DE Phrasen mit harmonisieren FI Übersetzungen
Die Vorschriften für die verschiedenen Beihilferegelungen sind zu harmonisieren. Eri tukijärjestelmiä koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava.
Die Kommission kann beschließen, die Methodik künftig zu harmonisieren. Komissio voi päättää tulevaisuudessa yhdenmukaistaa menetelmän.
Um die Verwendung des gemeinsamen Logos zu harmonisieren, erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte in Bezug auf Jotta tätä yhteistä tunnusta käytetään yhdenmukaisesti, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat
Die Kommission sollte diese Vorschriften daher auf der Grundlage der ICAO-Richtlinien harmonisieren. Sen vuoksi komission olisi yhdenmukaistettava nämä säännöt ICAOn vaatimusten mukaisesti.
Die EBA sollte daher die aufsichtlichen Vorgehensweisen stärker harmonisieren. EPV:n olisi tämän vuoksi edistettävä valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamista.
- die Besteuerung von Dieselkraftstoff zu harmonisieren und die Freigrenzen beim normalen Tankinhalt von Lastkraftwagen zu erhöhen. - yhdenmukaistamaan dieselpoltttoaineen verotusta ja lisäämään kuorma-autojen säiliöiden tavanomaista kokoa koskevia tullivapautuksia.
- die Sicherheitsanforderungen in allen Mitgliedstaaten harmonisieren. - yhdenmukaistamaan eri jäsenvaltioissa sovellettavat turvallisuusvaatimukset.
* die in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Sicherheitsanforderungen zu harmonisieren. * yhdenmukaistamaan eri jäsenvaltioissa sovellettavat turvallisuusvaatimukset.
Ein kostenwirksamer Ansatz wäre, die bestehenden nationalen Systeme zu verstärken und zu harmonisieren. Sen sijaan taloudellisesti kannattaisi vahvistaa nykyisiä kansallisia järjestelmiä ja yhdenmukaistaa niitä.
In diesem Prozess ist es von wesentlicher Bedeutung, die nationalen Bewertungsverfahren zu harmonisieren. On toivottavaa, että näiden elinten ja viraston välille perustetaan virallisempi yhteys.
Sanktionen – Die Kommission versucht erneut, die Strafen für schwere Verstöße zu harmonisieren. Seuraamukset – Komissio pyrkii jälleen kerran yhdenmukaistamaan vakavista rikkomuksista määrättävät seuraamukset.
- Prüfung der Möglichkeit, die Straßenverkehrsordnung auf gemeinschaftlicher Ebene zu harmonisieren; – arvio mahdollisuudesta yhdenmukaistaa liikennesääntöjä unionin tasolla soveltuvin osin;
Straßenverkehrsvorschriften harmonisieren und durchsetzen Tieliikennemääräysten yhdenmukaistaminen ja soveltaminen
Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass eine Richtlinie Aspekte der Forderungsanmeldung wie folgt harmonisieren sollte: Euroopan parlamentti katsoo, että direktiivillä olisi yhdenmukaistettava saatavien ilmoittamista koskevia näkökohtia niin, että:
Das Europäische Parlament schlägt vor, Aspekte der Anfechtungsklage wie folgt zu harmonisieren: Euroopan parlamentti ehdottaa riitauttamistoimia koskevien näkökohtien yhdenmukaistamista niin, että:
Die EU wolle alles harmonisieren. Paasilinna sanoi sosiaalisen kilpailukyvyn olevan mahdollista.
Wird die Kommission in Zukunft derartige Rechtsvorschriften koordinieren und harmonisieren? Aikooko komissio ryhtyä koordinoimaan ja yhdenmukaistamaan kyseistä lainsäädäntöä?
Hat sie vor, Schritte zu unternehmen, um die europäische Rechtsetzung in dieser Frage zu harmonisieren? Aikooko komissio toteuttaa joitakin toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa tätä alaa koskevaa lainsäädäntöä yhteisössä?
Es ist schwierig, die Gesundheitssysteme der verschiedenen europäischen Länder kurzfristig zu harmonisieren. Lyhyellä aikavälillä on vaikea yhdenmukaistaa eri Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmiä.
Gibt es Pläne, die Gesetze in diesem Bereich zu harmonisieren? Onko tällä alalla tarkoitus yhdenmukaistaa lainsäädäntöä?
Gibt es Pläne, diese Kriterien auf EU‑Ebene zharmonisierenen Onko suunnitelmissa yhdenmukaistaa ratkaisukriteereitä Euroopan unionissa?
die Marktstruktur zu harmonisieren und markkinasuunnittelu saataisiin yhdenmukaistettua ja
zur Festlegung der Nummernbereiche, die auf Gemeinschaftsebene zu harmonisieren sind, yksilöidäkseen yhteisön tasolla yhdenmukaistettavat numerointialueet;
Die damit aufgezeichneten Daten sind zu harmonisieren. Laitteen kokoamat tiedot ja tietojen käsittely on yhdenmukaistettava.
Die damit aufgezeichneten Daten sind zu harmonisieren. Ellei näin ole, on syytä määrätä useampia näytteenottopaikkoja.
klären und zu harmonisieren. koskevia kansallisia sääntöjä.
untereinander harmonisieren varmistettava niiden täytäntöönpano.