Gesuchter Begriff Souverän hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Souverän (adj n) [monarch] {m} valtias (adj n) [monarch]
Souverän (adj n) [monarch] {m} hallitsija (adj n) [monarch]
Souverän (adj n) [monarch] {m} monarkki (adj n) [monarch] (adj n)
DE Phrasen mit souverän FI Übersetzungen
Dieser trifft unverzüglich Vorkehrungen, um das betreffende Mitglied des Personals dem Entsendestaat zu überstellen, damit es dort strafrechtlich verfolgt werden kann, wobei die Justizbehörden dieses Staates völlig souverän darüber entscheiden, ob sie den Fall weiter verfolgen. Tämä toteuttaa välittömästi toimenpiteet kyseisen henkilöstön jäsenen palauttamiseksi lähettäjävaltioon oikeudenkäyntiä varten, mutta päätöksen oikeudenkäynnistä tekee täysivaltaisesti lähettäjävaltion oikeusviranomainen.
2.2 bekräftigt der Ausschuss sein Bekenntnis zum Grundsatz der Selbstverwaltung der lokalen Gebietskörperschaften, mit dem diesen das Recht zugestanden wird, souverän über die Art der Erbringung der öffentlichen Verkehrsdienstleistungen zu entscheiden, wie dies in der Rechtsordnung der meisten Mitgliedstaaten der Fall ist; 2.2 muistuttaa pitävänsä tärkeänä useimpien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kirjattua paikallisviranomaisten hallinnollisen autonomian periaatetta, jonka mukaan viranomaiset voivat itsenäisesti valita, miten ne järjestävät joukkoliikennepalvelut.
Man darf sich mit gutem Recht fragen, welcher Spielraum den Empfängern der Hilfe denn bleibt, um souverän ihre Prioritäten festzulegen, wenn diese zwingend in den Rahmen der neuen Entwicklungspolitik der Gemeinschaft eingepasst werden müssen. Onkin perusteltua kysyä, miten paljon liikkumavaraa tuensaajilla on määritellä itsenäisesti yhteistyön painopisteitä, jos ne on kerran pakko määritellä yhteisön uuden kehitysyhteistyöpolitiikan rajoissa.
Es ist durch nichts zu rechtfertigen, dass die auf der Ebene der Union souverän beschlossenen Ausgaben aus nationalen Mitteln finanziert werden und dass die nationalen Parlamente somit über die Steuern zu entscheiden haben, die notwendig sind, um die Ausgaben zu finanzieren, die letzten Endes vom Europäischen Parlament beschlossen werden. Mikään ei oikeuta sitä, että itsenäisesti unionin tasolla päätettävät menot rahoitettaisiin kansallisista varoista tai että kansallisten parlamenttien pitäisi hyväksyä verot, joita tarvitaan rahoittamaan viime kädessä Euroopan parlamentin päättämät menot.
Anerkennt er das ureigenste Recht des palästinensischen Volkes, auf seinem 1967 erhaltenen Hoheitsgebiet einen unabhängigen und geeinten palästinensischen Staat zu gründen, dessen Hauptstadt Ost-Jerusalem ist, und der auf seinem Hoheitsgebiet und innerhalb seiner Grenzen souverän ist? Tunnustaako se, että Palestiinan kansalla on kiistämätön oikeus perustaa itsenäinen ja yhtenäinen palestiinalaisvaltio pääkaupunkinaan Itä-Jerusalem vuoden 1967 mukaisten rajojen alueelle siten, että sillä on suvereniteetti omalla alueellaan ja rajojensa puitteissa?
Parlamente sind souverän, jedes Mitglied fordert Aufmerksamkeit, insbesondere wenn in wenigen Monaten Wahlen anstehen. Parlamentti on aina suvereeni; jokainen jäsen haluaa huomiota, etenkin kun vaaleihin on aikaa vain muutama kuukausi.
Joseph Daul , Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, appellierte an die EU-Staaten sich in der Krise nicht an der Illusion festzuhalten, dass man wirtschaftspolitisch noch souverän nationalstaatlich handeln könnte. Euroopan talous oli hyvällä tolalla, mutta finanssikriisi on poispyyhkinyt saavutukset, harmitteli komission puheenjohtaja José Manuel Barroso .
Joseph Daul , Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, appellierte an die EU-Staaten sich in der Krise nicht an der Illusion festzuhalten, dass man wirtschaftspolitisch noch souverän nationalstaatlich handeln könnte. Talouden supistuminen ja työttömyyden kasvu ovat uhkia, joihin on puututtava, samoin kuin väestön ikääntymiseen ja tuottavuuden laskuun. "
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Mitgliedstaaten über ihre energiepolitischen Optionen souverän entscheiden, auch wenn für nukleare Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung besteht und ein Konzept, das von den für nukleare Sicherheit zuständigen einzelstaatlichen Behörden gemeinsam ausgearbeitet wird, zu begrüßen ist. On tärkeää muistuttaa, että jäsenvaltioilla on oikeus päättää itse energiavalinnoistaan, vaikka vastuu ydinturvallisuudesta onkin yhteinen ja on pidettävä myönteisenä, että kansalliset ydinturvallisuusviranomaiset ovat kehittämässä yhteistä lähestymistapaa.
Sollte es uneingeschränkt umgesetzt werden, wäre die Ukraine im Wirtschaftsbereich nicht wirklich souverän und die Unabhängigkeit des Landes wäre grundlegend in Frage gestellt. Mikäli sopimus pantaisiin täytäntöön täysimääräisesti, se estäisi Ukrainan todellisen taloudellisen itsehallinnon ja olisi kova isku maan itsenäisyydelle.
143. anerkennt, dass eine wesentliche treibende Kraft für institutionelle Verbesserungen und für Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten darin besteht, dass sie souverän darüber entscheiden können, wie sie ihre Steuern erheben möchten; hält es für entscheidend, dass die Besteuerung von Arbeit verringert wird, sowohl zum Wohle der am wenigsten Begünstigten als auch um es der Mittelschicht zu ermöglichen, menschenwürdig von den Früchten ihrer Arbeit zu leben; 143. myöntää, että jäsenvaltioiden institutionaalisen kehityksen ja talouskasvun liikkeellepanevana voimana on niiden oikeus valita vapaasti, miten ne haluavat kantaa veroja; pitää työn verotuksen alentamista välttämättömänä paitsi vähäosaisimpien kannalta myös siksi, että keskiluokka voi puutetta kärsimättä nauttia työnsä hedelmistä;
Als politisches Organ ist das Europäische Parlament bei der Behandlung der Sonderberichte des Bürgerbeauftragten – sowohl im Hinblick auf die Verfahren als auch im Hinblick auf seine Herangehensweise und seine Handlungen – souverän. Euroopan parlamentti on poliittisena elimenä suvereeni oikeusasiamiehen erityiskertomusten suhteen, niin menettelyjen kuin sisällön ja toiminnan osalta.
in der Erwägung, daß daher nur die Mitgliedstaaten befugt sind, in einem Bereich Gesetze zu erlassen, in dem sie die wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele, die erreicht werden sollen, sowie die Vorschriften souverän festlegen, die von den Unternehmen beachtet werden müssen, katsoo näin ollen, että vain jäsenvaltioilla on oikeus säätää lakeja tietyllä alalla, jolla ne asettavat itsenäisesti talous- ja sosiaalipoliittisia tavoitteita, jotka ne haluavat saavuttaa, ja velvoitteita, joita ne haluavat yritysten noudattavan,
in der Erwägung, dass die Europäische Union eine Union von Mitgliedstaaten ist, innerhalb der die Nationalstaaten souverän sind, ottaa huomioon, että Euroopan unioni on suvereeneista kansallisvaltioista koostuvien jäsenvaltioiden unioni,
in der Erwägung, dass die Europäische Union eine Union von Mitgliedstaaten ist, innerhalb derer die Nationalstaaten souverän sind, ottaa huomioon, että Euroopan unioni on suvereeneista kansallisvaltioista koostuvien jäsenvaltioiden unioni,
fordert, dass der demokratisch und souverän ausgedrückte Wille der Bevölkerung Frankreichs, der Niederlande und Irlands respektiert wird, die mit ihrem „Nein“ zur „Europäischen Verfassung“ und zum Vertrag von Lissabon eine stärker am Neoliberalismus und Militarismus ausgerichtete EU abgelehnt haben; kehottaa kunnioittamaan Ranskan, Hollannin ja Irlannin kansojen demokraattisesti ja suvereenisti ilmaisemaa tahtoa, kun ne hylkäsivät uusliberalistisen ja militaristisen EU:n sanomalla "EI" Euroopan perustuslaille ja Lissabonin sopimukselle;
Jeder Mitgliedstaat ist souverän in seinen Entscheidungen über die Mehrwertsteuer, aber die unter den Mitgliedstaaten bestehenden Ungleichheiten verursachen Verzerrungen im freien Wettbewerb und in den innereuropäischen Handelstransaktionen. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus tehdä omat päätöksensä arvonlisäveroon liittyvistä asioista, mutta jäsenvaltioiden väliset erot johtavat EU:n sisäisen vapaan kilpailun ja kaupan vääristymiseen.
Wer ist der Souverän, das Volk oder der Premierminister? Kumpi on suvereeni, kansa vai pääministeri?
Das Gesetz über das Parlament wiederum beruht auf der Erklärung der Rechte („Declaration of Rights“) von 1688 bei der es sich um einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen dem Souverän und dem Volk handelt. Kyseinen parlamentin antama säädös perustuu vuoden 1688 oikeuksien julistukseen, joka on laillisesti sitova sopimus hallitsijan ja kansan välillä.
In der UfM hingegen sind heute alle Mitglieder vollständig souverän. Välimeren unionin jäsenet ovat sitä vastoin täysivaltaisia.
Der Rat kann keine Stellungnahme zu dem Endergebnis eines Prozesses abgeben, an dem die Union keinen Anteil hat und über den die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets souverän entscheiden. Neuvosto ei voi ottaa kantaa sellaisen prosessin lopputulokseen, jonka osapuoli unioni ei ole ja jonka osalta euroalueen jäsenvaltiot toimivat itsenäisesti.
Er erfordert eine vom Grad der demokratischen Legitimation abhängige Rechenschaftspflicht gegenüber dem Souverän. Tämä edellyttää demokraattisen oikeutuksen asteesta riippuvaista tilivelvollisuutta suvereenia valtiota kohtaan.
Dabei ist das Referendum die demokratischste Form der Machtausübung und Kontrolle durch den Souverän, also das Volk. Vallitseva keskeisten säädösten ratifiointimenetelmä on parlamentaarinen, ei suinkaan kansanäänestys.
Der Rat kann keine Stellungnahmen zum Endergebnis eines Prozesses abgeben, für den die Union nicht zuständig ist und über den die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets souverän entscheiden. Neuvosto ei voi kommentoida sellaisen prosessin lopullista tulosta, jossa unionilla ei ole toimivaltaa ja jonka osalta euroalueen jäsenvaltioilla on täysi päätösvalta.
anerkennt, dass eine wesentliche treibende Kraft für institutionelle Verbesserungen und für Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten darin besteht, dass sie souverän darüber entscheiden können, wie sie ihre Steuern erheben möchten; hält es für entscheidend, dass die Besteuerung von Arbeit verringert wird, sowohl zum Wohle der am wenigsten Begünstigten als auch um es der Mittelschicht zu ermöglichen, menschenwürdig von den Früchten ihrer Arbeit zu leben; myöntää, että jäsenvaltioiden institutionaalisen kehityksen ja talouskasvun liikkeellepanevana voimana on niiden oikeus valita vapaasti, miten ne haluavat kantaa veroja; pitää työn verotuksen alentamista välttämättömänä paitsi vähäosaisimpien kannalta myös siksi, että keskiluokka voi puutetta kärsimättä nauttia työnsä hedelmistä;
DE Synonyme für souverän FI Übersetzungen
Herrscher [Alleinherrscher] m hallitsija
Führer [Alleinherrscher] m johtaja
Diktator [Alleinherrscher] m diktaattori
Tyrann [Alleinherrscher] m kiusaaja
Herr [Herrscher] m herrasmiehet (n)
Staatsmann [Herrscher] m Poliitikko
Staatsoberhaupt [Herrscher] n Valtionpäämies
Monarch [Herrscher] m Monarkki
Despot [Diktator] m despootti
Fürst [Machthaber] m ruhtinas
Leiter [Machthaber] f johdatin (n)
Chef [Machthaber] m pomo
Hauptmann [Machthaber] m kapteeni
Kapitän [Machthaber] m kapteeni
Befehlshaber [Machthaber] m komentaja
Boss [Machthaber] m Loppuvastus
Ehemann [Despot] m aviomies
Schinder [Despot] m Vainooja
unabhängig [eigenverantortlich] riippumaton