Gesuchter Begriff Rüstung hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit rüstung FI Übersetzungen
ANE sollen den Erfahrungs- und Wissensaustausch im Bereich der Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, der Forschung, der Beschaffung und der Rüstung dadurch fördern, dass Experten aus den Verwaltungen der Mitgliedstaaten vorübergehend für die Agentur arbeiten — Viraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden olisi edistettävä puolustusvoimavarojen kehittämisen, tutkimuksen, hankintojen ja puolustusmateriaalien alan ammatillisen kokemuksen sekä tietämyksen vaihtoa,
Es wird eine Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur), nachstehend „Agentur“ genannt, eingerichtet. Perustetaan puolustusvoimavarojen kehittämisestä, tutkimuksesta ja hankinnasta sekä puolustusmateriaaleista vastaava virasto (Euroopan puolustusvirasto), jäljempänä ”virasto”.
Kommandeur, zuständig für Rüstung und technische Ausrüstung der Dienststelle für motorisierte Patrouillen; Major der Miliz. Liikkuvan partion ase- ja teknisten hankintojen päällikkö, miliisin majuri.
Kommandeur, zuständig für Rüstung und technische Ausrüstung der Dienststelle für motorisierte Patrouillen. Liikkuvan partion ase- ja teknisten hankintojen päällikkö.
zur Einsetzung eines Stabs zur Vorbereitung der Einrichtung einer Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung työryhmän perustamisesta valmistelemaan puolustusvoimavarojen kehittämisestä, tutkimuksesta ja hankinnasta sekä puolustusmateriaaleista vastaavan viraston perustamista
134. Malta wendet die Bestimmungen der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossenen Waffenembargos an und setzt sie über seine nationalen Rechtsvorschriften vollständig um; es unterstützt außerdem die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu konventionellen Waffen, zum unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen, zur Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung und zur Transparenz bei den Militärausgaben. Gemäß der Resolution "Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung" der Generalversammlung der Vereinten Nationen legt Malta jährlich einen Bericht zu diesem Thema vor. 134. Malta soveltaa ja panee täytäntöön kansallisen lainsäädäntönsä kautta täysimääräisesti YK:n turvallisuusneuvoston päättämiä aseidenvientikieltoja ja kannattaa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmia, jotka liittyvät tavanomaisia aseita koskeviin kysymyksiin, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittomaan kauppaan, avoimuuteen puolustusmateriaalialalla sekä sotilasmenoja koskevaan avoimuuteen. Malta toimittaa myös vuosittain raporttinsa YK:n yleiskokouksen päätöslauselman "Avoimuus puolustusmateriaalialalla" mukaisesti.
- Resolution 58/54 ("Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung"): von den Niederlanden eingebracht, per Abstimmung angenommen, von allen EU-Ländern mitgetragen, - Päätöslauselma 58/54 "Avoimuus puolustusmateriaalialalla": Alankomaat esitti, hyväksyttiin äänestyksellä, kaikki EU-maat kanssasuosittivat.
Resolution A/Res/60/226 %quot%Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung%quot%: von den Niederlanden eingebracht, per Abstimmung angenommen und von allen EU-Staaten unterstützt; Alankomaiden esittämä päätöslauselma A/Res/60/226 avoimuudesta puolustusmateriaalialalla hyväksyttiin äänestyksellä ja kaikki EU-maat kannattivat sitä.
J. in der Erwägung, dass die G8-Länder mehr als 500 Mrd. Dollar pro Jahr für Rüstung ausgeben, J. ottaa huomioon, että G8-maat käyttävät vuosittain yli 500 miljardia puolustusmenoihin,
Fähigkeiten und Rüstung Toimintakyky ja varustelu
Im Konvent über die Zukunft Europas war die Rede von einem „Europäischen Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten“, das auf einer zwischenstaatlichen Basis arbeiten würde. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta on puhunut "Euroopan puolustusmateriaali-, tutkimus- ja sotilasvoimavaraviraston" perustamisesta.
Dem Institut für Sicherheitsstudien (Institute for Security Studies) zufolge stellte die EU 1999 zwischen 1,5 und 2 Mrd. Euro für Ausgaben bereit, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Rüstung stehen. Institute for Security Studiesin mukaan EU käytti vuonna 1999 1,5-2 miljardia euroa menoihin, jotka liittyivät jollain tavalla aseteollisuuteen.
2006 haben die Industriestaaten der OECD 372 Milliarden Dollar für die Unterstützung ihrer eigenen Landwirtschaft ausgegeben, für Rüstung werden 1204 Milliarden Dollar ausgegeben. OECD-maiden maanviljelijöitä tuettiin 372 miljardin edestä vuonna 2006 ja puolustusmenot ovat 1204 miljardia dollaria.
Statt sich gegenseitig umzubringen und Millionen und Milliarden für Rüstung auszugeben können sie friedvoll miteinander kooperieren und das Geld für Infrastruktur, öffentliche Bauten und Bildung ausgeben. Mutta ne auttavat myös naapurimaita, jotka voivat, sen sijaan että ne käyttäisivät miljoonia ja miljardeja aseisiin, tehdä rauhanomaista ja luovaa yhteistyötä ja käyttää nämä varat esimerkiksi koulutukseen.
- die Schaffung eines Europäischen Amtes für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten – Euroopan puolustusmateriaali-, tutkimus- ja sotilasvoimavaraviraston perustaminen
- die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsagentur („Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung“) – Euroopan puolustusviraston perustaminen ("puolustusmateriaali-, tutkimus- ja sotilasvoimavaravirasto")
unterstützt das Konzept für die Schaffung einer Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juni 2003 in Thessaloniki; tukee ajatusta puolustusvoimavarojen kehittämisestä, tutkimuksesta ja hankinnasta sekä puolustusmateriaaleista vastaavan viraston perustamisesta Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti;
bekundet seine Besorgnis über jede Form der Eskalation im Waffensektor in einer empfindlichen Region, die ohnehin schon durch eine übermäßige Rüstung und eine überaus große Anzahl ausländischer Militärstützpunkte gekennzeichnet ist; on huolissaan asealan toimien mahdollisesta kärjistymisestä tällä haavoittuvalla alueella, jolla asevarustelu on jo ennestään liiallista ja jolle on sijoitettu lukuisia vieraiden valtojen sotilastukikohtia;
in der Erwägung, dass die G8-Länder im Vergleich dazu im Jahr 2004 700 Milliarden für Rüstung ausgegeben haben, wovon 400 Milliarden allein auf die Vereinigten Staaten entfallen, toteaa vertailun vuoksi, että vuonna 2004 G8-maat käyttivät 700 miljardia aseisiin ja että Yhdysvallat yksin käytti niistä 400 miljardia,
Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass die Funktionsweise der zwischenstaatlichen Agentur für die Bereiche Entwicklung und Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung, die im Jahr 2004 geschaffen werden soll, in Abstimmung mit dem Europäischen Parlament erarbeitet werden muss. Hän esittää selkeämpiä määrittelyjä rikoksille ja asettaa ne kolmeen luokkaan sen mukaan, onko elinten ja kudosten irrottaminen tapahtunut uhkailun ja väkivallan avulla vai onko kyseessä liiketoimi.
Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass die Funktionsweise der zwischenstaatlichen Agentur für die Bereiche Entwicklung und Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung, die im Jahr 2004 geschaffen werden soll, in Abstimmung mit dem Europäischen Parlament erarbeitet werden muss. Televiestintäoperaattoreiden tulisi laatia verkkoja, joiden avulla kuluttajat voivat helpommin ottaa käyttöön yhteisen eurooppalaisen 3883-koodin, jolla kuluttaja pääsee tiettyihin palveluihin, kuten taksin tilaamiseen.
Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass die Funktionsweise der zwischenstaatlichen Agentur für die Bereiche Entwicklung und Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung, die im Jahr 2004 geschaffen werden soll, in Abstimmung mit dem Europäischen Parlament erarbeitet werden muss. Hän toivoo asiasta päästävän sopimukseen nopeasti niin, että asetus voi tulla voimaan 1. heinäkuuta 2004, mikä on Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn asettama määräaika.
Eine Agentur für Rüstung und Forschung soll diese Truppen vorbereiten und aufstellen (29.) und für ihre Arbeit einen eigenen Haushalt bekommen (30.), welcher der parlamentarischen Kontrolle unterliegt (56.). Morillon haluaa, että vuodesta 2004 unionilla olisi käytettävissään 5000 miehen vahvuiset sotilasjoukot, jotka ovat pysyvässä valmiustilassa humanitäärisiä ja pelastusoperaatioita varten.
Eine Agentur für Rüstung und Forschung soll diese Truppen vorbereiten und aufstellen (29.) und für ihre Arbeit einen eigenen Haushalt bekommen (30.), welcher der parlamentarischen Kontrolle unterliegt (56.). Sopimukseen olisi sisällytettävä myös solidaarisuuslauseke, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kaikki tarvittavat sotilaalliset ja ei-sotilaalliset välineet terroriuhkien ehkäisemiseksi.
4 % des griechischen Bruttoinlandsproduktes sollen für Rüstung aufgewandt werden, obwohl Griechenland mit rund 300 Mrd. EUR knapp vor dem Staatsbankrott steht und die Hilfe anderer EU-Mitgliedsländer benötigt. Neljä prosenttia Kreikan bruttokansantuotteesta aiotaan käyttää asevarusteluun, vaikka maan velka on noin 300 miljardia euroa ja Kreikan valtio on lähes vararikon partaalla ja tarvitsee muiden EU:n jäsenvaltioiden tukea.
Vier Prozent des griechischen Bruttoinlandsprodukts sollen für Rüstung aufgewandt werden, obwohl Griechenland mit rund 300 Mrd. EUR knapp vor dem Staatsbankrott steht und die Hilfe anderer EU-Mitgliedstaaten benötigt. Neljä prosenttia Kreikan bruttokansantuotteesta aiotaan käyttää asevarusteluun, vaikka maan velka on noin 300 miljardia euroa ja Kreikan valtio on lähes vararikon partaalla ja tarvitsee muiden EU:n jäsenvaltioiden tukea.
fordert, dass die Beitrittsländer, wenn immer dies möglich ist, uneingeschränkt an der europäischen Kooperation auf dem Gebiet der Rüstung teilnehmen können; pyytää, että ehdokasvaltiot saisivat osallistua täysipainoisesti Euroopan puolustusmateriaaliyhteistyöhön aina kun se on mahdollista;
Amt für Rüstung und Wehrtechnik Puolustusvoimien materiaalihallinto
in der Erwägung, dass seine oben genannte Entschließung vom 10. April 2003 die Schaffung einer künftigen Agentur für Rüstung und Forschung fordert, die mit der Koordinierung der Waffenexportpolitik der Europäischen Union betraut werden könnte, ottaa huomioon, että edellä mainitussa 10. huhtikuuta 2003 annetussa päätöslauselmassa kehotettiin luomaan asevarustelu- ja tutkimusvirasto, joka voisi vastata EU:n asevientipolitiikan koordinoinnista,
DE Synonyme für rüstung FI Übersetzungen
Bewaffnung [Mobilisierung] f wapentuig {n}
Mobilmachung [Mobilisierung] f mobilisatie {f}
Harnisch [Panzer] m wapenrusting {f}
Mobilisierung [Aufrüsten] f mobilisatie {f}
Panzer [Rüstung] m pantser {n}