allen Umständen streng verboten. Alaikäisten säilöönotto on ehdottomasti kielletty kaikissa olosuhteissa.
Das hat er jedoch nicht getan. „Streng genommen kann er gar nichts vorweisen, streng genommen hat er gar nichts unternommen. Carlos Barbosan mukaan kilpailuviraston puheenjohtajalla ”on ollut jo useita mahdollisuuksia puuttua asiaan”, mutta hän ei ole tehnyt niin. ”Hän ei ole onnistunut todistamaan mitään, eikä hän ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin.
Wölfe und Bären werden in der EU streng geschützt. Sudet ja karhut on suojeltu EU:ssa varsin tiukasti.
streng gesicherte erittäin turvallisen
Die Kängurufleischindustrie ist streng reglementiert. Kengurunlihan tuotantoa säännellään tiukasti.