Gesuchter Begriff Sachkundigen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit sachkundigen FI Übersetzungen
Die Maßnahmen sind regelmäßig von geschulten und sachkundigen Personen selbstständig nach genehmigten Verfahren durchzuführen. Järjestelmiä on käytettävä säännöllisesti ja siten, että käytöstä vastaa koulutettu ja pätevä henkilöstö puolueettomasti ja hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti.
regelmäßig mindestens alle drei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen. säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein.
Über die Prüfung ist eine vom Sachkundigen unterzeichnete Bescheinigung auszustellen, aus der das Datum der Prüfung ersichtlich ist.“ Tarkastuksesta on annettava todistus, jossa on tarkastajan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.”
Über die Prüfung ist eine vom Sachkundigen unterzeichnete Bescheinigung auszustellen, aus der das Datum der Prüfung ersichtlich ist.“ Tarkastuksesta annetaan todistus, jossa on toimivaltaisen henkilön allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.”
Die Gaswarneinrichtung ist regelmäßig nach den Herstellerangaben durch einen Sachverständigen oder einen Sachkundigen zu kalibrieren und zu prüfen. Hyväksytyn asiantuntijan tai muun asiantuntijan on määräajoin kalibroitava ja tarkastettava kaasuvaroituslaitteet valmistajan antamien tietojen mukaisesti.
Über die Prüfung ist eine vom Sachverständigen oder Sachkundigen unterzeichnete Bescheinigung auszustellen, aus der das Datum der Prüfung ersichtlich ist. Valmistajan antamien tietojen nojalla suoritetusta tarkastuksesta on annettava hyväksytyn asiantuntijan tai muun asiantuntijan allekirjoittama todistus, josta ilmenee tarkastuspäivämäärä.
Über die Prüfung ist eine vom Sachverständigen oder Sachkundigen unterzeichnete Bescheinigung auszustellen, aus der das Datum der Prüfung ersichtlich ist. Tarkastuksesta annetaan todistus, jossa on asiantuntijan tai toimivaltaisen henkilön allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.
Je nach Komplexität des gewählten Gerüsts ist von einer sachkundigen Person ein Plan für Aufbau, Benutzung und Abbau zu erstellen. Telineen pystytys-, käyttö- ja purkamissuunnitelman tulee olla pätevän henkilön laatima valitun telineen rakenteen vaativuuden edellyttämällä tavalla.
Die Tiere werden mindestens einmal jeden Tag von einer sachkundigen Person untersucht. Pätevän henkilön on tarkastettava eläimet vähintään päivittäin.
Die Anpassungen beruhen auf einer vernünftigen und sachkundigen Bewertung oder auf wissenschaftlichen Methoden. Mukautusten on perustuttava luotettavaan ja pätevään arviointiin tai tieteellisiin menetelmiin.
Das Sicherheitsdatenblatt ist von einer sachkundigen Person zu erstellen, die die besonderen Erfordernisse und Kenntnisse des Verwenderkreises, soweit bekannt, berücksichtigt. Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan on oltava pätevä henkilö, jonka on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja tietämys, sikäli kuin ne tiedetään.
Lieferanten von Stoffen und Gemischen müssen sicherstellen, dass diese sachkundigen Personen entsprechende Schulungen und auch Auffrischungslehrgänge erhalten haben. Aineiden ja seosten toimittajien on varmistettava, että kyseinen pätevä henkilö on saanut asianmukaista koulutusta ja täydennyskoulutusta.
Tragbare Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre von einem Sachkundigen zu prüfen. Toimivaltainen henkilö tarkastaa käsisammuttimet vähintään kerran kahdessa vuodessa.
Über die Prüfung ist eine vom Sachkundigen unterzeichnete Kennzeichnung am Feuerlöscher anzubringen, aus der das Datum der Prüfung ersichtlich ist.“ Sammuttimeen kiinnitetään tarkastusmerkintä, jossa on tarkastajan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.”
durch einen Sachverständigen zu prüfen. Prüfungen nach Buchstabe d können auch von einem Sachkundigen einer Fachfirma für Feuerlöschanlagen durchgeführt werden. Edellä d alakohdassa tarkoitetut tarkastukset voi suorittaa myös toimivaltainen henkilö toimivaltaisesta yrityksestä, joka on erikoistunut sammutusjärjestelmiin.
Prüfungen nach Doppelbuchstabe dd können auch von einem Sachkundigen einer Fachfirma für Feuerlöschanlagen durchgeführt werden. Edellä dd alakohdassa tarkoitetut tarkastukset voi suorittaa myös toimivaltainen henkilö toimivaltaisesta yrityksestä, joka on erikoistunut sammutusjärjestelmiin.
Krane sind regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich von einem Sachkundigen zu prüfen. Toimivaltaisen henkilön on tarkastettava nosturit säännöllisesti ja joka tapauksessa vähintään 12 kuukauden välein.
Prüfungen nach Buchstabe c können auch von einem Sachkundigen einer Fachfirma für Feuerlöschanlagen durchgeführt werden. Edellä c alakohdassa tarkoitetut tarkastukset voi suorittaa myös toimivaltainen henkilö toimivaltaisesta yrityksestä, joka on erikoistunut sammutusjärjestelmiin.
von einem Sachverständigen geprüft werden. Prüfungen nach Buchstabe c können auch von einem Sachkundigen für Sicherheitsleitsysteme durchgeführt werden. Edellä c alakohdassa tarkoitetut tarkastukset voi suorittaa myös toimivaltainen henkilö, joka on saanut koulutusta turvaohjausjärjestelmistä.
von einem Sachverständigen oder einem Sachkundigen zu kalibrieren und zu prüfen. Über die Kalibrierung und die Prüfung ist eine vom Sachverständigen oder Sachkundigen unterzeichnete Bescheinigung auszustellen, aus der das Datum der Prüfung ersichtlich ist. Kalibroinnista ja tarkastuksesta annetaan todistus, jossa on asiantuntijan tai toimivaltaisen henkilön allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.
Sachkundigen obliegen z. B. laufende Sicht- und Funktionskontrollen von sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Toimivaltaisen henkilön on muun muassa tehtävä turvallisuuslaitteiden silmämääräisiä tarkastuksia ja toimintatarkastuksia.
Zu den Sachkundigen gehören Toimivaltaisiksi henkilöiksi voidaan luokitella seuraavat:
Zuständigkeiten der sachkundigen Person Pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön vastuu
(2) Die in Absatz 1 genannten Entscheidungen obliegen einer sachkundigen Person, vorzugsweise einem Tierarzt. 2 Pätevän henkilön, ensi sijassa eläinlääkärin, on tehtävä 1 kohdassa tarkoitetut päätökset.
Nur der Zugang zum vollständigen Dossier bietet der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu einer sachkundigen Beurteilung. Yleisö voi arvioida asiaa asiantuntevasti vain, jos sillä on oikeus tutustua koko aineistoon.
Das öffentliche Bewusstsein wird im Hinblick auf die Befähigung der Bürger zu sachkundigen Entscheidungen weiter gestärkt. Pyritään lisäämään kansalaisten tiedostavuutta, jotta parannetaan mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia valintoja.
Bei näherer Betrachtung ermöglichen es die genannten Punkte, die verschiedenen Aspekte unserer umfassenden und sachkundigen Analyse der Inflationsrisiken richtig einzuordnen. Pohtimalla näitä kohtia perusteellisesti voidaan huomata, että EKP:ssa inflaatioriskien arviointiin käytettävä kokonaisvaltainen kaikkien tietojen analysointi saadaan niiden avulla asetettua oikeaan perspektiiviin.
Nach dieser sachkundigen Debatte stelle ich im Folgenden meine Analyse und mein Fazit betreffend dieses Dossier dar. Tämän asiantuntevan keskustelun seurauksena esitän nyt tätä asiaa koskevan selvitykseni ja johtopäätökseni.
Die in Absatz 1 genannten Prüfungen werden von sachkundigen Prüfern vorgenommen, die gemäß Tällaisten 1 kohdassa tarkoitettujen tutkintojen valvojina ovat pätevät tutkintojen vastaanottajat, jotka on kelpuutettu tai tunnustettu
von einer sachkundigen Person überwacht, damit Schmerzen oder vermeidbare Leiden, Ängste oder dauerhafte Schäden vermieden werden; kivun tai tarpeettoman tuskan, kärsimyksen tai pysyvien haittojen välttämiseksi;