Gesuchter Begriff Rücksprache hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Rücksprache {f} Haastelu
DE Phrasen mit rücksprache FI Übersetzungen
Nach Rücksprache mit dem Hersteller entscheidet das zuständige Gremium, ob neue Prüfungen erforderlich sind. Kuultuaan valmistajaa toimivaltainen elin tekee päätöksen uusien tarkastusten tarpeellisuudesta.
ohne weitere Rücksprache zulässig. mahdollista ilman erillistä hyväksyntää
nur nach Rücksprache zulässig (bitte für die Rücksprache Feld 7, Nummer 18 benutzen). mahdollinen ainoastaan erillisen hyväksynnän jälkeen (käyttäkää kohdassa 7 olevaa 18 kohtaa tätä käsittelyä varten)
Die Kommission richtet in Rücksprache mit den Mitgliedstaaten ein Verfahren zum Informationsaustausch gemäß Absatz 1 ein. Komissio luo jäsenvaltioita kuultuaan järjestelmän 1 kohdan mukaisten tietojen vaihtoa varten.
in der nach Rücksprache mit dem Hersteller diesem eine Frist zur Behebung der Nichterfüllung festgelegt wird, määritellään määräaika, johon mennessä valmistajan on korjattava laiminlyönti; valmistajaa kuullaan ennen määräajan asettamista;
Der Anhörungsbeauftragte entscheidet nach Rücksprache mit dem zuständigen Direktor über die Anhörung von Dritten. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja päättää kolmansien henkilöiden kuulemisesta neuvoteltuaan vastaavan johtajan kanssa.
Die Kommission entscheidet nach Rücksprache mit dem betreffenden Mitgliedstaat, welche Teile des Evaluierungsberichts veröffentlicht werden dürfen. Komissio päättää kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa arviointikertomuksesta voidaan julkistaa.
Der öffentliche Auftraggeber bewertet die beigebrachten Informationen mittels einer Rücksprache mit dem Bieter. Hankintaviranomaisen on arvioitava annetut tiedot kuulemalla tarjoajaa.
ernennt oder entlässt den/die Vorsitzende(n) des Gemeinsamen Forschungsausschusses nach Rücksprache mit dem Leitungsteam; nimittää tai erottaa yhteisen tutkimuskomitean puheenjohtajan ylimpää johtoryhmää kuultuaan.
Entwurf eines mehrjährigen Personalentwicklungsplans und nach Rücksprache mit der Kommission Vorlage an den Verwaltungsrat; hän laatii monivuotisen henkilöstöpoliittisen suunnitelman luonnoksen ja toimittaa sen hallintoneuvostolle komission kuulemisen jälkeen;
Sie kann vom Rat nach Rücksprache mit dem Exekutivdirektor einmal um höchstens fünf Jahre verlängert werden.“. Neuvosto voi jatkaa sitä kerran enintään viideksi vuodeksi pääjohtajaa kuultuaan.”
(2) Über die Frage, ob Dritte gehört werden, wird nach Rücksprache mit dem zuständigen Direktor entschieden. 2. Päätökset kolmansien kuulemisesta tehdään sen jälkeen, kun asiasta on neuvoteltu vastaavan johtajan kanssa.
Zu diesem Zweck hält die Kommission Rücksprache mit Betroffenen aus den Mitgliedstaaten und den assoziierten Staaten. Komissio neuvottelee ohjeiden laatimisesta jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden asianomaisten osapuolten kanssa.
Abänderung 5 aus der ersten Lesung, Umformulierung nach Rücksprache mit dem Rat und der Kommission. Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 5, joka on kirjoitettu uudelleen neuvoston ja komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Hat der Rat mit den französischen Regierungsstellen Rücksprache im Hinblick auf einen konkreten Aktionsvorschlag genommen? Onko neuvosto neuvotellut Ranskan hallituksen kanssa konkreettisesta toimintaehdotuksesta?
Innerhalb des NATO-Russland-Rates müsse Rücksprache über das Raketenabwehrsystem gehalten werden. Se korostaa myös tarvetta panna kansainvälinen ydinaseiden leviämisen estämisen järjestelmä täytäntöön kaikilta osin.
Der Beratende Ausschuss kann nach Rücksprache mit dem Präsidenten Beratung von externen Sachverständigen einholen. Neuvoa-antava komitea voi puhemiestä kuultuaan pyytää neuvoa ulkopuolisilta asiantuntijoilta.
– die Zusammenarbeit und Rücksprache mit der hochrangigen Gruppe der Mitgliedstaaten; – tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden korkean tason ryhmän kanssa ja kuultava sitä;
– die Zusammenarbeit und Rücksprache mit dem Wissenschaftlichen Ausschuss; – tehtävä yhteistyötä tiedekomitean kanssa ja kuultava sitä;
(36a) Nach Rücksprache mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten. (36 a) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu,
Wurde mit den von dieser Entscheidung betroffenen Mitgliedstaaten Rücksprache genommen? Onko asiasta neuvoteltu jäsenvaltioiden kanssa, joita päätös koskee?
Nach Rücksprache mit dem Hersteller entscheidet Kuultuaan valmistajaa toimivaltainen
nach Rücksprache mit den betroffenen Mitgliedstaaten asianomaisten jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen
DE Synonyme für rücksprache FI Übersetzungen
Treffen [Besprechung] (n kohtaaminen (n)
Aussprache [Besprechung] f Nivel
Gespräch [Besprechung] n keskustelu
Versammlung [Besprechung] f valtiopäivät
Debatte [Besprechung] f väittely
Dialog [Besprechung] m vuoropuhelu
Beratung [Besprechung] f neuvonpito (n v)
Diskurs [Besprechung] m diskurssi (n v)
Klärung [Besprechung] (f selvitys
Verhandlung [Besprechung] f neuvottelu
Gipfeltreffen [Besprechung] n huippukokous (n v)
Zusammenkunft [Besprechung] f tapaaminen
Kolloquium [Besprechung] n keskustelu
Unterredung [Besprechung] f neuvottelut (n v)
Kongress [Besprechung] m kokous
Sitzung [Besprechung] f istunto
Tagung [Besprechung] f Erityisruokavalio
Konferenz [Besprechung] f konferenssi
Diskussion [Besprechung] f keskustelu
Interview [Meinungsaustausch] n haastattelu