Gesuchter Begriff Loyalität hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Loyalität (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} kuuliaisuus (n) [loyalty to some cause, nation or ruler]
Loyalität (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} uskollisuus (n) [loyalty to some cause, nation or ruler]
DE Phrasen mit loyalität FI Übersetzungen
Der Bedienstete auf Zeit hat das Recht auf freie Meinungsäußerung unter gebührender Beachtung der Grundsätze der Loyalität und Unparteilichkeit. Väliaikaisella toimihenkilöllä on oikeus mielipiteen ilmaisuun noudattaen asianmukaisella tavalla lojaalisuuden- ja puolueettomuuden periaatteita.
NESA und KE haben starke Energiemarken und können Kostensynergieeffekte sowie durch duale Energieversorgungsangebote eine größere Loyalität ihrer Kunden erreichen. NESA ja KE ovat vahvoja energiabrändejä, ja ne voivat saavuttaa kustannussynergiaa ja parantaa asiakasuskollisuutta myymällä kahta polttoainetta.
Die Prämiengutschriften können an Einzel- oder Gruppenkäufe oder die Loyalität des Kunden über einen festgelegten Zeitraum geknüpft sein. Etupisteet voidaan sitoa yksittäisin ostoihin tai useampiin ostotapahtumiin taikka tietyn ajanjakson jatkuvaan asiointiin.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung des Personals dienen der Feststellung, ob eine Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit zum Zugang zu EU-VS ermächtigt werden kann. Henkilöturvallisuusselvitystä koskevien menettelyjen tarkoituksena on selvittää, voidaanko henkilölle myöntää pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, hänen lojaaliutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung des Personals dienen der Feststellung, ob eine Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit zum Zugang zu EU-VS ermächtigt werden kann. Henkilöturvallisuusselvitystä koskevien menettelyjen tarkoituksena on selvittää, voidaanko henkilölle hänen lojaaliutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen myöntää pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.
Der Beamte führt die ihm aufgetragenen Aufgaben objektiv, unparteiisch und in voller Loyalität mit der Union aus. Hänen on hoidettava hänelle annetut tehtävät objektiivisesti ja tasapuolisesti sekä noudattaen lojaalisuusvelvollisuuttaan unionia kohtaan.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung von Personal dienen der Feststellung, ob einer Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Zugang zu EU-VS gewährt werden kann. Henkilöturvallisuusselvityksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko henkilölle myöntää pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin hänen lojaaliutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.
Die Waffen wurden ursprünglich 2010 beschafft und waren dafür gedacht, sich die Loyalität der Empfänger im Hinblick auf spätere politische Vorteile zu erkaufen. Aseet hankittiin alun perin vuonna 2010, ja ne oli tarkoitettu niiden vastaanottajien lojaalisuuden saamiseksi, jotta myöhempänä ajankohtana saataisiin poliittista hyötyä.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Luotettavuusselvitystä koskevien menettelyjen on oltava sellaiset, että niillä voidaan selvittää, saadaanko tietylle henkilölle antaa oikeus saada turvaluokiteltuja tietoja käyttöönsä, hänen uskollisuutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Luotettavuusselvitystä koskevien menettelyjen on oltava sellaiset, että niillä voidaan selvittää, voidaanko tietylle henkilölle antaa oikeus saada turvaluokiteltuja tietoja käyttöönsä, hänen uskollisuutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Luotettavuusselvitystä koskevien menettelyjen on oltava sellaiset, että niillä voidaan selvittää, voiko tietty henkilö saada käyttöönsä turvaluokiteltuja tietoja, hänen uskollisuutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.
Die Mitgliedstaaten sind nämlich nach Art. 10 EGV zur umfassenden Loyalität verpflichtet, insbesondere zur Unterlassung aller Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele des Vertrages gefährden würden. Jäsenvaltiot ovat nimittäin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan nojalla sitoutuneet laajaan lojaaliuteen ja erityisesti pidättymään kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.
Statt dessen herrscht, und dies wird von den meisten politischen Verantwortlichen anerkannt, eine umfassende Korruption auf der Grundlage der Clan-Loyalität und der Mafiadomination. Sen sijaan useimmat vastuussa olevat poliitikot myöntävät, että alueella vallitsee laaja lahjontajärjestelmä, joka perustuu klaanien uskollisuuteen ja mafian valtaan.
Nur Dienste mit Statutspersonal können ihre Aufgaben mit der für die Ausübung dieser Gesetzgebungsbefugnisse erforderlichen Loyalität gegenüber ihrem Organ wahrnehmen. Ainoastaan yksiköt, joiden henkilöstö toimii henkilöstösääntöjen alaisena, voivat noudattaa velvoitteitaan lojaaleina toimielimille, ja varsinkin lainsäädäntötyön yhteydessä tätä lojaaliutta tarvitaan.
Betrifft: Europäische Loyalität und die Position Aznars im Irak-Krieg Aihe: Eurooppalaisten lojaalius ja Aznarin kanta Irakin sotaan
Beweis dieser Loyalität wird die Wahlbeteiligung sein." Äänestysaktiivisuus tulee olemaan selkein osoitus lojaaliudesta", Severin arvioi.
Auch sei es notwendig, die Loyalität und Unabhängigkeit aller Mitarbeiter des EAD, unabhängig ihrer Herkunft, zu gewährleisten. Valiokunta painotti myös, että EUH:n virkamiesten on oltava tehtävässään itsenäisiä riippumatta siitä, mistä he ovat alun perin kotoisin.
– gestützt auf Artikel 10 des EG-Vertrags, der die Mitgliedstaaten zur Loyalität gegenüber der Gemeinschaft verpflichtet, – ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan, joka asettaa jäsenvaltioille lojaalisuusvelvollisuuden yhteisöä kohtaan,
(4a) Die Loyalität und die Unabhängigkeit aller Bediensteten des EAD, unabhängig davon, ob sie EU-Beamte oder Bedienstete auf Zeit sind, ist zu gewährleisten. (4 a) Koko EUH:n henkilöstön, niin EU:n virkamiesten kuin väliaikaisten toimihenkilöiden, lojaalius ja riippumattomuus olisi varmistettava.
18. betont, dass die Loyalität der Mitglieder der Verwaltungsräte gegenüber der Institution einer langfristig orientierten und nachhaltigen Geschäftsstrategie entspricht, die das Eingehen unverhältnismäßiger Risiken verhindern sollte; 18. painottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lojaaliusvelvollisuus on samalla pitkäjännitteinen ja kestävä liiketoimintastrategia, jonka ansiosta vältetään kohtuuton riskinotto;
Wenn ich Mitglied des EZB-Direktoriums werde, gehört meine Loyalität dem Euro und der EZB. Jos minusta tulee EKP:n johtokunnan jäsen, olen täysin sitoutunut euroon ja EKP:hen.
Inwieweit sind ehemalige Kommissionsmitglieder nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin zur Loyalität mit den Gemeinschaften verpflichtet? Miten paljon uskollisuus yhteisöjä kohtaan sitoo entisiä komission jäseniä sen jälkeen, kun he ovat jättäneet virkansa?
Ebenso ist zu vermuten, dass diese Beamten zur Loyalität gegenüber den Europäischen Gemeinschaften verpflichtet sind. Vastaavasti oletetaan, että kyseinen henkilöstö on uskollinen Euroopan yhteisölle.
Kann die Kommission sich der Solidarität und Loyalität dieser Partner sicher sein? Voiko komissio olla varma näiden kumppanien solidaarisuudesta ja lojaaliudesta?
Das Beschäftigungsverhältnis des Personals der Union hingegen fußt auf Kriterien der Transparenz, objektiven Bewertung und Loyalität gegenüber dem Organ. Sen sijaan unionin henkilöstön työsuhde perustuu avoimuuteen, objektiiviseen arviointiin ja toimielimiin kohdistuvaan lojaalisuuteen.
unter Hinweis auf Artikel 10 des EG-Vertrags, der die Mitgliedstaaten zur Loyalität gegenüber der Gemeinschaft verpflichtet, ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan, joka asettaa jäsenvaltioille lojaalisuusvelvollisuuden yhteisöä kohtaan,
Vor kurzem hat sogar der Präsident der Kommission darauf hingewiesen, dass diese europäische Verpflichtung zur gegenseitigen Loyalität erfüllt werden muss. Itse komission puheenjohtaja viittasi äskettäin siihen, että on tarpeen noudattaa eurooppalaisten kesken lojaaliutta.
Wenn ja, führt dies nicht zu großen Problemen in Bezug auf Loyalität und Zuverlässigkeit? 5. Jos näin on, eikö siitä aiheudu suuria uskollisuuteen ja luotettavuuteen liittyviä ongelmia? 5.
DE Synonyme für loyalität FI Übersetzungen
Gerechtigkeit [Treue] f gerechtigheid {f}
Solidarität [Treue] f solidariteit {f}
Redlichkeit [Treue] f eerlijkheid {f}
Ergebenheit [Treue] f toegedaanheid {f}
Bestehen [Beständigkeit] n volharding {f}
Bestand [Beständigkeit] m (m bestaan {n}
Tradition [Beständigkeit] (f traditie {f}
Dauer [Beständigkeit] f duur {m}
Konstanz [Beständigkeit] Konstanz
Stabilität [Beständigkeit] f stabiliteit {f}
Ruhe [Beständigkeit] f kalmte {f}
Wille [Beständigkeit] m wil {m}
Stolz [Beständigkeit] m fierheid {f}
Konsequenz [Beständigkeit] f consequentie {f}
Kontinuität [Beständigkeit] f continuïteit {f}
Treue [Beständigkeit] f trouw {m}
Ewigkeit [Beständigkeit] f eeuwigheid {f}
Festigkeit [Beständigkeit] f stabiliteit {f}
Zuverlässigkeit [Beständigkeit] f betrouwbaarheid {f}
Echtheit [Beständigkeit] f kleurvastheid {f}