Gesuchter Begriff jemandem hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
jemandem (v) [to snub] (v) kohtaan (v) [to snub]
DE Phrasen mit jemandem FI Übersetzungen
„ISOFIX-Kennzeichnung“ eine Einrichtung, die jemandem, der ein ISOFIX-Kinder-Rückhaltesystem einbauen will, Auskunft über die im Fahrzeug vorhandenen ISOFIX-Anschlussstellen und die zu jeder Anschlussstelle gehörigen ISOFIX-Verankerungen gibt; ’ISOFIX-merkkilaitteella’ laitetta, joka ilmaisee ISOFIX-paikat ajoneuvossa ja jokaisen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmään kuuluvan ISOFIX-kiinnityspisteen sijainnin henkilölle, joka haluaa asentaa ISOFIX-lastenistuinjärjestelmän;
„ISOFIX-Kennzeichnung“ eine Einrichtung, die jemandem, der ein ISOFIX-Kinder-Rückhaltesystem einbauen will, Auskunft über die im Fahrzeug vorhandenen ISOFIX-Anschlussstellen und die zu jeder Anschlussstelle gehörigen ISOFIX-Verankerungen gibt; ’ISOFIX-merkinnällä’ tarkoitetaan merkintää, joka ilmaisee ISOFIX-paikat ajoneuvossa ja jokaisen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmään kuuluvan ISOFIX-kiinnityspisteen sijainnin henkilölle, joka haluaa asentaa lasten ISOFIX-turvajärjestelmän.
jeder besondere Vorteil, der bei der Gründung der Gesellschaft oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese die Genehmigung zur Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit erhält, jemandem gewährt wird, der an der Gründung der Gesellschaft oder an Vorgängen beteiligt ist, welche die Genehmigung herbeiführen. niille, jotka ovat osallistuneet yhtiön perustamiseen tai toimiin luvan saamiseksi sen toiminnan aloittamiselle, yhtiön perustamishetkellä tai ennen kuin se on saanut luvan aloittaa toimintansa myönnetyt erityiset edut.
ob Sie zusammen mit jemandem in dieses Land gereist sind, und falls ja, mit wem; jos matkustit tähän maahan jonkun kanssa, kerro, kenen kanssa;
(4) Unter dem Begriff %quot%Einkaufsprovisionen%quot% sind in diesem Kapitel Beträge zu verstehen, die ein Einführer jemandem dafür zahlt, daß er für ihn beim Kauf der zu bewertenden Waren tätig wird. 4 Tässä luvussa 'ostoprovisiolla` tarkoitetaan maksuja, jotka maahantuoja on suorittanut edustajalleen vastikkeeksi siitä, että tämä on edustanut maahantuojaa arvonmäärityksen kohteena olevia tavaroita ostettaessa.
Alle Entscheidungen, die der Verwaltungsrat vor Inkrafttreten dieses Anhangs getroffen hat bzw. alle vertraglichen Vereinbarungen, die mit jemandem getroffen wurden, der den Dienstposten des Sekretärs des Verwaltungsrates oder eines Mitarbeiters im Sekretariat des Verwaltungsrates innehat, behalten weiterhin ihre Gültigkeit.%quot% Jos hallintoneuvoston päätökset tai hallintoneuvoston sihteerin tehtävää hoitavaa henkilöä taikka hallintoneuvoston sihteeristössä työskentelevää työntekijää koskevat sopimusjärjestelyt on tehty ennen tämän liitteen voimaantuloa, kyseisiä päätöksiä tai sopimusjärjestelyjä sovelletaan edelleen.%quot%
[12] Der amici curiae-Schriftsatz wird von jemandem eingereicht, der an einem Verfahren nicht beteiligt ist und Informationen zu rechtlichen Fragen geben kann; er wird oft eingereicht in dem Bestreben, auf den Obersten Gerichtshof Einfluss zu nehmen. [12] Amicus curiae -kirjelmän laatii joku, joka ei ole käsiteltävän asian osapuolena ja joka voi antaa tietoa lakiasioista, ja kirjelmällä pyritään usein vaikuttamaan korkeimpaan oikeuteen.
In einem dritten Fall wurde jemandem keine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Eräässä kolmannessa asiassa asianosaisena oli henkilö, joka ei ollut voinut esittää oikeudenkäyntiväitteitään.
42 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass man sich mit HIV infizieren kann, "wenn man aus einem Glas trinkt, das kurz zuvor von jemandem benutzt wurde, der Aids hat oder HIV-positiv ist". Parlamentin liikennevaliokunta esittää hyväksymässään Dominique VLASTOn (PPE-DE, FR) mietinnössä lukuisia tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan tarkastusjärjestelmää.
Es ist schwierig, jemandem etwas von Energiesparen zu erzählen, wenn dieser Probleme hat, seine Familie durchzubringen. Maan haasteet ovat suuret ja energiatehokkuuden sanomaa voi olla vaikea saada läpi, kun ihmiset kamppailevat perheensä elannon puolesta.
Die Voraussetzung dafür, mit jemandem zu sprechen, ist, dass die andere Person mein Recht zu sprechen, Gesprächspartner zu sein anerkennt. "Jotta voisit puhua jollekulle, on puheoikeutesi tunnustettava, samoin kuin se, että olet kumppani vuoropuhelussa.
Es ist untragbar, dass Staaten derart schlimm und gewalttätig gegen Individuen vorgehen und sich das Recht anmaßen, jemandem das Leben zu nehmen. Emme voi aina odottaa, että joku toinen antaa ratkaisuja ja ratkaisee ongelmamme.
Das Parlament habe bezüglich des vorliegenden Themas keine Rechte und sollte nicht dazu genutzt werden, um mit jemandem abzurechnen. Parlamentilla ei ole minkäänlaista valtaa käsillä olevassa asiassa eikä sitä tulisi käyttää asian ratkomiseen.
Wenn wir und mit jemandem identifizieren können, dann fällt es und leichter sie so zu akzeptieren, wie sie sind, mit ihnen zu arbeiten und Interesse an ihnen zu haben. Elokuva tekstitetään Euroopan unionin 23 viralliselle kielelle ja sen alkuperäisversiosta tehdään näkö- ja kuulovammaisille soveltuva versio.
Darüber hinaus ist es völlig unangemessen, dass Unternehmen und EU-Verbraucher gezwungen werden sollten, jemandem aus einem monopolistischen Gewerbe wie einen zugelassenen Zollagenten in Anspruch zu nehmen, wenn sie Waren beim Zoll abfertigen lassen wollen. Sitä paitsi on täysin epäasianmukaista, että yritysten ja kuluttajien olisi EU:ssa pakko käyttää monopoliasemassa olevaa valtuutettua tulliasiamiestä tavaroiden tullaamiseen .
Zur Ausräumung von Zweifeln ist bei der Berechnung einer solchen Short-Position niemand verpflichtet, Echtzeitinformationen über eine solche Zusammensetzung von irgend jemandem einzuholen. Epäilyksen välttämiseksi tällaista lyhyttä positiota laskettaessa minkään henkilön ei tarvitse hankkia keneltäkään tällaista koostumusta koskevia tosiaikaisia tietoja.
in der Erwägung, dass es bisher nie jemandem gelungen ist, ein Raumfahrzeug auf einem Saturnmond zu landen, ottaa huomioon, että kyseessä on ensimmäinen Saturnuksen kuuhun koskaan laskeutunut avaruusalus,
Welche Tragweite und Bedeutung haben diese Erklärungen von jemandem, der als Berater von Präsident Prodi auftritt und es wagt, den Gedanken, dass die Regionen bevorzugte Ansprechpartner für die Umsetzung der Gemeinschaftspolitik sind, als politischen Standpunkt abzuqualifizieren? Mikä ulottuvuus ja merkitys on sellaisen henkilön lausunnoilla, joka puheenjohtaja Prodin avustajan ominaisuudessa rohkenee väheksyä sitä periaatetta, että alueet ovat ensisijaisessa asemassa yhteisön politiikkojen täytäntöönpanossa, ja pitää sitä vain eräänä poliittisena mielipiteenä muiden joukossa?
Jedes Land hat bisher sein eigenes Rechtssystem und eigene Verfahren, nach denen entschieden wird, ob jemandem Schutz gewährt wird oder nicht. Tämä edellyttää yhtenäistä turvapaikkahakemusten käsittelyä, joka varmistaa mahdollisimman nopeat päätökset.
Welche praktische Hilfe steht jemandem nach EU-Recht zur Verfügung, der das Unternehmen ECG oder andere auf diese Weise agierende Firmen verklagen möchte? Millaista käytännön tukea yhteisön lainsäädäntö tarjoaa oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi ECG:tä tai muita mainittua menetelmää käyttäviä yrityksiä vastaan?
Dieses Eingeständnis von jemandem, der so weit oben in der Lebensmittelindustrie steht, ist alarmierend. Tällainen tunnustus elintarviketeollisuuden yläportailta on hälyttävä.
Damit war es möglich, jemandem, der vielleicht sehr unter Druck stand, betrunken oder aus einem anderen Grund nicht mehr bei klarem Verstand war, einen Kredit über 1 000 EUR zu bewilligen, ohne dass man dieser Person von Angesicht zu Angesicht gegenüber gestanden hätte bzw. sie formal beurteilen konnte. Tämän vuoksi oli mahdollista, että ankaran painostuksen alla oleva, päihtynyt tai muulla tavoin mieleltään epävakaa henkilö pystyi saamaan 1 000 euron lainan ilman henkilökohtaista tapaamista tai muodollista arviointia.
Welches Vorgehen empfiehlt die Kommission unter diesen Umständen jemandem, der in Großbritannien ein Hochschulstudium der Pharmazie absolviert hat und diese Qualifikation in einem anderen EU‑Mitgliedstaat anerkannt sehen möchte? Mitä menettelyä komissio suosittelee näissä olosuhteissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmistuneelle proviisorille, joka haluaa, että hänen ammattipätevyytensä tunnustetaan jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa?
Der Fragesteller teilt die Auffassung, dass von jemandem, der über umfangreiches Sachwissen verfügen muss, erwartet werden kann, dass er über berufliche Erfahrungen verfügt. Tästä syystä ”on oletettavissa, että heillä on elintarvike- ja maatalousalalta hankittua ammatillista kokemusta”.
Oder fühlt sich die Kommission wohl dabei, von jemandem geleitet zu werden, der anscheinend unmittelbar in den Streit um die Führung der Linken in Italien eingegriffen hat? Vai onko komissio tyytyväinen siihen, että sitä johtaa henkilö, joka näyttää ottaneen suoraa osaa Italian vasemmiston johtamista koskevaan kiistaan?
Ohne jemandem das Recht auf Entwicklung seiner ideologischen Haltungen und Wertorientierungen absprechen zu wollen, sind in einigen osteuropäischen Staaten bis heute Berufsdiplomaten tätig, die einst den Geheim- und Sicherheitsdiensten (und somit dem Repressionsapparat) der kommunistischen Regime angehört haben. Kiistämättä jokaisen ihmisen oikeutta ajatustensa ja arvojensa kehittämiseen, joissakin Itä-Euroopan valtioissa on edelleen virassa sellaisia diplomaatteja, jotka kuuluivat kommunististen järjestelmien salaisiin turvallisuuspalveluihin (sortomekanismi).
in der Erwägung, dass Kinder die Möglichkeit haben sollten, mit jemandem über ihre Probleme und Sorgen zu sprechen und bei der Suche nach Lösungen unterstützt zu werden, katsoo, että lapsilla olisi oltava mahdollisuus puhua jollekin asioistaan ja ongelmistaan ja saada apua ratkaisujen löytämiseksi,