Gesuchter Begriff Isolationshaft hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Isolationshaft (n) [forced isolation] {f} eristäminen (n) [forced isolation] (n)
DE Phrasen mit isolationshaft FI Übersetzungen
28. fordert die Türkei auf, die internationalen Standards für Gefängnisse umzusetzen und der Isolationshaft ein Ende zu bereiten; 28. kehottaa Turkkia noudattamaan vankiloita koskevia kansainvälisiä standardeja ja pidättäytymään vankien eristämisestä;
In Spanien wurden in der Zeit der Isolationshaft („Incommunicado“) (5 Tage) mehrere von 500 Häftlingen, die Mitglieder der Terrororganisation ETA sind, Opfer körperlicher und seelischer Folter. Espanjassa monen 500:stä terroristijärjestö ETA:an kuuluvasta vangista väitetään joutuneen fyysisen ja henkisen kidutuksen uhriksi ajanjaksona, jolloin hän on eristyssellissä (5 päivää).
Fälle von Isolationshaft, Entführung oder außerordentlicher Überstellung seien Verletzungen der Grundrechte und seien "mit Folter oder unmenschlicher und erniedrigender Behandlung gleichzusetzen". Parlamentti asettaa kahden vuoden määräajan näihin sovellettavien erityisten tietosuojasäännösten saattamiseksi täysin johdonmukaisiksi tämän puitepäätöksen kanssa.
Fälle von Isolationshaft, Entführung oder außerordentlicher Überstellung seien Verletzungen der Grundrechte und seien "mit Folter oder unmenschlicher und erniedrigender Behandlung gleichzusetzen". Parlamentti pitää nykyistä eurooppalaista lainsäädäntöä ilmatilan ja lentokenttien käytöstä "täysin riittämättömänä " ja korostaa tarvetta luoda uusia kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä normeja.
in Kenntnis der Berichte über die katastrophale Situation in türkischen Gefängnissen und Polizeistationen, insbesondere über Folterungen und Isolationshaft, ottaa huomioon raportit turkkilaisten vankiloiden ja poliisiasemien kauhistuttavasta tilasta ja erityisesti kidutuksista ja eristysselleistä;
F. in der Erwägung, dass internationale Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass auch zahlreiche weitere Menschenrechtsaktivisten seit dem Angriff auf das Protest-Zeltlager Opfer von willkürlicher Festnahme und Isolationshaft geworden sind, F. toteaa kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen pelkäävän, että myös monia muita ihmisoikeusaktivisteja on pidätetty mielivaltaisesti ja pantu eristysvankeuteen mielenosoitusleireille tehtyjen iskujen jälkeen,
Diese Delegation überzeugte sich davon, dass der allgemeine gesundheitliche Zustand von Herrn Öcalan gut ist, er jedoch unter der Isolationshaft leidet. CPT totesi, että Abdullah Öçalanin terveys on hyvä mutta että hänen jatkuva eristämisensä on ongelma.
Die Kommission ist besorgt über Lucs Isolationshaft. Komissio on huolestunut Thich Tri Lucin eristysvankeudesta.
Am 13. Juli wurden etwa 20 Personen, von denen sich noch sechs in Isolationshaft befinden, während ihre Teilnahme an einer friedlichen Demonstration in Havanna verhaftet. Heinäkuun 13. päivä pidätettiin noin 20 henkeä, joista kuusi on vielä pidätettyinä erityksissä, kun he osallistuivat rauhanomaiseen mielenosoitukseen Havannassa.
Nach den lautstarken lokal und international geäußerten Protesten des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission und weiterer Agenturen versprach die türkische Regierung, die Isolationshaft in Typ-F-Gefängnissen abzuschaffen. Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja muiden kansallisten ja kansainvälisten tahojen esitettyä vastalauseensa Turkin hallitus lupasi lopettaa eristyssellien käytön F-tyypin vankiloissa.
Die Mehrheit der Gefangenen wird vermutlich in „Camp 5“, „Camp 6“ oder „Camp Echo“ in Isolationshaft gehalten. Suurinta osaa vangeista pidetään oletettavasti erityksessä Camp 5:ssä, Camp 6:ssa tai Camp Echossa.
Am 22.10.2009 wurde seine Isolationshaft auf Beschluss des israelischen Militärgerichts von Bir Saba um weitere sechs Monate verlängert. Israelilaisen Bir Saban sotilastuomioistuimen 22. lokakuuta 2009 antamalla tuomiolla hänen eristämistään jatketaan kuudella kuukaudella.
Fast ein ganzes Jahr wurden er und sein Bruder Alborz ohne jede Anklage in Isolationshaft festgehalten, bis die beiden erst kürzlich der Spionage angeklagt wurden. Hän on veljensä Alborzin tavoin ollut vangittuna miltei vuoden eristettynä ja ilman minkäänlaista syytettä.
Almuqdad wurde für weitere 60 Tage in Isolationshaft genommen. Hänet määrättiin vangittavaksi ja eristettäväksi vielä 60 päivän ajaksi.
Der Bericht verweist auf die „traditionelle“ Isolationshaft, deren Abschaffung gefordert wird. Raportissa viitataan ”perinteiseen” eristysvankeuteen, jonka poistamista vaaditaan.
Im Mai wurde die Isolationshaft von Ahmed Saadat, dem Anführer der Volksfront, um sechs Monate verlängert, obwohl er bereits die vergangenen zwei Jahre in völliger Isolation verbracht hat. Kansanrintaman vastuuhenkilön Ahmed Saadatin eristämistä jatkettiin kuudella kuukaudella sen jälkeen, kun hän oli ollut jo kaksi vuotta täysin eristyksissä.
Betrifft: Syrischer Bürgerrechtsaktivist in Isolationshaft Aihe: Syyrialaisen kansalaisyhteiskunta-aktivistin pitäminen eristysvankeudessa
Ein charakteristisches Beispiel ist der Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas, Ahmad Sa’adat, der sich seit drei Jahren in Isolationshaft befindet. Ahmed Sa'adat, Palestiinan vapautuksen kansanrintaman pääsihteeri, on ollut eristyssellissä jo kolmen vuoden ajan.
Zudem wurde berichtet, dass das „Verschwindenlassen“ und die Isolationshaft weitverbreitet sind. Lisäksi siinä mainittiin, että tahdonvastaiset katoamiset ja eristysvankeus ovat yleisiä käytäntöjä.
Betrifft: Langjährige Isolationshaft Aihe: Vankien pitkäaikainen eristyssellissä pitäminen
Kann die Kommission angeben, ob sich Abdullah Öcalan tatsächlich seit dem Amtsantritt der derzeitigen türkischen Regierung in Isolationshaft befindet? Voiko komissio ilmoittaa, onko Abdullah Öçalania pidetty eristyssellissä jossakin turkkilaisessa vankilassa nykyisen Turkin hallituksen valtaantulon jälkeen?
Sie wurde davon unterrichtet, dass Öçalan nach ungefähr dreimonatiger Isolationshaft am 12. März 2003 Besuch von seinem Bruder Mehmet und einigen seiner Rechtsanwälte erhielt. Komissio on saanut tietää, että Öçalan sai tavata veljensä Mehmetin ja eräitä lakimiehiään 12. maaliskuuta 2003, noin kolmen kuukauden eristyksen jälkeen.
Am 13. Juli wurden etwa 20 Personen, von denen sich noch 6 in Isolationshaft befinden, während ihre Teilnahme an einer friedlichen Demonstration in Havanna verhaftet. Heinäkuun 13. päivä pidätettiin noin 20 henkeä, joista kuusi on vielä pidätettyinä erityksissä, kun he osallistuivat rauhanomaiseen mielenosoitukseen Havannassa.
Im Jahr 2003 wurde die Höchstdauer der Isolationshaft von fünf auf dreizehn Tage erhöht. Vuonna 2003 kaiken lisäksi pidennettiin tällaisen pidätyksen enimmäisaika viidestä vuorokaudesta 13 vuorokauteen.
Die Häftlinge in Isolationshaft haben nicht das Recht, einen Familienangehörigen oder eine andere Person ihrer Wahl von der Haft und dem Haftort zu unterrichten oder unterrichten zu lassen. Pidätetyt eivät saa kertoa perheenjäsenilleen tai muulle luottohenkilölleen pidätyksestä eivätkä pidätyspaikasta.
Ist der Kommission bekannt, dass die aufeinanderfolgenden spanischen Regierungen an der Praxis der Isolationshaft festgehalten haben? Onko komissio tietoinen Espanjan perättäisten hallitusten voimassa pitämistä säännöksistä, jotka koskevat pidätettyjen eristämistä?
fordert die Türkei auf, die internationalen Standards für Gefängnisse umzusetzen und der Isolationshaft ein Ende zu bereiten; kehottaa Turkkia noudattamaan vankiloita koskevia kansainvälisiä standardeja ja pidättäytymään vankien eristämisestä;
Die Festgenommenen werden bis heute geheim im Gefängnis von Beïla bei Nouakchott in Isolationshaft gehalten, ohne Besuch empfangen und ihre Anwälte treffen zu dürfen. — Henkilöt ovat edelleen pidätettyinä ja heitä pidetään salaisesti Beïlan vankilassa Nouakchottin lähistöllä eristettyinä, vailla oikeutta vastaanottaa vieraita ja tavata omia asianajajiaan. —
Isolationshaft ist verboten. ; Kokonaan eristäminen on kielletty. vastaista huonoa kohtelua.