Gesuchter Begriff Rechtswesen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Rechtswesen (n) [Gesamtheit] {n} oikeuslaitos (n) [Gesamtheit]
Rechtswesen {n} oikeuslaitos
DE Phrasen mit rechtswesen FI Übersetzungen
Für die Kohäsionsländer und die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen ist es äußerst wichtig, die Produktivität und Qualität am Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Beschäftigung, Soziales, Bildung, Gesundheitswesen, Umwelt und Rechtswesen, zu verbessern, um Reformen durchzusetzen und zu beschleunigen, die Produktivität und das Wachstum der Wirtschaft als Ganzes zu steigern und den sozialen und territorialen Zusammenhalt sowie eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Koheesiomaiden ja lähentymistavoitteessa tuettavien maiden ja alueiden osalta työn tuottavuuden ja laadun parantaminen julkisella sektorilla – erityisesti taloutta, työllisyyttä, yhteiskuntaa, koulutusta, terveydenhuoltoa, ympäristöä ja lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä – on olennaista, jotta voidaan toteuttaa ja nopeuttaa uudistuksia, parantaa tuottavuutta ja kasvua koko taloudessa sekä edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja kestävää kehitystä.
Die Mission unterstützt die Reform des Sicherheitssektors im Bereich der Polizei und ihrer Schnittstelle mit dem Rechtswesen. Operaatio tukee Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta poliisialalla ja sen oikeuslaitosta koskevaa osaa.
Die Mitgliedstaaten arbeiten unter Berücksichtigung der Vorschriften über die Zulässigkeit von Beweismitteln im eigenen Rechtswesen zusammen, um Gerichts- oder andere Verfahren im Zuge eines Berichts, der von einem Inspektor im Rahmen der Regelung vorgelegt wurde, zu erleichtern. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä helpottaakseen oikeudellisia tai muita menettelyitä, jotka johtuvat tarkastajan tämän ohjelman perusteella antamasta kertomuksesta, noudattaen todisteiden hyväksyttävyyttä kotimaisissa oikeus- ja muissa järjestelmissä koskevia sääntöjä.
Die Mitgliedstaaten arbeiten unter Beachtung der Vorschriften über die Zulässigkeit von Beweismitteln im eigenen Rechtswesen zusammen, um Gerichts- oder andere Verfahren infolge eines Berichts, der von einem Inspektor im Rahmen der Regelung vorgelegt wurde, zu erleichtern. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä helpottaakseen oikeudellisia tai muita menettelyjä, jotka johtuvat tarkastajan tämän ohjelman perusteella antamasta kertomuksesta, noudattaen todisteiden hyväksyttävyyttä kotimaisissa oikeus- ja muissa järjestelmissä koskevia sääntöjä.
5.8.3 Der Ausschuss betont zudem die besonders aktuelle Frage des politischen und kulturellen Selbstverständnisses der Europäischen Union und ihrer Grenzen. Hierzu sollten auch die Gemeinsamkeiten einer Europäischen Kultur in Kunst, Wissenschaft, Architektur, Technik und Mode, aber auch in Ideengeschichte, Rechtswesen, Werteordnung und Staatsführung, herausgearbeitet werden. Die moderne Staatsidee ist in Europa entstanden (und erstmals in den USA verwirklicht worden). Dies bedeutet dann aber auch vertiefte Studien zum Kulturbegriff, seinen Facetten, Unschärfen, Wertehierarchien und Missverständnissen. 5.8.3 Komitea painottaa myös erityisen ajankohtaista kysymystä Euroopan unionin ja sen rajojen poliittisesta ja kulttuurisesta identiteetistä. Kysymyksen tarkastelua varten tulisi tutkia eurooppalaisen kulttuurin yhteisiä piirteitä taiteen, tieteen, arkkitehtuurin, tekniikan ja muodin aloilta. Lisäksi tulisi ottaa huomioon aatehistoria, oikeuslaitos, arvot ja valtion hallinto. Moderni valtioaate on syntynyt Euroopassa (ja toteutettu ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa). Näin ollen on syvennettävä myös tutkimuksia, joissa tarkastellaan kulttuurin käsitettä sekä kulttuurin eri puolia, epätarkkuuksia ja arvohierarkioita sekä kulttuurin aiheuttamia väärinkäsityksiä.
- Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere im Bereich von Polizei und Rechtswesen. - Erityisesti poliisitoimea ja oikeuslaitosta koskevat säädökset.
1.5 Der EWSA hält es für dringend erforderlich, die Überwachung der Umsetzung der beabsichtigten Maßnahmen zu gewährleisten ("Monitoring"). Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Anzeigebereitschaft von Opfern und Zeugen häuslicher Gewalt gerichtet sein als Ausdruck des Vertrauens in die Polizei, das Rechtswesen allgemein und die sozialen Einrichtungen. 1.5 ETSK pitää ehdottoman välttämättömänä, että ehdotettujen toimenpiteiden toteutusta valvotaan (seuranta). Tässä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, kuinka halukkaita perheväkivallan uhrit ja todistajat ovat ilmoittamaan väkivallasta poliisille, sillä tämä kertoo heidän luottamuksestaan poliisiin ja yleensä oikeuslaitokseen sekä sosiaalitoimeen.
So geht beispielsweise aus dem Bericht über die Aktivitäten von Pro Eurojust (2000) Vermerk des Rates vom 20. Dezember 2001 Nr. 15545/01 betreffend den Bericht über Pro Eurojust für das Jahr 2001. hervor, dass es nicht immer für die im Rechtswesen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten Tätigen einfach ist, effizient zusammenzuarbeiten, sei es wegen der Unterschiede in der Gesetzgebung, sei es wegen unzureichender Sprachkenntnisse. Esimerkiksi Pro Eurojustin Neuvoston muistio, 20. joulukuuta 2001, N:o 15545/01 Pro Eurojustin vuoden 2001 toimintakertomuksesta. toimintakertomuksessa (2000) todetaan, että eri maiden oikeusviranomaisten välinen tehokas yhteistyö ei ole aina helppoa esimerkiksi lainsäädännössä olevien erojen tai kielitaidon puutteen vuoksi.
10. betont, dass das Rechtswesen, die Regulierungs- und Verwaltungsbehörden sowie die verschiedenen Polizeidienste ordnungsgemäß koordiniert, unabhängig und hinreichend dotiert sein müssen, um ihren Aufgaben nachzukommen, und dass die bislang unternommenen Anstrengungen verstärkt werden müssen; 10. pitää olennaisen tärkeänä, että oikeusjärjestelmä, sääntelyn ja hallinnon viranomaiset ja poliisin eri palvelut ovat riippumattomia ja että niillä on käytössään tarkoituksenmukaiset voimavarat tehtäviensä suorittamiseen, ja että ponnistelujen jatkaminen on välttämätöntä;
36. stellt fest, dass etwa eine halbe Million Frauen aus Ost- und Mitteleuropa jährlich in die Europäische Union gebracht und dort zur Prostitution verkauft werden; fordert deshalb die Mitgliedstaaten auf, ernsthaft den Kampf gegen den Menschenhandel in Angriff zu nehmen, indem der Einsatz von Polizei, Rechtswesen und Sozialbehörden verbessert wird, und die Zusammenarbeit mit den Kandidatenländern und anderen Ländern in der Nachbarschaft der EU zu intensivieren 36. toteaa, että noin puoli miljoonaa Itä- ja Keski-Euroopasta kotoisin olevaa naista kuljetetaan vuosittain Euroopan unioniin myytäväksi prostituoiduiksi; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisesti ihmiskaupan vastaisiin toimiin siten, että poliisi, oikeus- ja sosiaaliviranomaiset toimivat tehokkaammin sekä siten, että toimitaan tiiviissä yhteistyössä ehdokasvaltioiden ja EU:n lähialueiden muiden maiden kanssa;
Betrifft: Rechtswesen in Andorra Aihe: Andorran oikeuslaitos
In der Bewertung heißt es aber auch, dass weitere Dinge vonnöten sind, um die ordnungsgemäße Einhaltung der Regeln zu gewährleisten, u.a. entsprechende Ausrüstungen, um gegebenenfalls Schiffe aufbringen zu können, und ein Rechtswesen, das Verstöße wirksam verfolgt und bestraft. Arviossa todetaan kuitenkin myös, että muitakin seikkoja tarvitaan, jotta voitaisiin varmistaa sääntöjen moitteeton noudattaminen, mukaan lukien alusten pysäyttäminen tarvittaessa sekä lainsäädäntö, jonka nojalla rikkomuksiin syyllistyneet voidaan asettaa syytteeseen ja toteuttaa rangaistustoimia.
Auch wenn die Vielfalt der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die Unabhängigkeit der Richter und alle bestehenden europäischen Verfahren gewahrt bleiben müssen, ist es doch unerlässlich, das europäische Rechtswesen zu konsolidieren, um die Grundfreiheiten und die Rechte aller Bürger der EU garantieren und in der gesamten Union gegenseitiges Vertrauen und rechtsstaatliche Grundsätze sicherstellen zu können. Huolimatta siitä, että jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja kaikkia nykyisiä eurooppalaisia mekanismeja kunnioitetaan täysin, on yhä tarpeellisempaa vakiinnuttaa eurooppalainen oikeusalue, jotta voidaan taata EU:n kaikkien kansalaisten perusvapaudet ja oikeudet ja jotta voidaan varmistaa oikeusvaltion periaatetta koskeva keskinäinen luottamus koko unionissa.
Wirklich faszinierend ist an der Europäischen Union dieser Weg zum Menschen, zu einem völker- und generationenübergreifenden Rechtswesen. Euroopan unionissa todella kiehtovaa on tämä ihmisten sekä kansojen ja sukupolvien väliseen laaja-alaiseen oikeudenmukaisuuteen tehtävä matka.
Und sie belegt, dass die Humanisierung des Strafrechts Eingang in das europäische Rechtswesen findet; ein Verständnis der Justiz auf der Grundlage des unteilbaren Werts der Menschheit, in der jedes Individuum, selbst eine verurteilte Person, als Zweck an sich, als einziges und unwiederholbares Wesen betrachtet wird. Se osoittaa, kuinka rikosoikeuden inhimillistäminen sopii eurooppalaiseen oikeuteen: oikeutta, joka perustuu inhimillisyyden kiistämättömään arvoon, jokaisessa yksilössä, myös tuomitussa, pidetään tavoitteena sinänsä sekä ainutlaatuisena ja toisintamattomana olentona.
92. begrüßt, dass die afghanische Regierung sich auf der Kabul-Konferenz verpflichtet hat, mit Unterstützung internationaler Partner den Zugang zum Rechtswesen im ganzen Land zu verbessern, und zwar indem innerhalb der nächsten zwölf Monate konkrete Maßnahmen durchgeführt werden, sowie die Kapazitäten im Justizsystem zu verbessern, indem u.a. eine umfassende Personalstrategie erarbeitet und durchgeführt wird; 92. pitää myönteisenä, että Afganistanin hallitus sitoutui Kabulin konferenssissa parantamaan kansainvälisten kumppanien tuella oikeusasioiden käsittelyn toteutusta koko maassa panemalla seuraavien kahdentoista kuukauden aikana täytäntöön konkreettisia toimenpiteitä ja myös lisäämään oikeuslaitosten valmiuksia sekä laatimaan ja panemaan täytäntöön kattavan henkilöstöresurssistrategian;
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Antisemitismus und Rassismus auf allen Ebenen der Verwaltung (national, regional, lokal) bekämpft wird, und die Einbeziehung eines breiten Spektrums an Beteiligten aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft (Politik, Rechtswesen, Wirtschaft, Soziales, Religion, Bildung) zu erleichtern; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki hallinnon tasot (kansallinen, alueellinen ja paikallinen) osallistuvat antisemitismin ja rasismin torjuntaan sekä helpottamaan yhteiskunnan eri alojen (politiikan, oikeuslaitoksen, talouselämän ja opetuslaitoksen sekä yhteiskunnallisten ja uskonnollisten toimijoiden) osallistumista;
ist besorgt über nichttarifäre Hindernisse, beispielsweise die Beschränkungen für Dienstleistungen für Unternehmen, bei denen ein Abbau ungerechtfertigter Auflagen dazu führen könnte, dass Unternehmen des GCC Zugang zu effizienteren Dienstleistungen im Bank-, Versicherungs- und Rechtswesen zu geringeren Kosten bekämen; on huolissaan tullin ulkopuolisista esteistä, kuten yrityspalvelujen rajoituksista, sillä perusteettomien rajoitusten vähentäminen voisi johtaa siihen, että Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden yritykset pääsisivät markkinoille alhaisemmin kustannuksin ja voisivat hyödyntää tehokkaampia pankki- ja vakuutuspalveluja ja oikeudellisia palveluja;
ist besorgt über nichttarifäre Hindernisse, beispielsweise die Beschränkungen für Dienstleistungen für Unternehmen, bei denen ein Abbau ungerechtfertigter Auflagen dazu führen könnte, dass Unternehmen des GCC Zugang zu effizienteren Dienstleistungen im Bank-, Versicherungs- und Rechtswesen zu geringeren Kosten bekämen; on huolissaan tullien ulkopuolisista esteistä, kuten yrityspalvelujen rajoituksista, sillä perusteettomien rajoitusten vähentäminen voisi johtaa siihen, että Persianlahden yhteistyöneuvoston yritykset pääsisivät markkinoille alhaisemmin kustannuksin ja voisivat hyödyntää tehokkaampia pankki- ja vakuutuspalveluja ja oikeudellisia palveluja;
7. betont, dass eine unabhängige Justiz geschaffen und im Rechtswesen ein Übergangsprozess eingeleitet werden muss; 7. korostaa sitä, kuinka tärkeää on tukea riippumattoman oikeuslaitoksen perustamista ja luoda siirtymäkauden oikeusjärjestelmä;
11. betont, dass eine unabhängige Justiz geschaffen und im Rechtswesen ein Übergangsprozess eingeleitet werden muss, wobei vorrangig dafür zu sorgen ist, dass Untersuchungen über die Hunderten Opfer und die zahlreichen Fälle von Korruption durchgeführt werden; 11. korostaa sitä, kuinka tärkeää on tukea riippumattoman oikeuslaitoksen perustamista ja luoda siirtymäkauden oikeusjärjestelmä, jonka tehtävänä olisi ensisijaisesti huolehtia satoja uhreja ja lukuisia korruptiotapauksia koskevien tutkintojen suorittamisesta;
H. in der Erwägung, dass die Menschenrechte geachtet werden müssen, das Rechtswesen zugänglich sein muss, keine Straffreiheit herrschen darf, ein gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen vorhanden sein und in einem Land mit reichen Ölvorkommen wie Nigeria eine Umverteilung des Einkommens vorgenommen werden muss, damit ein friedlicher Weg der Konfliktlösung beschritten werden kann; H. ottaa huomioon, että konfliktien rauhanomainen ratkaisu edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta, rankaisemattomuuden lopettamista ja Nigerian kaltaisessa öljyntuottajavaltiossa myös luonnonvarojen oikeudenmukaista hyödyntämistä ja niistä saatavien tulojen uudelleenjakamista;
Das Rechtswesen von Andorra ist wichtig für alle Menschen, die in Andorra leben und arbeiten, aber auch für die Bürger von Andorra sowie für EU-Bürger, die Andorra besuchen. Andorran oikeuslaitos on tärkeä kaikille Andorrassa eläville ja työskenteleville, olipa sitten kyse Andorran kansalaisista tai maassa oleskelevista EU-maiden kansalaisista.
Betrifft: Problematische Verhältnisse im bulgarischen Rechtswesen Aihe: Ongelmia Bulgarian oikeuslaitoksessa
Im letzten Fortschrittsbericht über Bulgarien wird festgestellt, dass sich das Rechtswesen des Landes positiv entwickelt und man nun häufiger gegen korrupte Instanzen vorgeht. Uusimmassa Bulgariaa koskevassa tilanneselvityksessä todetaan, että maan oikeuslaitos on muuttumassa myönteiseen suuntaan ja että oikeuslaitoksen korruptoituneisiin osiin puututaan monella tavoin.
Der Fragesteller ist durch eine Bürgereingabe darauf aufmerksam gemacht worden, dass im bulgarischen Rechtswesen beständig problematische Verhältnisse herrschen. Kysyjä on erään kansalaisen yhteydenoton jälkeen kiinnittänyt huomiota Bulgarian oikeuslaitoksessa edelleen esiintyviin ongelmiin.
Ist die Kommission der Ansicht, dass das bulgarische Rechtswesen bei der Behandlung dieser beiden Rechtssachen in Übereinstimmung mit allen Normen und Erwartungen gehandelt hat? Katsooko komissio Bulgarian oikeuslaitoksen menetelleen kaikkien normien ja odotusten mukaisesti käsitellessään näitä kahta asiaa?
Die Maßregelung des gewerkschaftlich organisierten Staatsanwalts vor dem Disziplinarrat löste in Politik, Justiz und Rechtswesen Griechenlands starke Reaktionen aus, unter anderem weil die gewerkschaftliche Organisierung von Richtern und Staatsanwälten nicht nur im Gesetz vorgesehen, sondern auch in der Verfassung Griechenlands und in internationalen Texten verankert ist. Kreikan poliittiset ja oikeuselämän vaikuttajat ovat esittäneet voimakkaita vastalauseita, jotka koskevat tämän ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisen syyttäjän määräämistä kurinpitolautakunnan eteen, lähtökohtana muun muassa se, että tuomarien ja syyttäjien ammattiyhdistystoiminta on lainmukaista, ja oikeus siihen on turvattu Kreikan perustuslaissa sekä kansainvälisissä säännöksissä.
fordert die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Nachbarstaaten und die ASEAN-Länder auf, die für die Konsolidierung der Demokratie und einer demokratischen Kultur in Timor-Leste erforderliche Unterstützung aufzustocken, mit Schwerpunkt auf einem Mehrparteiensystem, Meinungsfreiheit und Aufbau von Institutionen – Parlament, Regierung, Rechtswesen, Sicherheits-, Verteidigungs- und Vollzugskräfte –, und Hilfestellung bei der dringend benötigten Ausweitung der Medienberichterstattung auf das gesamte Land sowie zur Stärkung der Bildungs- und Gesundheitsnetzwerke und der Infrastrukturen für Wohnungsbau, Abwasser und Wasserversorgung zu leisten; kehottaa Euroopan unionia ja kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti naapurivaltioita ja ASEAN-maita säilyttämään tuen, jota tarvitaan demokratian ja demokraattisen kulttuurin vakiinnuttamiseksi Itä-Timorissa, ja lisäämään sitä, painottaen monipuoluekulttuuria, ilmaisunvapautta ja instituutioiden - kuten kansanedustuslaitoksen, hallituksen, oikeuslaitoksen, turvallisuus-, puolustus- ja lainvalvontaelinten - rakentamista ja auttamaan tiedotusvälineiden välittämän tiedon ulottamisessa nopeasti koko maahan sekä koulutus- ja terveydenhuoltoverkostojen sekä asumista, jätevesi- ja vesihuoltoa koskevan infrastruktuurin kohentamisessa;
fordert die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Nachbarstaaten und die ASEAN-Länder auf, die für die Konsolidierung der Demokratie und einer demokratischen Kultur in Timor-Leste erforderliche Unterstützung aufzustocken, mit Schwerpunkt auf einem Mehrparteiensystem, Meinungsfreiheit und Aufbau von Institutionen – Parlament, Regierung, Rechtswesen, Sicherheits-, Verteidigungs- und Vollzugskräfte –, und Hilfestellung bei der dringend benötigten Ausweitung der Medienberichterstattung auf das gesamte Land sowie zur Stärkung der Bildungs- und Gesundheitsnetzwerke und der Infrastrukturen für Wohnungsbau, Abwasser und Wasserversorgung zu leisten; kehottaa Euroopan unionia ja kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti naapurivaltioita ja ASEAN-maita säilyttämään tuen, jota tarvitaan demokratian ja demokraattisen kulttuurin vakiinnuttamiseksi Itä-Timorissa, ja lisäämään sitä, ja tältä osin on painotettava monipuoluekulttuuria, ilmaisunvapautta ja instituutioiden – kuten kansanedustuslaitoksen, hallituksen, oikeuslaitoksen, turvallisuus-, puolustus- ja lainvalvontaelinten – rakentamista ja auttamaan tiedotusvälineiden välittämän tiedon ulottamisessa nopeasti koko maahan sekä kohentamaan koulutus- ja terveydenhuoltoverkostoja ja asumista, jätevesi- ja vesihuoltoa koskevaa infrastruktuuria;
begrüßt, dass die afghanische Regierung sich auf der Kabul-Konferenz verpflichtet hat, mit Unterstützung internationaler Partner den Zugang zum Rechtswesen im ganzen Land zu verbessern, und zwar indem innerhalb der nächsten zwölf Monate konkrete Maßnahmen durchgeführt werden, sowie die Kapazitäten im Justizsystem zu verbessern, indem u.a. eine umfassende Personalstrategie erarbeitet und durchgeführt wird; pitää myönteisenä, että Afganistanin hallitus sitoutui Kabulin konferenssissa parantamaan kansainvälisten kumppanien tuella oikeusasioiden käsittelyn toteutusta koko maassa panemalla seuraavien kahdentoista kuukauden aikana täytäntöön konkreettisia toimenpiteitä ja myös lisäämään oikeuslaitosten valmiuksia sekä laatimaan ja panemaan täytäntöön kattavan henkilöstöresurssistrategian;