Gesuchter Begriff Harmonische hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Harmonische Harmoninen
DE Phrasen mit harmonische FI Übersetzungen
Bestehende stabile und harmonische Gruppen sollten möglichst nicht getrennt werden, da dies die Tiere stark belasten kann. Vakiintuneiden ja tasapainoisten ryhmien hajottamista olisi vältettävä, koska se voi aiheuttaa stressiä.
MIT DEM ZIEL, den Handel, Investitionen und harmonische wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Vertragsparteien auf der Grundlage marktwirtschaftlicher Prinzipien zu fördern, PYRKIVÄT edistämään kauppaa ja sijoituksia sekä sopimuspuolten välisiä sopuisia taloudellisia suhteita markkinatalouden periaatteiden pohjalta,
Harmonische Anteile in den Stromkreisen [2] Virtapiirien yliaaltosisältö [2]
Gleichstrom und Harmonische im Stromkreis [2] Tasasähkö ja harmoniset aallot virtapiirissä [2]
Bei elektromechanischen Elektrizitätszählern werden für harmonische Anteile in den Stromkreisen und für Gleichstrom und Harmonische im Stromkreis keine Grenzwerte festgelegt. Sähkömekaanisten mittarien osalta kriittisiä muutosarvoja ei määritellä virtapiirien yliaaltosisällölle eikä tasasähkölle ja harmonisille aalloille virtapiirissä.
Die stetige Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen sowie die harmonische Entwicklung der Volkswirtschaften gehören zu den Zielen der Europäischen Gemeinschaft. elin- ja työolojen jatkuva parantaminen sekä talouden tasapainoinen kehitys ovat Euroopan yhteisön tavoitteita,
Harmonische Beziehungen zwischen den Kommunen und den Unterbringungszentren sollten daher gefördert werden . Näiden yhteisöjen ja vastaanottokeskusten sopusointuisia suhteita olisi sen vuoksi edistettävä.
Harmonische Beziehungen zwischen den Kommunen und den Unterbringungszentren sollte das Ziel der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaftspolitiken sein . Näiden yhteisöjen ja vastaanottokeskusten sopusointuisten suhteiden pitäisi sen vuoksi olla jäsenvaltioiden ja yhteisön politiikan päämäärä.
Ihre Existenz hat die europäischen Investitionen und die Beschäftigung auf harmonische und progressive Weise begünstigt. Sopimukset ovat edistäneet eurooppalaisia investointeja ja työllisyyttä harmonisesti ja progressiivisesti.
(a) Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Partnerländer und ihre harmonische und schrittweise Teilhabe an der Weltwirtschaft; a) edistää kumppanimaiden kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä niiden sopusointuista ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen;
Harmonische und ausgewogene Entwicklung des europäischen Raums (INTERREG) Euroopan alueen sopusointuinen ja tasapainoinen kehittäminen (Interreg)
Es stärkt als solches unsere gemeinsamen Bemühungen und fördert das harmonische Zusammenleben zwischen den Volksgruppen. "Euroopan yhdentyminen on romanialaisten ja Romanian kansallisten vähemmistöjen yhteinen hanke, joka tehostaa yhteisiä ponnistelujamme ja lisää etnisten ryhmien välistä sopusointua.
Tadeusz Cymański aus der Fraktion der Konservativen und Reformisten wünscht sich eine ruhige undharmonischee polnische Präsidentschaft. "Näimme keskustelun [Puolan pääministerin Donald Tuskin esiintyminen parlamentissa heinäkuun täysistunnossa] aikana, että pääministerimme oli avoin kritiikille.
Zudem fördert sie die Integration sowie die ausgewogene und harmonische Entwicklung des europäischen Raums. Samalla se edistää Euroopan alueen yhdentymistä sekä tasapainoista ja sopusointuista kehitystä.
– die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft; – kehitysmaiden sopusointuista ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen,
· die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft; · kehitysmaiden sopusointuista ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, ja
Oberstes Ziel sind ein nachhaltiger Umweltschutz und eine harmonische wirtschaftliche und soziale Entwicklung in diesem Raum. Ensisijaisena päämääränä on turvata ympäristön asianmukainen suojelu ja tasapainoinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys.
(3) Die EU ist bestrebt, die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft zu unterstützen. (3) EU on sitoutunut tukemaan kehitysmaiden kitkatonta ja asteittaista integroimista maailmantalouteen kestävän kehityksen varmistamiseksi.
in der Erwägung, dass das jährliche Gesetzgebungsprogramm ein wesentliches Instrument für das ordnungsgemäße und harmonische Funktionieren der EU-Institutionen darstellt, katsoo, että vuotuinen lainsäädäntöohjelma on EU:n toimielinten moitteettoman ja harmonisen toiminnan kannalta perustavaa laatua oleva väline,
in der Erwägung, dass das jährliche Gesetzgebungsprogramm ein wesentliches Instrument für das ordnungsgemäße und harmonische Funktionieren der EU-Institutionen darstellt, katsoo, että vuotuinen lainsäädäntöohjelma on ensisijainen EU:n toimielinten asianmukaista ja moitteetonta toimintaa koskeva väline,
die harmonische Nutzung der beiden Infrastrukturen ( double source ) echte Vorteile hinsichtlich der Genauigkeit, der Sicherheit und der Nutzungsentgelte bringt kahden infrastruktuurin harmonisoitu käyttö (kaksi palvelulähdettä) tuottaa käyttäjille todellista hyötyä tarkkuuden, turvallisuuden ja maksujen osalta;
Ihre Entscheidungen können für eine harmonische territoriale Entwicklung sorgen. Niiden päätöksillä voidaan varmistaa alueiden kestävä kehitys.
Harmonische und integrierte ländliche Entwicklung, Stadtentwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen in städtischen Gebieten; maaseudun sopusointuinen ja yhtenäinen kehittäminen, kaupunkien kehittäminen ja kaupunkien elinolojen parantaminen,